Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transprtu

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transprtu

Drukuj

Starosta   Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

w  Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5

-  podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo  polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe,

5) nieposzlakowaną opinię,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów z zakresu prawa o ruchu drogowym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o samorządzie powiatowym,

2) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

3) co najmniej rok stażu pracy oraz dobrze widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:      

1) przyjmowanie wniosków od interesantów i weryfikowanie złożonych dokumentów,

2) prowadzenie spraw z zakresu rejestracji pojazdów, w tym przyjmowanie zawiadomień o

    zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,

3) prowadzenie ewidencji i wydawanie pozwoleń czasowych,

4) prowadzenie ewidencji i wydawanie tablic rejestracyjnych,

5) prowadzenie ewidencji i wydawanie kart pojazdów.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

     zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  wykonywania pracy       na stanowisku urzędniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z     pełni praw publicznych;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,      zgodnie z ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2016 r. poz. 922/.

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Przemysłowej 5;

2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1 etatu;

3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania ;

4) praca biurowa;

5)użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

6) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

7) oświetlenie naturalne i sztuczne;    

8) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.01.2018 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora  w Wydziale Km”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną  po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

Węgrów, 05.01.2018 roku         

                         

                                                                                                          STAROSTA                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                 /-/ Krzysztof Fedorczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
5 stycznia 2018
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
5 stycznia 2018

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.