Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Starostwo Powiatowe w Węgrowie

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 08 czerwca 2021r.

Drukuj

                                                                                  

O B W I E S Z C Z E N I E  

STAROSTY  WĘGROWSKIEGO

z dnia 08 czerwca 2021r.

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej

      Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.),   zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20 maja 2021r. złożony przez Burmistrza Miasta Węgrowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 420884W ul. Szerokiej I na odcinku od skrzyżowania z ul. Strefową do skrzyżowania z Al. Partyzantów”

Projektowana inwestycja  realizowana będzie na niżej wymienionych działkach o nr ewidencyjnym:

 

Obręb 0003 Węgrów: działki nr ew.: 5387/2 (5387/14, 5387/15), 832 (832/1, 832/2), 833 (833/1, 833/2), 834 (834/1, 834/2), 860 (860/1, 860/2)

 

Obręb 0003 Węgrów: działki nr ew.: 6172/1, 831, 788, 5383/3, 5383/7, 851– działki będące własnością Miasta Węgrowa

 

Obręb 0003 Węgrów: działki nr ew.: 768, 5387/15, 832/2, 833/2, 860/1 – działki poza liniami rozgraniczającymi na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii,

(Przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,  w nawiasie podano  numery  działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową  inwestycję, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością  Miasta Węgrowa)

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie drogi.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, pokój nr 107, I – Pietro  w Wydziale Architektury i Budownictwa, gdzie można  składać ewentualne uwagi i wnioski  dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie  14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z póź. zm.) zawiadomienie stron postępowania przez obwieszczenie, lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości  sposób publicznego ogłaszania, uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego  z art.10 w/w ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

       Wicestarosta Węgrowski
/-/ Marek Renik

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Bartosz Karczewski
Data wytworzenia
8 czerwca 2021
Informację opublikował
Bartosz Karczewski
Data publikacji
9 czerwca 2021

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.