Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu-Referacie Komunikacji w Łochowie

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu-Referacie Komunikacji w Łochowie

Drukuj

Starosta Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu – Referacie Komunikacji w Łochowie

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe (preferowany profil - administracja),

5) co najmniej 2 letni staż pracy,

6) nieposzlakowaną opinię,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

3.Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów z zakresu prawa o ruchu drogowym,

2) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów prawa regulujących działalność samorządu powiatowego,

3) umiejętność obsługi komputera,

4) dobrze widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,

5) dobrze widziana znajomość programu komputerowego –aplikacji „pojazd” i „kierowca” oraz posiadanie certyfikatów ukończenia szkolenia z ochrony danych osobowych, procedur bezpieczeństwa oraz szkolenia z ADSxP /operator/ w systemie CEPiK.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:

1) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji i rejestracji pojazdów, w tym wydawanie, zatrzymywanie i wznawianie dowodów rejestracyjnych;

2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem krajowych praw jazdy, pozwoleń i świadectw kwalifikacyjnych.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu pracy w samorządzie, i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18.08.2014 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu – Referacie Komunikacji w Łochowie”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, 05.08.2014 roku

STAROSTA

/-/ Krzysztof Fedorczyk

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
5 sierpnia 2014
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
6 sierpnia 2014
Informację zmienił
Hanna Zenik

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.