Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Drukuj

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5

ogłasza nabór na stanowisko:

stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe /pożądane kierunki: zarządzanie, w tym zarządzanie strategiczne, zarządzanie oświatą, ryzykiem lub zasobami ludzkimi w jednostkach sektora finansów publicznych/

5) co najmniej 2 letni stażpracy zawodowej

6) nieposzlakowaną opinię

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów ustawy prawo oświatowe, w tym ustawa o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela; Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym oraz znajomość procedur awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz rozpatrywania wniosków dotacyjnych na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

2)biegłe poruszanie się w programach komputerowych: Microsoft Office, Excel, Access, PowerPoint, Word, w tym umiejętność sporządzania arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia baz danych i prezentacji multimedialnych,

3) dobrze widziane posiadanie doświadczenia w zakresie analiz oświatowych oraz w uczestnictwie w projektach miękkich PO KL działania 9.1.2; 9.2; 9.4.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:

1) realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem szkół,

2) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

3) prowadzenie spraw związanych z obserwacją egzaminów zewnętrznych i kursami teoretycznych przedmiotów zawodowych,
4) czynności związane z kierowaniem dzieci i młodzieży do SOSW-ów i MOW-ów,
5) przygotowywanie analiz, informacji, raportów, wniosków, rekomendacji w zakresie zagadnień oświatowych.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem pracy zawodowej;

2) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

3) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe;

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

5) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24.09.2012 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, dnia 14.09.2012r.

STAROSTA

/-/ Krzysztof Fedorczyk

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
14 września 2012
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
14 września 2012
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
14 września 2012

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.