Nabór na stanowisko starszego informatyka

Nabór na stanowisko starszego informatyka

Drukuj

Starosta   Węgrowski, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze :

STARSZY INFORMATYK

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2.Wymagania niezbędne spełni osoba ,która :

  1)  ma obywatelstwo polskie

  2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  3)  nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4)  posiada wyższe wykształcenie wyższe  o kierunku informatycznym;

  5) posiada co najmniej 3-letni staż pracy.

3.Wymagania dodatkowe :             

  1) znajomość przepisów prawnych z zakresu  funkcjonowania samorządu powiatowego, informatyzacji podmiotów publicznych, dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych , ochrony danych osobowych;      

  2) umiejętność konfiguracji i obsługi sieci komputerowych;       

  3) umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych;             

  4) doświadczenie w pracy z serwerami opartymi na Microsoft Windows Server 2008 lub nowszych;

  5) umiejętność analizowania problemów i znajdowania rozwiązań oraz zdolność szybkiej reakcji na stany awaryjne w zakresie sprzętu komputerowego;        

  6)praktyczna znajomość budowy sprzętu  komputerowego;             

  7)znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentów technicznych;                     

  8)komunikatywność,  odporność na stres, zdolność szybkiego uczenia się i chęć poznawania nowych rozwiązań i technologii IT.                                                                                                                                                   

4.  Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Planowanie przedsięwzięć informatycznych i teleinformatycznych.

2.Nadzór nad wdrażaniem systemów i standardów informatycznych i teleinformatycznych.

3.Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej w zakresie zarządzania systemami informatycznymi.

4.Prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania komputerowego.

5.Nadzór nad prawidłowym  funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego.

6.Usuwanie awarii  w oprogramowaniu.

7.Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego.

8.Instalacja nowych wersji programów.

9.Udzielanie pomocy w zakresie importu danych.

10.Prowadzenie szkoleń stanowiskowych użytkowników komputerów.

11.Nadzór techniczny w zakresie prowadzenia strony internetowej  i BIP .

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu  pracy  w  samorządzie i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego,

4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

     zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo    ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z     pełni praw publicznych;

8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,      zgodnie z  klauzulą:

  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
  • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ((t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

6.Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym:

1) stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Przemysłowej 5;

2) praca odbywa się w systemie jednozmianowym;

3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania;

4) praca biurowa;

5) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

6) oświetlenie naturalne i sztuczne;    

7) obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

            Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.12.2021 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko informatyka”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną  po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, dn. 07.12.2021r.

STAROSTA

(-) Ewa Besztak

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
7 grudnia 2021
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
7 grudnia 2021
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
7 grudnia 2021

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.