Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Drukuj

Ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie;

b) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

c)osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy o pomocy społecznej,

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2. Wymagania dodatkowe :

a) umiejętność pracy w zespole,

b) odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność,

c) dyspozycyjność,

d) bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu;

f) prawo jazdy kategorii B;

g) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;

h) umiejętność interpretowania przepisów;

i) samodzielno ść w wykonywaniu powierzonych zada ń.

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą, planu pomocy dziecku,

3) pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4) zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej, rehabilitacyjnej,

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,

8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie.

9) wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zas ą dzenie ś wiadcze ń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywaj ą cego w pieczy zast ę pczej;

10) sporz ą dzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zast ę pczej lub rodzinnym domu dziecka i mo ż liwo ś ci powrotu dziecka do jego rodziny biologicznej na potrzeby post ę powania s ą dowego w tej sprawie;

11) w przypadku rodze ń stwa, sporz ą dzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zast ę pczej wi ę kszej liczby dzieci ni ż przewiduje art.53 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ę pczej;

12) w przypadku rodze ń stwa, sporz ą dzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka wi ę kszej liczby dzieci ni ż przewiduje art.61 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ę pczej;

13) w przypadku poł ą czenia funkcji rodziny zast ę pczej spokrewnionej z funkcj ą rodziny zast ę pczej zawodowej albo rodziny zast ę pczej niezawodowej, gdy sprawa dotyczy rodze ń stwa, sporz ą dzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie wi ę kszej liczby dzieci, ni ż przewiduje art.67 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ę pczej;

14) w przypadku poł ą czenia funkcji rodziny zast ę pczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka, gdy sprawa dotyczy rodze ń stwa, sporz ą dzania opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie wi ę kszej liczby dzieci, ni ż przewiduje art.67 ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ę pczej;

15) wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opieku ń czo- wychowawczej tego samego typu;

16) sporz ą dzanie opinii dla rodziny zast ę pczej niezawodowej, która b ę dzie starała si ę o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zast ę pczej zawodowej;

17) współpraca z o ś rodkiem adopcyjnym;

18) systematyczne podnoszenie sowich kwalifikacji w zakresie pracy z dzie ć mi lub rodzin ą , w szczególno ś ci przez udział w szkoleniach i samokształcenie

4) Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) i list motywacyjny;

2) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły),

3) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

4) dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka zgodnie z pkt.1. b).

5) o ś wiadczenie kandydata zło ż one pod odpowiedzialno ś ci ą karn ą , zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, ż e nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadaj ą cych dzieci);

6) o ś wiadczenie kandydata zło ż one pod odpowiedzialno ś ci ą karn ą , zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowi ą zku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowi ą zek wynika z tytułu egzekucyjnego;

7) o ś wiadczenie kandydata zło ż one pod odpowiedzialno ś ci ą karn ą , zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, ż e nie był skazany prawomocnym wyrokiem s ą du za umy ś le przest ę pstwo lub umy ś le przest ę pstwo skarbowe;

8) o ś wiadczenie kandydata zło ż one pod odpowiedzialno ś ci ą karn ą , zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolno ś ci do czynno ś ci prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) o ś wiadczenie kandydata zawieraj ą ce zgod ę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezb ę dnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustaw ą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó ź n. zm.);

5) Miejsce wykonywanej pracy:

Teren Powiatu Węgrowskiego, praca w ś rodowisku zamieszkania rodzin zast ę pczych oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

6) Inne informacje

· Praca Koordynatora będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w weekendy (40 godz. tygodniowo).

· Praca koordynatora rodzinnej pieczy zast ę pczej wykonywana b ę dzie w okresie od sierpnia 2012 roku do grudnia 2012 roku.

· Praca Koordynatora nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.

· Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 06 sierpnia 2012 roku do godz.1600w siedzibie tut. Centrum lub pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07 – 100 Węgrów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Oferty , które wpłyną do PCPR po w/w. terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Powiatu Węgrowskiego, na stronie PCPR w Węgrowie oraz na tablicy informacyjnej w PCPR w Węgrowie.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Węgrowie oraz na stronie PCPR w Węgrowie www.pcpr.wegrow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Węgrowie.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Węgrów, 27 lipca 2012r. Dyrektor PCPR w Węgrowie

/-/ Sylwia Domżała – Kurtiak

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
27 lipca 2012
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
27 lipca 2012
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
27 lipca 2012

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.