Nabór na stanowisko radcy prawnego

Nabór na stanowisko radcy prawnego

Drukuj

Starosta   Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko

  radcy prawnego  

w  Starostwie Powiatowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5

                                                                                                    

1. Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która posiada :

1) obywatelstwo  polskie;

2) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe;

4) wykształcenie  wyższe prawnicze;

5) posiadanie uprawnień radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych;

6) co najmniej 3 lata doświadczenia w obsłudze jednostek samorządu  terytorialnego;

7) nieposzlakowaną opinię.

3. Wymagania dodatkowe :

1) biegła znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa, w szczególności z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego z przepisami wykonawczymi, prawa pracy, dostępu do informacji publicznej, pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego,  ustawy  o samorządzie powiatowym ;

2) odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, odporność na stres;

4. Główne zadania na stanowisku pracy:    

  1) opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty;
2) doradztwo prawne i sporządzanie opinii dla potrzeb Rady , Zarządu, Starosty i wydziałów;
3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;
4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami i innymi organami orzekającymi.
 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie ;

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

     zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z     pełni praw publicznych;

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,      zgodnie z  klauzulą:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
  • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ((t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

6.Informacja o warunkach pracy:

1) praca w siedzibie Starostwa ( budynek 4 kondygnacyjny bez windy) i poza nim;

2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w wymiarze 0,75 etatu;

3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania;

4)użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

5) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

6) oświetlenie naturalne i sztuczne;    

7) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

 

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17.12.2020 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko radcy prawnego”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną  po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, 07.12.2020 roku          

                                                                                              STAROSTA

                                                                                          (-) Ewa Besztak

 

 

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
7 grudnia 2020
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
7 grudnia 2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.