Konkurs na stanowisko głównego ksiegowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku

Konkurs na stanowisko głównego ksiegowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku

Drukuj

Dyrektor  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

 

 

I. Nazwa i adres jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku

Jaworek 32

07-111 Wierzbno

 

II. Określenie stanowiska urzędniczego

 

Główny księgowy  –   0/6 etatu od dnia 01.02.2018 r.

                              

                                

III. Wymagania niezbędne

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art.54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami), następujące niezbędne wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 –letnią praktykę w księgowości,
  2. Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
  3. Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. Posiada certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo  kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

 

IV. Wymagania dodatkowe

 

 1. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości , przepisów ordynacji podatkowej.
 2. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel), Internetu oraz programu księgowego Vulcan,
 3. Posiada znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego.

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostek.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. Zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
  2. Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 5. Rozliczanie opłat za ochronę środowiska.
 6. Sporządzanie planu dochodów i wydatków.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Stanowisko w biurze dwuosobowym, usytuowanym w budynku MOW w Jaworku. Praca w wymiarze 24 godz. w tygodniu.

 

VII. Wymagane dokumenty

 

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy( świadectwa pracy, zaświadczenia).

5.Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

 1. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.
 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw  publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi    gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sadu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. 
 5. Oświadczenie o stanie  o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku  głównego księgowego.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zmianami) – podpisane.

 

VIII. Dodatkowe dokumenty

 

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

 

 

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie MOW w Jaworku, Jaworek 32, 07 -111 Wierzbno lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 26.02.2018 r. do godz.12-tej z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego”. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

X. Inne informacje

 

 1. 1.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Węgrowie oraz na tablicy informacyjnej w MOW w Jaworku

 

 1. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Jaworek, dnia 04.01.2018 r.

DYREKTOR

/-/Mariusz Dobijański

 

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku
Data wytworzenia
4 stycznia 2018
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
4 stycznia 2018
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
4 stycznia 2018

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.