Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa

Drukuj

Starosta  Węgrowski, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2.Wymagania niezbędne spełni osoba, która :

  1)   ma obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub 

        państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów    

        prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium

        Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3)  nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4) posiada wykształcenie  średnie i co najmniej trzyletni staż pracy lub wykształcenie wyższe;

 5)  posiada nieposzlakowaną opinię.

3.Wymagania dodatkowe :   

1) dobrze widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

2) znajomość przepisów prawnych z zakresu: Prawo budowlane wraz z aktami      wykonawczymi, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym ; 

3) sumienność, odpowiedzialność,  odporność na stres, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole;      

4) umiejętność obsługi komputera i  innych urządzeń biurowych.                                                                                                                                                       

4.  Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. przygotowanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenie projektu zamiennego, pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
  2. przygotowanie decyzji z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z zakresu dróg publicznych;
  3. prowadzenie spraw z zakresu zgłoszeń budowy obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę i rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę oraz sprawdzenie poprawności zakresu, formy i kompletności wniosków;
  4. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych;
  5. wydawanie zaświadczeń do dodatków mieszkaniowych, potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne lokali mieszkalnych oraz o samodzielności lokali.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

     zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z     pełni praw publicznych;

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,      zgodnie z  klauzulą:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
  • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ((t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie;

2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym;

3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania;

4) praca biurowa;

5) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

6) oświetlenie naturalne i sztuczne;    

7) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.05.2022 roku do godz.15.00, w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną  po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, dn. 9.05.2022r.

 STAROSTA

 (-) Ewa Besztak

 

 

 

 

 

 

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
9 maja 2022
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
9 maja 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.