Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

Drukuj

Starosta Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe (preferowany profil geologia, ochrona środowiska, melioracja, administracja),

5) co najmniej 2 letni staż pracy,

6) nieposzlakowaną opinię,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów z zakresu prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego i ochrony środowiska, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów prawa regulujących działalność samorządu powiatowego

2) umiejętność obsługi komputera;

3) umiejętność pracy w zespole,

4) dobrze widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych, z zakresu wydawania pozwoleń wodnoprawnych i ustalania odszkodowań, wydawania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin i wydawania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz naliczanie opłat eksploatacyjnych,

2) ustalanie linii brzegu,

3) zatwierdzanie projektów prac geologicznych dokumentacji geologicznych,

4) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony gruntów rolnych.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu pracy w samorządzie, i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 09.04.2014 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale ŚRB”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, 31.03.2014 roku

STAROSTA

/-/ Krzysztof Fedorczyk

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
31 marca 2014
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
31 marca 2014
Informację zmienił
Hanna Zenik

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.