Nabór na stanowisko podinspektora do spraw promocji w Wydziale Administracyjno-Społecznym

Nabór na stanowisko podinspektora do spraw promocji w Wydziale Administracyjno-Społecznym

Drukuj

Starosta  Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

podinspektora do spraw promocji powiatu

w Wydziale Administracyjno-Społecznym

 

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo  polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe 

5) co najmniej  roczny staż pracy, 

6) nieposzlakowaną opinię,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,

2) znajomość przepisów prawa regulujących działalność samorządu powiatowego, przepisów prawa prasowego, prawa autorskiego, kodeksu postępowania administracyjnego,

3) kreatywność i komunikatywność,

4) umiejętność pracy w zespole,

5) dobrze widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy i umiejętność  redagowania pism urzędowych.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:      

1) prowadzenie serwisu informacyjnego na stronie internetowej Powiatu,

2) opracowywanie tekstów informacyjnych, promocyjnych i okolicznościowych,

3) uczestniczenie w uroczystościach, imprezach kulturalnych, konferencjach itp.,

    przygotowywanie relacji i sprawozdań z tych wydarzeń,   

4) współpraca z  powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, innymi jst oraz  mediami,

    dbanie o prawidłowy wizerunek powiatu w mediach, opracowywanie komunikatów

    prasowych,

 5) prowadzenie spraw z zakresu  współpracy zagranicznej .           

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

     zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  wykonywania pracy       na stanowisku urzędniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z     pełni praw publicznych;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,      zgodnie z ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2014 r. 1182 z późn.zm./.

 

 

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.12.2015 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora  do spraw promocji w Wydziale AS”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną  po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

Węgrów, 10.12.2015 roku                        

                                                                                       STAROSTA

                                                                               /-/ Krzysztof Fedorczyk                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
10 grudnia 2015
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
10 grudnia 2015
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
18 stycznia 2016

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.