Kodeks etyczny pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Kodeks etyczny pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Drukuj

ZARZĄDZENIE Nr 22 / 08

Starosty Węgrowskiego

z dnia 17 czerwca 2008 roku

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Wprowadza się Kodeks Etyczny Pracowników Samorządowych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Starosta Węgrowski

/-/Krzysztof Fedorczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/08

Starosty Węgrowskiego

z dnia 17 czerwca 2008 roku

KODEKS ETYCZNY

PRACOWNIKOW SAMORZĄDOWYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM

W WĘGROWIE

Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników przy załatwianiu spraw w Starostwie.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

1) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie;

2) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Samorządowych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie;

3) Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika samorządowego Starostwa Powiatowego w Węgrowie, zatrudnionego w oparciu o ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn zm.).

II. ZASADY OGÓLNE

§ 2.

  1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.
  1. Zasady określone Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych .
  1. Pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną. Na zajmowanych stanowiskach służą Państwu i wspólnocie samorządowej, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania Konstytucji i innych przepisów prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.
  1. Pracownicy samorządowi są obowiązani do przestrzegania norm prawnych, etycznych i moralnych , w tym zawartych w Kodeksie.
  1. Normy Kodeksu naruszają pracownicy , którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy , jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

III. ZASADY POSTĘPOWANIA

§ 3.

1. Pracownicy samorządowi obowiązani są dbać o rzetelne wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu Państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnych interesów obywateli.

2. W szczególności pracownicy samorządowi powinni przestrzegać i działać zgodnie

z zasadami:

1) praworządności,

2) bezstronności i bezinteresowności,

3) obiektywizmu,

4) uczciwości i rzetelności,

5) odpowiedzialności,

6) jawności,

7)dbałości o dobre imię organów Powiatu i przyjazny wizerunek Starostwa,

8)przestrzegania norm dotyczących własnego wyglądu, ubioru i godnego zachowania się w miejscu pracy i poza nim,

9) zachowania kompetencji, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

IV. WYKONYWANIE ZADAŃ

§ 4.

Pracownicy samorządowi pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem: podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

§ 5.

1.Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie i bezstronnie wykorzystując w sposób najlepszy swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności.

2.Pracownik w szczególności:

1) rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, z właściwą wrażliwością i uprzejmością , posługując się językiem prostym i zrozumiałym dla mieszkańców ,

2) pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy
i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań,

3) nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za te rozstrzygnięcia,

4) jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, angażując w to swoją wiedzę i umiejętności,

5) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, ale literą prawa
i obiektywizmem,

6) traktuje wszystkich obywateli w taki sam sposób,

7) jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia,

8) racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje mieniem Powiatu
i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie,

9) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,

10) jest lojalny wobec swoich zwierzchników, kolegów i podwładnych oraz gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek,

11) jest powściągliwy i rozważny w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy organów Powiatu i Starostwa,

V.MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE PRACownika samorządowego

§ 6.

  1. Pracownicy samorządowi dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji i wiedzy, a pracodawca w miarę posiadanych możliwości i środków finansowych zapewnia dostęp do publikacji oraz umożliwia udział w różnych formach dokształcania.
  2. Pracownik w szczególności:

1) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych
i prawnych okoliczności sprawy,

2) rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy
w urzędzie,

3) jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego, uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

4) jest otwarty na współpracę oraz korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów,

5) jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej, merytorycznej argumentacji.

VI. ZASADA PRZEJRZYSTOSCI POSTĘPOWANIA I ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

§ 7.

1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe
i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy tez korupcji.

2. Pracownik w szczególności:

1) od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści,

2) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom,

3) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,

4) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu,

5) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, pozostających w sprzeczności z obowiązkami służbowymi,

6) udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach,

7) nie ujawnia informacji niejawnych, do których ma dostęp ani nie wykorzystuje ich dla osiągnięcia korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

VII.ZASADA NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ

§8 .

  1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
  2. Pracownik w szczególności:

1) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych,

2) rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy,

3) dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych,

4) zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne,

5) nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i możliwość awansu
w Starostwie.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9.

1.Pracownicy zatrudnieni w Starostwie Powiatowym w Węgrowie są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu i kierowania się jego zasadami w pracy i poza pracą.

2.Pracownik do spraw kadrowych zapoznaje z treścią Kodeksu każdego nowozatrudnionego pracownika.

3.Pracownicy potwierdzają znajomość Kodeksu, podpisując stosowne oświadczenie, które dołącza się do jego akt osobowych (wzór w załączeniu).

4.Pracownik wykonujący obowiązki opiekuna praktykanta lub stażysty winien uczynić wszystko, aby przygotować te osoby do właściwego wykonywania obowiązków pracownika samorządowego i przestrzegania zasad kodeksu etycznego.

5.Za nieprzestrzeganie przepisów niniejszego kodeksu pracownicy samorządowi ponoszą przewidzianą prawem odpowiedzialność porządkową wynikającą z ustawy
o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.

§ 10.

Treść Kodeksu podaje się do wiadomości pracownikom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego oraz przekazaniu kserokopii niniejszego dokumentu do każdego Wydziału.

.………………………….. Węgrów, dnia ……………….

/imię i nazwisko/

…………………………………..

/stanowisko/

…………………………………

/wydział /

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Kodeksu Etycznego Pracowników Samorządowych w Starostwie Powiatowym
w Węgrowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 22/08.Starosty Węgrowskiego z dnia 17 czerwca 2008 roku i zobowiązuję się przestrzegać jego zapisów
i kierować się jego zasadami.

…………………………………..

(czytelny podpis i data)

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
18 listopada 2010
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
18 listopada 2010
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
18 listopada 2010

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.