Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Nabór na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Drukuj

Starosta   Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  

w  Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo  polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie  średnie lub wyższe o kierunku  geodezyjnym;

5) uprawnienia zawodowe w zakresie:

    - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

    - rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

6) co najmniej 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku lub w firmie prowadzącej działalność w zakresie geodezji;

7) nieposzlakowaną opinię.

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów z zakresu  prawa geodezyjnego i kartograficznego z przepisami

    wykonawczymi, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów  ustawy

    o samorządzie powiatowym;

2) odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres;

3) dobrze widziana znajomość oprogramowania „ewmapa”, „ewopis”, „ośrodek”.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:      

1) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych w celu przyjęcia

    do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ;  

2) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z odmową przyjęcia do

    państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac

    geodezyjnych.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

     zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z     pełni praw publicznych;

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,      zgodnie z  klauzulą:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
  • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ((t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Przemysłowej 5;

2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1 etatu;

3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania;

4) praca biurowa;

5)użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

6) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

7) oświetlenie naturalne i sztuczne;    

8) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.10.2020 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko geodety  w Wydziale G”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną  po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, 08.10.2020 roku        

STAROSTA

 /-/ Ewa Besztak

                                                      

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
9 października 2020
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
9 października 2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.