Nabór na stanowisko starszego specjalisty - Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji

Nabór na stanowisko starszego specjalisty - Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji

Drukuj

W związku z realizacją Projektu ,,Razem możemy wiele” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Starosta Węgrowski

ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy Specjalista - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

1. Wymiar czasu pracy: 5 stanowisk po 0,5 etatu (umowa o pracę na czas określony - obejmujący okres realizacji projektu – od 01.10.2013 r. do 30.06.2015r.

2. Wymagania niezbędne spełni osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wyższe wykształcenie (magister z przygotowaniem pedagogicznym);

5) posiada trzyletni staż pracy w oświacie;

6) ukończyła szkolenie SORE i zna zagadnienia związane z pracą Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

7) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

8) posiada prawo jazdy kat. B;

9) posiada nieposzlakowaną opinię

3.Wymagania dodatkowe:

1) znajomość założeń modelu doskonalenia wypracowanego w ramach projektu systemowego ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”;

2) udokumentowane, systematyczne doskonalenie zawodowe;

3) biegła znajomość technologii informacyjnej, tj. obsługa komputera, systemu Windows, Microsoft Office oraz obsługa urządzeń technicznych;

4) umiejętność konstruowania narzędzi badawczych oraz doświadczenie w prowadzeniu badań diagnostycznych;

5) odpowiedzialność, obowiązkowość, odporność na stres;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

4. Główne zadania:

1) przeprowadzenie i opracowanie diagnozy w kontekście potrzeb każdej szkoły/przedszkola oraz przygotowanie wybranej oferty doskonalenia do realizacji zgodnie
z potrzebami szkoły/przedszkola, opracowanie Rocznego Planu Wspomagania dla każdej placówki,

2) monitoring efektów realizacji projektu we współpracy z koordynatorem,

3) realizacja kolejnych etapów RPW, organizacja cyklu szkoleń, warsztatów i konsultacji dla nauczycieli,

4) przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW i przedstawienie go dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym wyszczególnieniem przebiegu pracy zawodowej;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem;

4) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) oryginał kwestionariusza osobowego z informacją o okresie czasu pracy w samorządzie
i informacją o odbyciu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu końcowego;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub skarbowe;

8) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz.926 z późn.zm./;

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.09.2013 roku w Sekretariacie Starosty Węgrowskiego lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie,
ul. Przemysłowa 5, 07- 100 Węgrów, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko: Starszy Specjalista - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie „Razem możemy wiele”.

Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję ponadto, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Węgrów, 09.09.2013 roku

STAROSTA

/-/ Krzysztof Fedorczyk

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
9 września 2013
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
9 września 2013
Informację zmienił
Hanna Zenik

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.