Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

Drukuj

Starosta   Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

  podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

 

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo  polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe zawodowe (preferowany profil: budownictwo, architektura) 

5) co najmniej dwuletni staż pracy,

6) nieposzlakowaną opinię,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, kodeksu postępowania 

    administracyjnego i  przepisów prawa regulujących działalność samorządu powiatowego,

2) umiejętność obsługi komputera;

3) umiejętność pracy w zespole,

4) dobrze widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy i umiejętność  redagowania pism urzędowych.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:      

1)  Prowadzenie  spraw związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa        budowlanego,

2) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji wynikających z ustawy Prawo budowlane, w szczególności   dotyczących pozwoleń na budowę, zmiany i wygaśnięcia pozwoleń na budowę oraz przenoszenia pozwoleń na rzecz innych osób,

3)  przyjmowanie zgłoszeń  budowy oraz rozbiórki obiektów budowlanych, nie

     wymagających   wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,

4)  sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz innych informacji obowiązujących w   organach administracji architektoniczno- budowlanej.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

     zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  wykonywania pracy       na stanowisku urzędniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z     pełni praw publicznych;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,      zgodnie z ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2014 r. 1182 z późn.zm./.

 

 

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.05.2015 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora  w Wydziale ŚRB”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną  po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

Węgrów, 29.04.2015 roku                        

                                                                                                STAROSTA

                                                                                       /-/ Krzysztof Fedorczyk                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
29 kwietnia 2015
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
4 maja 2015
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
4 maja 2015

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.