Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Drukuj

Ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie;

b) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

c)osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy o pomocy społecznej,

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole,

b) odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność,

c) dyspozycyjność,

d) bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu;

f) prawo jazdy kategorii B;

g) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;

h) umiejętność interpretowania przepisów;

i) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą, planu pomocy dziecku,

3) pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4) zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej,

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,

8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

9) wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;

10) sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;

11) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje art.53 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

12) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje art.61 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

13) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

14) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodzeństwa, sporządzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje art.67 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

15) wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo- wychowawczej tego samego typu;

16) sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która będzie starała się o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;

17) współpraca z ośrodkiem adopcyjnym;

18) systematyczne podnoszenie sowich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie

4) Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) i list motywacyjny;

2) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły),

3) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

4) dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka zgodnie z pkt.1. b).

5) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);

6) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

7) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

5) Miejsce wykonywanej pracy:

Teren Powiatu Węgrowskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

6) Inne informacje

· Praca Koordynatora będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w weekendy (40 godz. tygodniowo).

· Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonywana będzie w okresie od marca 2014 roku do sierpnia 2014 roku.

· Praca Koordynatora nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.

· Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2014 roku do godz.1600 w siedzibie tut. Centrum lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07 – 100 Węgrów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Oferty , które wpłyną do PCPR po w/w. terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Powiatu Węgrowskiego, na stronie PCPR w Węgrowie oraz na tablicy informacyjnej w PCPR w Węgrowie.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Węgrowie oraz na stronie PCPR w Węgrowie www.pcpr.wegrow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Węgrowie.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Węgrów, 5 lutego 2014r. W/z Dyrektora PCPR w Węgrowie

/-/ Agata Kuć

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Agata Kuć
Data wytworzenia
5 lutego 2014
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
6 lutego 2014
Informację zmienił
Hanna Zenik

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.