Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

Drukuj

Starosta   Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

  podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

 

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo  polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe zawodowe o kierunku:  geologia lub melioracje lub ochrona środowiska, 

5) co najmniej roczny staż pracy,

6) nieposzlakowaną opinię,

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów z zakresu prawa geologicznego i górniczego, wodnego, ochrony środowiska, kodeksu postępowania administracyjnego, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz  przepisów prawa regulujących działalność samorządu powiatowego,

2) umiejętność obsługi komputera;

3) umiejętność pracy w zespole,

4) dobrze widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy i umiejętność       redagowania pism urzędowych.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:      

1) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji na  pozwolenia wodnoprawne, koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin i wydobywanie kopalin ze złóż  oraz ustalanie linii brzegu,

2) prowadzenie  spraw związanych z  ustalaniem odszkodowań  w związku z wydanymi    pozwoleniami, zatwierdzania projektów prac geologicznych oraz naliczania opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę, 

3) prowadzenie  spraw z zakresu łowiectwa i ochrony gruntów rolnych.  

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

     zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  wykonywania pracy       na stanowisku urzędniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z     pełni praw publicznych;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,      zgodnie z ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm./.

 

 

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22.01.2016 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora  w Wydziale ŚRB”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną  po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

Węgrów, 08.01.2016 roku     

 

                  

                                                                                                STAROSTA

                                                                                       /-/ Krzysztof Fedorczyk      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
8 stycznia 2016
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
11 stycznia 2016
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
18 stycznia 2016

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.