Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym

Drukuj

Starosta   Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

 podinspektora w Wydziale Finansowym

w  Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub 

    państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów    

    prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium

    Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie  średnie ekonomiczne i co najmniej trzyletni staż pracy lub wykształcenie wyższe ekonomiczne;

5) nieposzlakowaną opinię.

3. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu  finansów publicznych i rachunkowości,

2) znajomość przepisów  ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o pracownikach samorządowych,

3) odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres,

4) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy oraz znajomość programu finansowego „księgowość budżetowa”.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:      

1) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych,

2) prowadzenie ewidencji wadiów i depozytów,

3) prowadzenie ewidencji dochodów Skarbu Państwa i terminowe ich rozliczanie,

4) współpraca z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie

     powierzonych zadań.

 5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

     zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z     pełni praw publicznych;

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,      zgodnie z  klauzulą:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
  • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Przemysłowej 5;

2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1 etatu;

3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania ;

4) praca biurowa;

5)użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

6) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

7) oświetlenie naturalne i sztuczne;    

8) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.09.2022 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora  w Wydziale F”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną  po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, 9.09.2022 roku

STAROSTA

(-) Ewa Besztak

 

 

 

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
9 września 2022
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
9 września 2022
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
12 października 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.