Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym

Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym

Drukuj

Starosta Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

księgowego w Wydziale Finansowym

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie co najmniej średnie,

5) co najmniej 2 letni staż pracy,

6) nieposzlakowaną opinię

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości;

2) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;

3) umiejętność obsługi komputera;

4) dobrze widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

5) dobrze widziana znajomość programu komputerowego „księgowość budżetowa”

4. Główne zadania na stanowisku pracy:

1) Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Starostwa.

2) Terminowe regulowanie zobowiązań dotyczących wydatków urzędu.

3) Terminowe przekazywanie środków finansowych do jednostek organizacyjnych powiatu.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem;

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu pracy w samorządzie
i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./;

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30.09.2013 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowym”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, 20.09.2013 roku STAROSTA

/-/ Krzysztof Fedorczyk

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
20 września 2013
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
20 września 2013
Informację zmienił
Hanna Zenik

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.