Nabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatu

Nabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatu

Drukuj

Starosta Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

Inspektora do spraw promocji powiatu

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe

5) co najmniej 3 letni pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

6) nieposzlakowaną opinię

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu dobrym,

2) znajomość przepisów prawa regulujących działalność samorządu powiatowego, przepisów Prawa prasowego, Prawa autorskiego, kodeksu postępowania administracyjnego,

3) kreatywność i komunikatywność,

4) umiejętność pracy w zespole.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:

1) prowadzenie serwisu informacyjnego na stronie internetowej Powiatu,

2) opracowywanie tekstów informacyjnych, promocyjnych i okolicznościowych,

3) uczestniczenie w uroczystościach, imprezach kulturalnych, konferencjach itp.,

przygotowywanie relacji i sprawozdań z tych wydarzeń,

4) współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, innymi jst oraz mediami,

dbanie o prawidłowy wizerunek powiatu w mediach, opracowywanie komunikatów

prasowych,

5) prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej .

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu pracy w samorządzie, i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.11.2012 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko inspektora do spraw promocji powiatu”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, 12.11.2012 roku STAROSTA

/-/ Krzysztof Fedorczyk

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
12 listopada 2012
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
12 listopada 2012
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
12 listopada 2012

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.