Regulamin okresowej oceny pracowników

Regulamin okresowej oceny pracowników

Drukuj

Zarządzenie Nr 24/09

Starosty Węgrowskiego

z dnia 28 czerwca 2009 roku

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu okresowej oceny pracowników”.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Regulamin okresowej oceny pracowników” w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Zarządzeni wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/09

Starosty Węgrowskiego

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW

§ 1

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Węgrowie ,zwanego dalej Starostwem ,zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych , zwani dalej Ocenianymi, podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz w niniejszym Regulaminie.

2. Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych krócej niż 6 miesięcy.

3. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego, z wyjątkiem kierowników jednostek, których status prawny określają odrębne przepisy.

§ 2

Okresowej oceny dokonuje bezpośredni przełożony pracownika, zwany dalej Oceniającym.

§ 3

1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz na dwa lata, z zastrzeżeniem § 4.

2. Okresowa ocena pracowników przeprowadzana w miesiącu styczniu za okres dwóch poprzedzających lat.

3. Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie jest dzień 15 lutego. Do tego dnia Oceniający zobowiązani są przekazać arkusze ocen do Sekretarza Powiatu.

4. Termin przeprowadzenia oceny ulec zmianie w przypadku:

a. usprawiedliwionej nieobecności pracownika uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny,

b. istotnej zmiany zakresu obowiązków pracownika lub zmiany zajmowanego przez niego stanowiska.

5. W przypadkach, o których mowa:

a. w ustępie 4 pkt a – ocena sporządzana jest w terminie 1 miesiąca od dnia powrotu pracownika do pracy,

b. w ustępie 4 pkt b – ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub stanowiska.

6. Nowy termin sporządzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

§ 4

1. W razie negatywnej oceny, Oceniany poddany jest ponownej ocenie nie później niż przed upływem 6 miesięcy, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

2. Termin przeprowadzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym pracownika na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

§ 5

1. Ocena pracowników dokonywana jest na podstawie sześciu kryteriów wspólnych dla wszystkich ocenianych oraz 4 kryteriów przypisanych do kategorii stanowisk, do której należy zajmowane przez pracownika stanowisko.

2. Kryteriami wspólnymi dla wszystkich pracowników są:

Kryterium

Opis kryterium

1. Sumienność

Wykonanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie.

2. Sprawność

Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

3. Bezstronność

Obiektywne rozpoznanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych , faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich.

4. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

5. Planowanie i organizowanie pracy

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych.

6. Postawa etyczna

Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową.

3. Kategorie stanowisk oraz przypisane im kryteria i ich opis określa załącznik nr 1 od niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Oceny pracownika dokonuje się na piśmie w arkuszu okresowej oceny pracownika.

2. Wzór arkusza oceny stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

3. Sporządzenie oceny na piśmie polega w szczególności na:

1. Określeniu stopnia spełniania przez pracownika kryteriów, przy uwzględnieniu następujących stopni:

- stopień bardzo dobry – przyznawany, jeżeli oceniany zawsze spełniał dane kryterium, niejednokrotnie w sposób przewyższający oczekiwania- za stopień ten oceniany otrzymuje 3 punkty;

- stopień dobry – przyznawany, jeżeli oceniany prawie zawsze spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom- za stopień ten oceniany otrzymuje 2 punkty;

- stopień zadowalający – przyznawany, jeżeli oceniany, zazwyczaj spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom- za stopień ten oceniany otrzymuje 1 punkt;

- stopień niezadowalający – przyznawany jeżeli oceniany często nie spełniał danego kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten otrzymuje 0 punktów.

2. Przyznaniu pracownikowi oceny, przy uwzględnieniu uzyskanej przez niego sumy punktów, według następującej skali ocen:

- ocena bardzo dobra – w przypadku uzyskania od 24 do 30 punktów,

- ocena dobra – w przypadku uzyskania od 16 do 23 punktów,

- ocena zadawalająca od 10 do 15 punktów,

- ocena negatywna – w przypadku uzyskania poniżej 10 punktów.

3. Uzasadnieniu oceny, w którym Oceniający opisuje sposób wykonywania przez pracownika obowiązków, zwracając szczególną uwagę na spełnianie przez niego kryteriów, z punktu widzenia których jest oceniany.

§ 7

1. Przed dokonaniem czynności, o których mowa § 6 ust. 3 Oceniający przeprowadza z pracownikiem rozmowę, zwaną dalej rozmową oceniającą. Termin rozmowy oceniającej wyznacza Oceniający, informując o nim ocenianego pracownika co najmniej na 2 dni przed terminem rozmowy.

2. Podczas rozmowy Oceniający:

a. omawia z pracownikiem wykonywanie przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań oraz spełnienie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny;

b. określa w porozumieniu z pracownikiem zakres wiedzy i umiejętności wymagających rozwinięcia;

c. omawia z pracownikiem plan działań doskonalących jego umiejętności w celu lepszego wykonania obowiązków.

§ 8

1. Ocenianemu pracownikowi przysługuje od przyznanej mu oceny odwołanie do Starosty Węgrowskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny.

2. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Arkusze oceny włączane są do akt osobowych pracownika.

§ 10

1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.

2. Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI ZATRUDNIAJĄCEJ

NAZWA ...................................................................

ADRES .....................................................................

II. DANE DOTYCZĄCE OCENIANEGO PRACVOWNIKA

Imię .........................................................................

Nazwisko ................................................................

Komórka organizacyjna .........................................

Stanowisko .............................................................

Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ......................................................

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ...................................................

Imię, nazwisko i stanowisko bezpośredniego przełożonego .................................. .................................................................................................................................

III. DANE DOTYCZĄCE POPRZEDNIEJ OCENY

Data sporządzenia ..................................................

Ocena/poziom ........................................................

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZMOWY OCENIAJĄCEJ

Rozmowa oceniająca przeprowadzona została:

Z pracownikiem w dniu ...................................

Rozmowę przeprowadził .................................

Podpis pracownika ..........................................

V. OKREŚLENIE STOPNIA SPEŁNIENIA PRZEZ PRACOWNIKA ZADANYCH KRYTERIÓW

W poniższej tabeli należy wstawić znak „x” w odpowiednim miejscu, stosownie do stopnia spełnienia przez ocenianego pracownika poszczególnych kryteriów.

Lp.

Kryteria oceny

Niezado –walający

(0 pkt.)

Zadowa -

lający

(1 pkt.)

Dobry

(2 pkt.)

Bardzo dobry

(3 pkt.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Suma punktów za wszystkie kryteria:

........................................................................................

TABELA ROZPIĘTOŚCI PUNKTÓW:

Lp.

Liczba punktów dla pracownika

Ocena

1.

24 – 30 pkt.

Bardzo dobra

2.

16 – 23 pkt.

Dobra

3.

10 – 15 pkt.

Zadowalająca

4.

Poniżej 10 pkt.

Negatywna

VI. PRZYZNANIE OCENY OKRESOWEJ

Dane dotyczące Oceniającego:

Imię ..................................................

Nazwisko .........................................

Stanowisko ......................................

Przyznaję Ocenianemu następującą okresową ocenę:

Bardzo Dobrą

Dobrą

Zadowalającą

Negatywną

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… …………………… ……………………

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis oceniającego)

VII. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ OCENY. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGAJĄCYCH ROZWINIĘCIA. PROPONOWANY PLAN DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI OCENIANEGO W CELU LEPSZEGO WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIII. POTWIERDZENIE PRZEZ PRACOWNIKA OTRZYMANIA OCENY NA PIŚMIE

Potwierdzam, iż w dniu ………… otrzymałem arkusz oceny z oceną okresową oraz zostałem pouczony o prawie odwołania się od przyznanej oceny do Starosty Węgrowskiego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

………………… …………………

data podpis pracownika

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

ODWOŁANIE OD OCENY

………………, dnia …………

…………………………

(imię i nazwisko pracownika)

…………………………

(stanowisko pracownika)

…………………………

(adres pracownika)

Starosta Węgrowski

ODWOŁANIE OD OCENY OKRESOWEJ

z dnia ……………

Niniejszym odwołuję się od oceny okresowej z dnia ………………………, doręczonej mi w dniu ……………………. Wnoszę o jej zmianę i przyznanie mi oceny ………………… .

UZASDNIENIE

W dniu …………, doręczono mi arkusz oceny okresowej, zawierający ocenę mojej pracy za okres od dnia ……… do dnia …………. Przyznana mi ocena jest ………... Z oceną tą się nie zgadzam z następujących powodów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1

do Regulaminu okresowej oceny pracowników

KATEGORIE STANOWISK ORAZ PRZYPISANE IM KRYTERIA

Lp.

Stanowisko

Kryterium

Opis kryterium

1.

 • młodszy referent
 • referent
 • podinspektor
 • specjalista
 • kasjer

· umiejętność pracy w zespole

Realizacja zadań w zespole przez:

 • pomoc i doradzanie współpracownikom w razie potrzeby,
 • zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania zadań,
 • współpracę, a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,
 • zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,
 • aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania

· pozytywne podejście do klienta urzędu

Zaspokajanie potrzeb klienta przez:

 • zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,
 • okazywanie szacunku,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery,
 • umożliwianie klientowi przedstawienia własnych racji,
 • służenie pomocą

· komunikacja pisemna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie przez:

 • stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,
 • przedstawienie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,
 • obieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,
 • budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie

· komunikacja werbalna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie przez:

 • wypowiedzenie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,
 • dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słuchaczy,
 • udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne pytania, krytykę lub zaskakujące argumenty,
 • wyrażanie poglądów w sposób przekonujący ,
 • posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych spraw/ wykonywanej pracy

· nastawienie na własny - rozwój , podnoszenie kwalifikacji

Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę

· umiejętność obsługi urządzeń technicznych

Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę

2.

 • inspektor
 • starszy specjalista
 • starszy informatyk

· umiejętność pracy w zespole

Realizacja zadań w zespole przez:

· pomoc i doradzanie współpracownikom w razie potrzeby,

· zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania zadań,

· współpracę, a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,

· zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu,

· aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania

· komunikacja pisemna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie przez:

· stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,

· przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,

· dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,

· budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie

· umiejętność obsługi urządzeń technicznych

Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych

· nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji

Zdolność i skłonność do uczenia się uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji, tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę

· samodzielność

Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań kreatywność celu wykonania zleconego zadania

· inicjatywa

· umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i informowanie o nich,

· inicjatywa działania i branie odpowiedzialności za nie,

· mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich powstania

· kreatywność

Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy przez:

· rozpoznawanie i identyfikowanie powiązań między sytuacjami,

· wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w celu tworzenia nowych,

· otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych koncepcji i metod,

· inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobów działania,

· badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie dostępnego wyposażenia technicznego,

· zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i doskonalenia nowych rozwiązań

· umiejętności analityczne

Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie i interpretowanie danych, tj.:

· rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,

· dokonywanie systematycznych porównań różnych aspektów analizowanych i interpretowanych danych,

· interpretowanie danych pochodzących z dokumentów, opracowań i raportów,

· stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania danych odpowiadających stawianym problemom,

· prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków z przeprowadzonej analizy,

· stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania problemu / zadania

· umiejętności strategiczne

Tworzenie lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane informacje przez:

· ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych informacji,

· zauważanie trendów i powiązań między różnymi informacjami,

· identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb i generalnych kierunków w działaniu,

· przewidywanie długoterminowych skutków podjętych działań i decyzji,

· planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód,

· ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków działania,

· tworzenie strategii lub kierunków działania,

· analizowanie okoliczności i zagrożeń

· pozytywne podejście do klienta urzędu

Zaspokajanie potrzeb klienta przez:

· zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,

· okazywanie szacunku,

· tworzenie przyjaznej atmosfery,

· umożliwienie klientowi przedstawienia własnych racji,

· służenie pomocą

· podejmowanie decyzji

Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny przez:

· rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn,

· podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych informacji,

· rozważanie skutków podejmowanych decyzji,

· podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonych pewnym ryzykiem sprawach,

· podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat

3.

· Kierownik jednostki organizacyjnej

· Sekretarz

· Skarbnik

· Audytor wewnętrzny

· Naczelnik wydziału

· Kierownik referatu

· Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych

· Rzecznik konsumenta

· Radca prawny

· Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

· wiedza specjalistyczna

Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań

· umiejętność negocjowania

Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych dzięki:

· dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,

· przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów w celu wsparcia swojego stanowiska,

· rozpoznawaniu najlepszych propozycji,

· stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów,

· ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,

· tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań

· zarządzanie informacją / dzielenie się informacjami

Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji przez:

· przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których informacje te będą stanowiły istotną pomoc w realizowanych przez nie zadaniach,

· uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których mają one istotne znaczenie

· zarządzanie zasobami

Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych lub innych przez:

· określenie i pozyskiwanie zasobów,

· alokację i wykorzystywanie zasobów w sposób efektywny pod względem czasu i kosztów,

· kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do efektywnego działania

· zarządzanie personelem

Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy przez:

· zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie realnych terminów ich wykonywania oraz określenie oczekiwanego efektu działania,

· komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,

· rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, wspieranie ich rozwoju w celu poprawy jakości pracy,

· określanie potrzeb szkoleniowo – rozwojowych,

· traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, zachęcanie ich do wyrażania własnych opinii oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,

· ocenę osiągnięć pracowników,

· wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu wynagrodzeń oraz motywującej roli awansu w celu zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak najlepszych wyników,

· dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczących własnego rozwoju do potrzeb urzędu,

· inspirowanie i motywowanie pracowników do realizowania celów i zadań urzędu,

· stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

· zarządzanie jakością realizowanych zadań

Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożądanych efektów przez:

· tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów kontroli działania,

· sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,

· modyfikowanie planów w razie konieczności,

· ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników,

· wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych obowiązków,

· nadzorowanie przestrzegania przez pracowników procedur przyjętych w Urzędzie

· zarządzanie wprowadzaniem zmian

Wprowadzenie zmian w urzędzie przez:

· podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,

· uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,

· określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych zmian,

· wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,

· podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do wprowadzanych zmian,

· skupianie się na sprawach kluczowych związanych z wprowadzanymi zmianami,

· przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane zmiany,

· wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć pozytywne rezultaty klientom urzędu

· zorientowanie na rezultaty pracy

Osiąganie zakładanych celów, doprowadzenie działań do końca przez:

· ustalenie priorytetów działania,

· identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie trudnych mogących mieć przełomowe znaczenie,

· określanie sposobów mierzenia postępu realizacji zadań,

· przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji zadań i wywiązywanie się ze zobowiązań,

· zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów oraz kończenia podjętych działań

· podejmowanie decyzji

Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny przez:

· rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn,

· podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych informacji,

· rozważanie skutków podejmowanych decyzji,

· podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonych pewnym ryzykiem sprawach,

· podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat

· radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów przez:

· wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji kryzysowych,

· szybkie działanie mające na celu rozwiązywanie kryzysu,

· dostosowanie działania do zmieniających się warunków,

· wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i zapobieganie ich skutkom,

· informowanie wszystkich, którzy będą musieli zareagować na kryzys,

· wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych tak, żeby można było w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,

· skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych lub wprowadzania zmian

· pozytywne podejście do klienta urzędu

Zaspokajanie potrzeb klienta przez:

· zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,

· okazywanie szacunku,

· tworzenie przyjaznej atmosfery,

· umożliwianie klientowi przedstawiania własnych racji,

· służenie pomocą

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
1 października 2009
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
1 października 2009
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
1 października 2009

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.