Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"

Nabór na stanowisko Kierownika Biura - Koordynatora Projektu "Razem możemy wiele"

Drukuj

W związku z realizacją Projektu ,,Razem możemy wiele” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Starosta Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownika Biura -Koordynatora Projektu

1. Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu (umowa o pracę na czas określony - obejmujący okres realizacji projektu – od 01.09.2013 r. do 31.07.2015r.)

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wyższe wykształcenie (magister z przygotowaniem pedagogicznym);

5) posiada czteroletni staż pracy;

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

7)zna procedury i wytyczne związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

8) posiada prawo jazdy kat. B;

9) posiada nieposzlakowaną opinię.

3.Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w realizacji projektów POKL (min. 2 lata w zarządzaniu projektami POKL współfinansowanymi z funduszy europejskich)

2) kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą

3) znajomość założeń modelu doskonalenia wypracowanego w ramach projektu systemowego ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”;

4) doświadczenie zawodowe w obszarze doskonalenia nauczycieli;

5) umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych ;

6) odpowiedzialność, obowiązkowość, odporność na stres;

7) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

4. Główne zadania:

- koordynacja prac zespołu zarządzającego i projektowego;

- kontrola postępu rzeczowo-finansowego i zgodności z harmonogramem projektu – nadzór nad terminami;

- prowadzenie dokumentacji projektowej – odpowiedzialność za przekazywanie uzupełnionych dokumentów;

- bezpośredni kontakt z Instytucją Pośredniczącą - odpowiedzialność za informowanie
o problemach, terminowe przesyłanie dokumentów, przestrzeganie zapisów umowy
o dofinansowanie;

- odpowiedzialność za prawidłowe sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność;

- odpowiedzialność za działania związane z wywiązywaniem się ze wskaźników – monitoring;
- kontrola wydatkowania środków zgodnie z umową;

- organizacja biura projektu (odpowiedzialność za archiwizację korespondencji i analizę poprawności przygotowania dokumentów, prawidłowe oznakowanie dokumentacji).

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem;

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu pracy w samorządzie
i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./;

10) oświadczenie dotyczące znajomości procedur i wytycznych związanych z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych, w tym generatora wniosków aplikacyjnych i generatora wniosków płatniczych.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.08.2013 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie,
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Kierownika Biura-koordynatora projektu „Razem możemy wiele”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, 09.08.2013 roku

STAROSTA /-/ Krzysztof Fedorczyk

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
9 sierpnia 2013
Informację opublikował
Marta Brzezik
Data publikacji
9 sierpnia 2013
Informację zmienił
Hanna Zenik

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.