Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego

Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego

Drukuj

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5

ogłasza nabór na stanowisko:

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

1. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

2.Wymagania niezbędne spełni osoba ,która :

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wyższe wykształcenie;

5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b)złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub

d)dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

6)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

3.Wymagania dodatkowe :

1) umiejętność pracy w specjalistycznych programach komputerowych;

2) odpowiedzialność, obowiązkowość, odporność na stres;

3) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

4) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

4. Główne zadania:

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Węgrowskim zgodnie z międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem pracy zawodowej;

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

3) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe;

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

5) )oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub skarbowe;

6) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.05.2012 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie , ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Powiatu Węgrowskiego oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

Węgrów, 09.05.2012 roku

STAROSTA

/-/ Krzysztof Fedorczyk

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
9 maja 2012
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
9 maja 2012
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
9 maja 2012

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.