Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

Drukuj

Starosta   Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

w  Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5

-  podinspektor w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

 

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo  polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku leśnym,

5) nieposzlakowaną opinię,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

7) co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku w Lasach Państwowych,

3. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów ustawy o lasach, kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy  o samorządzie powiatowym,

2) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,

3) prawo jazdy kategorii B.

4. Główne zadania na stanowisku pracy:      

1)  przygotowywanie projektów decyzji w sprawach:

- zapewniających trwałe utrzymywanie lasów i ciągłość ich użytkowania;

- o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;

- na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela;

- decyzji wyrażającej zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia;

- decyzji stwierdzającej prowadzenie przez właściciela gruntu uprawy leśnej;  

2) cechowanie drewna pozyskanego przez właścicieli lasów i wystawianie świadectw pochodzenia drewna w celu potwierdzenia legalności jego pochodzenia,

3) prowadzenie kontroli zalesionych, ze środków finansowych wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gruntów rolnych i dokonywanie oceny udatności upraw,

4) kontrolowanie wykonywania zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

     zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  wykonywania pracy       na stanowisku urzędniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z     pełni praw publicznych;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,      zgodnie z ustawą z   dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2016 r. poz. 922/.

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 23;

2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 1 etatu;

3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania ;

4) praca biurowa i praca w terenie;

5)użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

6) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

7) oświetlenie naturalne i sztuczne;    

8) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

 

 

 

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12.06.2017 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko podinspektora  w Wydziale ŚRB”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną  po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

Węgrów, 31.05.2017 roku                                                                                                                                                               

                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                 /-/ Krzysztof Fedorczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
31 maja 2017
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
31 maja 2017

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.