Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków

Drukuj

Starosta   Węgrowski

 

ogłasza nabór na stanowisko

podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  

w  Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków  w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo  polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe o kierunku:  geodezja, gospodarka nieruchomościami, gospodarka przestrzenna lub administracja;

5) nieposzlakowaną opinię.

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów z zakresu  prawa geodezyjnego i kartograficznego rozporządzeń w sprawie ewidencji gruntów i budynków i w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów  oraz kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów  ustawy o samorządzie powiatowym;

2) odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres;

3) dobrze widziana znajomość oprogramowania „ewmapa”, „ewopis”

4) minimum pół roku doświadczenia w administracji samorządowej.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:      

1)  prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków oraz z gleboznawczą klasyfikacją gruntów;

2) udzielanie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

     zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z     pełni praw publicznych;

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,      zgodnie z  klauzulą:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
  • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ((t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Przemysłowej 5;

2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1 etatu;

3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania;

4) praca biurowa;

5)użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

6) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

7) oświetlenie naturalne i sztuczne;    

8) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11.09.2023 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora  w Wydziale G”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną  po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, dn. 28.08.2023 r.

                                                                                                         STAROSTA

                                                                                                      (-) Ewa Besztak

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
28 sierpnia 2023
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
29 sierpnia 2023
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
29 sierpnia 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.