Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Drukuj

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5

ogłasza nabór na stanowisko:

geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe geodezyjne /geodezja i kartografia/

5) co najmniej 3 letni stażpracy zawodowej

6) nieposzlakowaną opinię

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym,

2)umiejętność obsługi komputera i znajomość programów geodezyjnych – EWmap wersja 10, EGBWin, Ośrodek wersja 7.04.

3) dobrze widziane posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1-go – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:

1) obsługa techniczna ZUDP w tym: przygotowanie projektu opinii z posiedzenia ZUDP i naliczanie opłat,

2) organizacja pracy związanej z uzgodnieniem dokumentacji projektowej: rejestracja projektów lokalizacji sieci uzbrojenia terenu oraz aktualizacja bazy danych.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem pracy zawodowej;

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

3) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe;

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 04.05.2012 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie , ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Powiatu Węgrowskiego oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

Węgrów, 24.04.2012 roku STAROSTA

/-/ Krzysztof Fedorczyk

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
24 kwietnia 2012
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
24 kwietnia 2012
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
8 maja 2012

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.