Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

Drukuj

Starosta   Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

podinspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

w  Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada:

1) obywatelstwo  polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie  średnie i co najmniej trzyletni staż pracy lub wykształcenie wyższe;

6) nieposzlakowaną opinię.

3. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych, prawa budowlanego,

     ustawy o drogach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy

     o pracownikach samorządowych;

2) umiejętność czytania projektów budowlanych;

3) odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres;

4) posiadanie doświadczenia w pracy w administracji publicznej.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:

 1. W zakresie zadań inwestycyjnych:
 1. pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków o dofinansowanie, danych  dotyczących budżetu, projektów inwestycyjnych itp.;
 2. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji spraw dot. inwestycji,
 3. przygotowywanie projektów uchwał, ogłoszeń, specyfikacji, umów i innych dokumentów dot. zadań wykonywanych przez Wydział,
 4. przygotowywanie projektów dokumentacji w sprawach dot. dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych lub współfinansowania inwestycji w porozumieniu z innymi podmiotami,
 5. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie inwestycji,
 6. współpraca z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i realizacji projektów.
 1. W zakresie zamówień publicznych:
 1. przygotowywanie dokumentacji od strony formalno-prawnej,
 2. uczestniczenie w pracach  komisji  przetargowych, 
 3. wspieranie   pracowników   komórek   merytorycznych  Urzędu   w celu  prawidłowego   przygotowania dokumentacji  niezbędnej  do  wszczęcia postępowań  o udzielenie  zamówienia  publicznego  w zakresie merytorycznym.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

     zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z     pełni praw publicznych;

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,      zgodnie z  klauzulą:

 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
 • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2022r. poz. 530).

 

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 23;

2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1 etatu;

3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania;

4) praca biurowa;

5)użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

6) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

7) oświetlenie naturalne i sztuczne;    

8) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

 

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.05.2022 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora  w Wydziale IR”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną  po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, 29.04.2022 roku         

STAROSTA

/-/ Ewa Besztak

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
29 kwietnia 2022
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
29 kwietnia 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.