Regulamin wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Regulamin wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 17/09

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie „Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.”

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398) ustalam „Regulamin wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” .

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

„Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie”, zwany dalej Regulaminem ,określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

§2

Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym na podstawie umowy o pracę.

§3

1. Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zapoznaje się z niniejszym Regulaminem.

2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

§4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) pracodawcy – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Węgrowie,

2) pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy,

3) rozporządzeniu w sprawie wynagradzania – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).

Rozdział II

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 5.

1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne (wykształcenie oraz umiejętności zawodowe, staż pracy w latach) dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych w na podstawie umowy o pracę określa wykaz stanowisk (kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Zatrudnianie na poszczególne stanowiska osób nie spełniających minimalnych wymagań kwalifikacyjnych może nastąpić tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany lub zgłaszający się nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Rozdział III

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Wynagrodzenie zasadnicze

§6

1. W Starostwie Powiatowym obowiązuje czasowy system wynagradzania, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, stawek wynagradzania zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.

2. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników - w Tabeli IV B oraz w przedmiotowym Regulaminie wynagradzania, w Załączniku Nr 1.

3. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa załącznik Nr 1 do Regulaminu

§7

1. Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje pracodawca.

2. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje ustaleniem wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

Dodatek funkcyjny

§8

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu , powiatowemu rzecznikowi konsumentów, audytorowi wewnętrznemu i specjalistom przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Dodatek specjalny

§9

1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności pracodawca może przyznać pracownikowi, na czas określony nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny jest ustalany w zależności od posiadanych środków na wynagrodzenia i przyznawany w kwocie nie przekraczającej 40 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika lub w kwocie nie przekraczającej 60 proc. wynagrodzenia zasadniczego w wypadku ,gdy pracownik nie ma przyznanego dodatku funkcyjnego.

3. Przepisy dotyczące dodatku specjalnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Nagrody

§10

1. Dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym tworzy się w ramach planowanych środków na wynagrodzenie, fundusz nagród.

2. Fundusz nagród obejmuje 3 % planowej wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego, pozostających w dyspozycji Starosty.

3. Nagrody mają charakter uznaniowy i mogą być wypłacane w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych, a w szczególności :

1) z okazji Dnia Pracownika Samorządowego (27 Maja),

2) za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,

3) w związku z ukończeniem studiów wyższych z wynikiem co najmniej dobrym,

4) na koniec roku kalendarzowego.

4. Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w szczególności w oparciu o następujące kryteria :

1) ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej,

2) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,

3) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań objętych zakresem obowiązków pracownika,

4) wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika,

5) podejmowanie działań usprawniających na stanowisku pracy,

6) faktyczny okres wykonywania pracy.

5. Pracownik, na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej nagrody.

6. Pracownik traci prawo do nagrody uznaniowej w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego :chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i rehabilitacyjnego.

7. Starosta

1) określa limit środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe dla poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy,

2) przyznaje nagrody uznaniowe z własnej inicjatywy – Skarbnikowi, Sekretarzowi, Naczelnikom wydziałów i samodzielnym stanowiskom pracy .

3) przyznaje nagrody uznaniowe z własnej inicjatywy lub na wniosek – pozostałym pracownikom Starostwa Powiatowego.

8. Sekretarz Powiatu może wnioskować w sprawie nagród uznaniowych dla naczelników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy.

9. Naczelnik Wydziału może wnioskować o przyznanie nagrody dla pracowników wydziału.

§11

Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu, ogłaszane w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 15 września każdego roku.

§12

1. Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, pracownikowi przysługuje stosowne wyrównanie, wypłacone za okres każdego miesiąca, łącznie z wynagrodzeniem,

2. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.

3. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

§13

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń pracownikom przysługuje:

1) dodatek za wieloletnią pracę,

2) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

3) dodatkowe wynagrodzenie za każdą dodatkową godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek za wieloletnią pracę

§14

1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5-ciu latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W przypadku gdy praca w Starostwie Powiatowym w Węgrowie stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Pracownikowi, który wykonuje pracę w Starostwie Powiatowym w Węgrowie w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu – do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

5. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Premie

§ 15

1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i stanowiskach obsługi tworzy się fundusz premiowy w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników, wchodzący w skład funduszu wynagrodzeń osobowych.

2. Wysokość premii dla poszczególnych pracowników określa Starosta w umowie o pracę. Podstawą naliczenia premii jest miesięczne wynagrodzenie zasadnicze danego pracownika.

§ 16

 1. W każdym miesiącu premia może być obniżona lub pracownik może być jej całkowicie pozbawiony za uchybienia w pracy, a w szczególności za:

1/nie wykonywanie lub niestaranne wykonywanie obowiązków należących do pracownika - o 30 %

2/nie wykonanie polecenia służbowego - o 20 %

3/naruszenie dyscypliny pracy - o 25 %

4/spowodowanie zawinionej szkody lub utraty mienia Starostwa - o 25 %

 1. W razie stwierdzenia uchybień określonych w co najmniej dwóch punktach
  ust.1 lub dwukrotnego zaistnienia takiego samego uchybienia w okresie 1 miesiąca, pozbawia się pracownika premii.

3. Pracownika pozbawia się premii w przypadku stwierdzenia spożywania alkoholu lub przebywania pod wpływem alkoholu w miejscu pracy.

4. Decyzję o zmniejszeniu wysokości lub pozbawieniu pracownika premii podejmuje Starosta z własnej inicjatywy bądź na uzasadniony pisemny wniosek Sekretarza Powiatu lub Kierownika Referatu Gospodarczego.

5. Premia jest zmniejszana proporcjonalnie ( w wysokości 1/30 wynagrodzenia za każdy dzień) za okres pobierania przez pracownika wynagrodzenia chorobowego i zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i rehabilitacyjnego

§ 17

 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków lub wykonywaniem zajęć wykraczających poza stały zakres czynności , wysokość premii może być podwyższona.
 1. 2.Decyzję o podwyższeniu wysokości premii podejmuje Starosta z własnej inicjatywy bądź na uzasadniony pisemny wniosek Sekretarza Powiatu lub Kierownika Referatu Gospodarczego.

§18

Kwota nie wykorzystanego funduszu premiowego zasila rezerwą funduszu wynagrodzeń.

Rozdział IV

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

§19

Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

1) świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

2) świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 92 i 2371 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń,

3) odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie,

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” na podstawie przepisów o tym wynagrodzeniu,

5) odprawa rentowa lub emerytalna w wysokości określonej w § 20 niniejszego Regulaminu,

6) nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w § 21 niniejszego Regulaminu.

7) zwrot kosztów podróży służbowej wg zasad ustalonych przez Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej.

2. Pracownikowi może być przyznany ryczałt za godziny nadliczbowe pomniejszany proporcjonalnie za okres pobierania przez pracownika wynagrodzenia chorobowego i zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i rehabilitacyjnego oraz za dni innych nieobecności stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy /Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm/.

 

Odprawa emerytalna lub rentowa.

§20

1. Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub na rentę inwalidzką przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) po dziesięciu latach pracy – w wysokości dwumiesięcznego

wynagrodzenia,

2) po piętnastu latach pracy – w wysokości trzymiesięcznego

wynagrodzenia,

3) po dwudziestu latach pracy – w wysokości sześciomiesięcznego

wynagrodzenia.

2. Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Nagroda jubileuszowa

§21

 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa, zwana dalej „nagrodą” w wysokości:

1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,

2) po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,

3) po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego,

4) po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego,

5) po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego,

6) po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

 1. Pracownikowi, który wykonuje pracę w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego pracodawcę w celu wykonania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się okres zatrudniania u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
 1. W razie jednoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
 1. Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
 1. Pracownik jest zobowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
 1. Wypłata nagrody następuje z urzędu, tj. bez wniosku pracownika, niezwłocznie po nabyciu do niej prawa.
 1. Podstawą do obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.
 1. Podstawę wyliczenia nagrody stanowi, odpowiedni do przepracowanego okresu, procent sumy miesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 1. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
 1. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.
 1. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniając go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
 1. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

Rozdział V

SPOSÓB I TERMINY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ

I POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH

§22

1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu nie później jak do 28. dnia każdego miesiąca, jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

2. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie do dnia 28. następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

3. Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostępnienia mu do wglądu dokumentacji płacowej .

§23

1. Wynagrodzenie, po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika, przekazywane jest przelewem na jego konto bankowe .

2. W przypadku braku zgody pracownika na przekazywanie wynagrodzenia na jego konto, wypłata odbywa się w kasie banku prowadzącego obsługę bankową pracodawcy.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2009 roku.

§25

Regulamin udostępnia się do wglądu pracowników w Wydziale Administracyjno-Społecznym (na stanowisku d.s. kadrowych) oraz przez publikację na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego .

§26

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalania.

§27

Tracą moc Zarządzenia Starosty Węgrowskiego Nr 32/05 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie ustalenia funduszu premiowego w Starostwie Powiatowym w Węgrowie i Nr 33/09 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie utworzenia funduszu nagród w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

STAROSTA

/-/ Krzysztof Feodorczyk

ZARZĄDZENIE Nr 26/2018

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia   17 września 2018 r.

w sprawie  zmian  w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie”

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) i rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.  z 2018 r. poz. 936)  ustalam, co następuje:

§ 1. W „Regulaminie   wynagradzania  pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” ustalonym Zarządzeniem Nr  17/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku z późn. zm, dokonuje się następujących zmian:

1) § 6 ust 2. otrzymuje brzmienie:

„§6 ust. 2. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa rozporządzenie    w sprawie wynagradzania pracowników  -  w Tabeli II B i D oraz w przedmiotowym Regulaminie wynagradzania, w Załączniku Nr 1.”,

2)załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

3)załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia  podania do wiadomości pracowników w  BIP Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr  26 /2018

Starosty Węgrowskiego z dnia 17 września 2018r.                                                                                           

Maksymalne kwoty dodatku funkcyjnego

Stanowisko

 

Kwota w złotych

 

Sekretarz Powiatu

 

2200

 

Geodeta Powiatowy

 

2000

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

1700

 

Zastępca Skarbnika

 

1700

 

Naczelnik Wydziału

 

1700

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

1600

 

Audytor wewnętrzny

 

1900

 

Kierownik Referatu/biura/jednostki równorzędnej

 

1500

 

Radca Prawny

 

1600

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

1500

 

Starszy specjalista/specjalista

 

1500

 

ZARZĄDZENIE Nr  41/2019

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia  17 października 2019 r.

w sprawie  zmian  w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie”

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) i rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.  z 2018 r. poz. 936 z późn.zm.)  ustalam, co następuje:

§ 1. W „Regulaminie   wynagradzania  pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” ustalonym Zarządzeniem Nr  17/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku z późn. zm, dokonuje się następujących zmian:

1) § 10 ust 3. otrzymuje brzmienie:

„§10 ust. 3. Nagrody  mają charakter uznaniowy i  mogą być wypłacane w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych, a w szczególności:

 1. z okazji Dnia Pracownika Samorządowego (27 Maja),
 2. za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
 3. na koniec roku kalendarzowego.”

2) § 15 ust 2. otrzymuje brzmienie:

„§15 ust. 2.  Premię przyznaje starosta na okres nie dłuższy jak 1 rok. Podstawą naliczenia premii  jest wynagrodzenie zasadnicze pracownika. Premia jest wypłacana łącznie z wynagrodzeniem za pracę.”

3) § 16 ust 4. otrzymuje brzmienie:

„§16 ust. 4.  Decyzję o zmniejszeniu wysokości lub pozbawieniu pracownika premii podejmuje Starosta z własnej  inicjatywy bądź na uzasadniony pisemny  wniosek Sekretarza Powiatu.”

4) § 17  otrzymuje brzmienie:

„§17 ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności  w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków lub wykonywaniem zajęć wykraczających poza  stały zakres czynności,  wysokość premii  może być podwyższona do wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego.

§17 ust. 2. Decyzję o podwyższeniu wysokości  premii podejmuje Starosta z własnej  inicjatywy  bądź na uzasadniony pisemny  wniosek Sekretarza Powiatu.”

5) Premie przyznane przed dniem wejścia w życie mniejszego zarządzenia zachowują moc do czasu umownego ich obowiązywania.

6)załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia  podania do wiadomości pracowników w  BIP Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

STAROSTA

/-/ Ewa Besztak

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr  41/2019

Starosty Węgrowskiego z dnia  17 października  2019r.                                                                                            

Wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

Nazwa stanowiska

pracy

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia

w  złotych

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy

 /w latach/

Stanowiska kierownicze urzędnicze:

Sekretarz Powiatu

 

XVII

 

2100 – 5600

 

wyższe

 

4

 

Geodeta powiatowy

 

XV

 

 

1980 – 5500

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

XV

 

1980 – 4800

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

XV

 

1980 – 5100

 

wyższe

 

5

Naczelnik Wydziału

XV

1980 – 5300

wyższe

5

Zastępca Naczelnika Wydziału

XIII

1940-5100

wyższe

4

Audytor

Wewnętrzny

XV

1980 - 5100

wg ustawy o finansach publicznych

Kierownik Referatu/Biura/jednostki równorzędnej

XIII

 

1940 - 4800

 

wyższe

4

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

XIII

1940 - 4000

wyższe

4

Zastępca Skarbnika

XV

1980 -5200

wyższe  wg ustawy o finansach publicznych

3

Administrator bezpieczeństwa informacji

(inspektor ochrony danych)

XIII

1940-4800

wyższe

3

Stanowiska urzędnicze:

 

 

 

 

Radca prawny

 

              XIII

 

     1940 - 5000

 

wg ustawy o radcach

prawnych

Starszy inspektor

 

XII

 

1920 – 4800

wyższe

4

Inspektor

 

XII

1920 – 4700

wyższe

3

Główny administrator

(baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarzadzania)

XII

1920 – 4700

wyższe

4

Starszy administrator(baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarzadzania)

XI

1900 –  4500

wyższe

3

Informatyk urzędu

XII

1920 – 4700

wyższe

4

Starszy informatyk

XI

1900 –  4400

wyższe

3

Starszy specjalista

XI

1900 –4500

wyższe

3

Specjalista do spraw bhp

XI

1900 –4300

wyższe wg rozporządzenia w sprawie służby bhp

1

Starszy geodeta

XI

1900 – 4500

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

Geodeta

X

1880 – 4000

wyższegeodezyjne i kartograficzne

średnie

-

3

 

Informatyk

 

X

 

1880-4000

 

wyższe

średnie

 

-

3

Specjalista

X

1880 - 4000

wyższe

średnie

-

3

Podinspektor

X

1880 – 4000

wyższe

średnie

-

3

Referent

IX

1860 – 3700

średnie

2

Księgowy

IX

1860 – 3700

średnie

2

Kasjer

IX

1860 – 3700

średnie

2

Młodszy referent

VIII

1840 –  2800

średnie

-

Młodszy księgowy

VIII

1840 – 2800

średnie

-

Starszy archiwista

X

1880-3800

wyższe

średnie

-

3

archiwista

IX

1860-3600

średnie

2

Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

 

 

 

 

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

 XII

  XI

 

1920 – 3200

1900 – 3100

 

 wyższe

wyższe

 

     3

-

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

X

IX

VIII

1880 – 2800

1860 – 2700

1840 – 2600

średnie

średnie

średnie

3

2

-

 

Kierownik

Magazynu

 

IX

 

     1860-3000

 

średnie

 

3

Sekretarka

IX

1860 - 3300

średnie

-

Pomoc administracyjna

III

1740 - 2900

Średnie

-

Kancelista

VII

1820-3000

Średnie

2

Młodszy kancelista

VII

1820-2800

średnie

-

 

Kierowca samochodu osobowego

 

VII

 

1820 - 3000

 

wg ustawy prawo o ruchu drogowym

Konserwator

VIII

1840 – 2800

zasadnicze zawodowe

-

Sprzątaczka

III

1740 - 2700

podstawowe

-

 

ZARZĄDZENIE Nr 48/2020

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia 04 grudnia 2020 r.

w sprawie  zmian  w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie”

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) i rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.  z 2018 r. poz. 936 z późn.zm.)  ustalam, co następuje:

§ 1. W „Regulaminie   wynagradzania  pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” ustalonym Zarządzeniem Nr  17/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku z późn. zm, dokonuje się następujących zmian:

1)  w § 8  dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numerację: § 8 ust. 3.

2) dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu: 

„ § 8 ust. 2. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku o zwiększonym zakresie odpowiedzialności, w tym pracownikowi, który zastępuje naczelnika wydziału w wydziałach, gdzie nie ma ustalonego stanowiska zastępcy naczelnika wydziału.”

3) § 17ust. 1  otrzymuje brzmienie:

„§17 ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności  w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków lub wykonywaniem zajęć wykraczających poza  stały zakres czynności,  wysokość premii  może być podwyższona do wysokości 50 % wynagrodzenia zasadniczego”.

4) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia  podania do wiadomości pracowników w  BIP Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

   STAROSTA

(-) Ewa Besztak

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 48 /2020

   Starosty Węgrowskiego z dnia  04  grudnia  2020r.

Wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

Nazwa stanowiska

pracy

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia

w  złotych

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy

 /w latach/

Stanowiska kierownicze urzędnicze:

 

 

Sekretarz Powiatu

 

XVII

 

2800 – 6000

 

wyższe

 

4

 

Geodeta powiatowy

 

XV

 

 

2800 – 5600

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

XV

 

2800 – 4900

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

XV

 

2800 – 5200

 

wyższe

 

5

Naczelnik Wydziału

 

XV

 

2800 – 5400

 

 

 

wyższe

 

5

Zastępca Naczelnika Wydziału 

 

XIII

2800-5200

Wyższe

4

Audytor

Wewnętrzny

 

XV

2800 - 5200

wg ustawy o finansach publicznych

Kierownik Referatu/Biura/jednostki równorzędnej

 

XIII

 

2800 - 4900

 

Wyższe

4

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

XIII

2800 - 4100

wyższe

4

Zastępca Skarbnika

XV

2800 -5200

wyższe  wg ustawy o finansach publicznych

3

Administrator bezpieczeństwa informacji

(inspektor ochrony danych)

XIII

2800-4900

wyższe

3

Stanowiska urzędnicze:

 

 

 

 

Radca prawny

 

 

              XIII

 

 

     2800 - 5200

 

 

wg ustawy o radcach

prawnych

 

Starszy inspektor

 

 

XII

 

2800 – 4900

 

Wyższe

 

4

Inspektor

 

 

XII

 

2800 – 4800

 

Wyższe

 

3

Główny administrator

(baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarzadzania)

XII

2800 – 4800

 

Wyższe

 

4

Starszy administrator

(baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarzadzania)

XI

2800 –  4600

 

Wyższe

 

3

Informatyk urzędu

 

 

XII

2800 – 4800

 

Wyższe

4

Starszy informatyk

XI

 

 

 

 

2800 –  4600

 

 

Wyższe

 

 

3

Starszy specjalista

 

XI

2800 –4600

 

Wyższe

3

Specjalista do spraw bhp

XI

2800 –4400

 

wyższe wg rozporządzenia w sprawie służby bhp

1

Starszy geodeta

 

 

 

 

 

XI

2800 – 4600

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

3

Geodeta

 

X

 

 

 

 

 

2800 – 4100

 

 

 

 

 

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

średnie

-

 

 

 

3

 

Informatyk

 

 

X

 

2800-4100

 

 

 

wyższe

średnie

 

-

3

Specjalista

 

X

2800 - 4100

Wyższe

średnie

-

3

 

Podinspektor

 

X

 

2800 – 4100

 

Wyższe

średnie

 

-

3

Referent

 

IX

 

2800 – 3800

 

Średnie

 

2

Księgowy

 

IX

 

2800 – 3800

 

Średnie

 

2

Kasjer

 

IX

 

2800 – 3800

 

Średnie

 

2

Młodszy referent

 

VIII

 

2800 –  2900

 

Średnie

 

-

Młodszy księgowy

 

 

VIII

 

2800 – 2900

 

Średnie

 

-

Starszy archiwista

X

2800-3700

Wyższe

średnie

 

-

3

archiwista

IX

2800-3700

Średnie

2

Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

 

 

 

 

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

 

             XII

  XI

 

 

    2600 – 3500

2600 – 3300

 

 

 

        wyższe

wyższe

 

 

 

      3

-

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

X

IX

VIII

2600 – 3000

2600 – 2900

2600 – 2800

 

Średnie

średnie

średnie

 

3

2

-

 

 

Kierownik

Magazynu

 

IX

 

     2600-3700

 

średnie

 

3

Sekretarka

 

 

IX

2600 - 3600

średnie

-

Pomoc administracyjna

III

2600 - 3000

Średnie

 

-

Kancelista

VII

2500-3000

Średnie

2

Młodszy kancelista

VII

2500-2900

średnie

-

 

Kierowca samochodu osobowego

 

 

VII

 

 

2500 - 3000

 

wg ustawy prawo o ruchu drogowym

 

Konserwator

VIII

2400 – 2900

zasadnicze zawodowe

-

Sprzątaczka

 

III

2400 - 2900

podstawowe

-

 

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr  48/2020

Starosty Węgrowskiego z dnia 04 grudnia 2020r.                                                                                                 

Maksymalne kwoty dodatku funkcyjnego

Stanowisko

 

Kwota w złotych

 

Sekretarz Powiatu

 

2400

 

Geodeta Powiatowy

 

2100

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

1800

 

Zastępca Skarbnika

 

1800

 

Naczelnik Wydziału

 

1800

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

1700

 

Audytor wewnętrzny

 

1900

 

Kierownik Referatu/biura/jednostki równorzędnej

 

1600

 

Radca Prawny

 

1800

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

1600

 

Starszy specjalista/specjalista

 

1600

 

inspektor/starszy inspektor

 

1600

 

ZARZĄDZENIE Nr  32/2021

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie  zmian  w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie”

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) i rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.  z 2018 r. poz. 936 z późn.zm.)  ustalam, co następuje:

§ 1. W „Regulaminie   wynagradzania  pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” ustalonym Zarządzeniem Nr  17/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku z późn. zm, dokonuje się następujących zmian:

1)załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2)załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia  podania do wiadomości pracowników w  BIP Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

STAROSTA

(-) Ewa Besztak

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr   32/2021

Starosty Węgrowskiego z dnia  16  sierpnia  2021r.

Wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

Nazwa stanowiska

pracy

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia

w  złotych

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy

 /w latach/

Stanowiska kierownicze urzędnicze:

 

 

Sekretarz Powiatu

 

XVII

 

2800 – 6200

 

wyższe

 

4

 

Geodeta powiatowy

 

XV

 

 

2800 – 5800

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

XV

 

2800 – 5100

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

XV

 

2800 – 5400

 

wyższe

 

5

Naczelnik Wydziału

 

XV

 

2800 – 5600

 

 

 

wyższe

 

5

Zastępca Naczelnika Wydziału 

 

XIII

2800-5400

Wyższe

4

Audytor

Wewnętrzny

 

XV

2800 - 5400

wg ustawy o finansach publicznych

Kierownik Referatu/Biura/jednostki równorzędnej

 

XIII

 

2800 - 5100

 

Wyższe

4

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

XIII

2800 - 4300

wyższe

4

Zastępca Skarbnika

XV

2800 -5400

wyższe  wg ustawy o finansach publicznych

3

Administrator bezpieczeństwa informacji

(inspektor ochrony danych)

XIII

2800-5100

wyższe

3

Stanowiska urzędnicze:

 

 

 

 

Radca prawny

 

 

              XIII

 

 

     2800 - 5400

 

 

wg ustawy o radcach

prawnych

 

Starszy inspektor

 

 

XII

 

2800 – 5100

 

Wyższe

 

4

Inspektor

 

 

XII

 

2800 – 5000

 

Wyższe

Średnie

3

5

Główny administrator

(baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarzadzania)

XII

2800 – 5000

 

Wyższe

 

4

Starszy administrator

(baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarzadzania)

XI

2800 –  4800

 

Wyższe

 

3

Informatyk urzędu

 

 

XII

2800 – 5000

 

Wyższe

4

Starszy informatyk

XI

 

 

 

 

2800 –  4800

 

 

Wyższe

 

 

3

Starszy specjalista

 

XI

2800 –4800

 

Wyższe

3

Specjalista do spraw bhp

XI

2800 –4600

 

wyższe wg rozporządzenia w sprawie służby bhp

1

Starszy geodeta

 

 

 

 

 

XI

2800 – 4800

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

3

Geodeta

 

X

 

 

 

 

 

2800 – 4300

 

 

 

 

 

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

średnie

-

 

 

 

3

 

Informatyk

 

 

X

 

2800-4300

 

 

 

wyższe

średnie

 

-

3

Specjalista

 

X

2800 - 4300

Wyższe

średnie

-

3

 

Podinspektor

 

X

 

2800 – 4300

 

Wyższe

średnie

 

-

3

Referent

 

IX

 

2800 – 4000

 

Średnie

 

2

Księgowy

 

IX

 

2800 – 4000

 

Średnie

 

2

Kasjer

 

IX

 

2800 – 4000

 

Średnie

 

2

Młodszy referent

 

VIII

 

2800 –  3100

 

Średnie

 

-

Młodszy księgowy

 

 

VIII

 

2800 – 3100

 

Średnie

 

-

Starszy archiwista

X

2800-3900

Wyższe

średnie

 

-

3

archiwista

IX

2800-3700

Średnie

2

Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

 

 

 

 

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

 

             XII

  XI

 

 

    2800 – 3600

 2800 – 3500

 

 

 

        wyższe

wyższe

 

 

 

      3

-

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

X

IX

VIII

2800 – 3400

2800 – 3300

2800 – 3200

 

Średnie

średnie

średnie

 

3

2

-

 

 

Kierownik

Magazynu

 

IX

 

     2800-3700

 

średnie

 

3

Sekretarka

 

 

IX

2800 - 3800

średnie

-

Pomoc administracyjna

III

2800 - 3200

Średnie

 

-

Kancelista

VII

2800-3200

Średnie

2

Młodszy kancelista

VII

2800-3100

średnie

-

 

Kierowca samochodu osobowego

 

 

VII

 

 

2800 - 3100

 

wg ustawy prawo o ruchu drogowym

 

Konserwator

VIII

2800 – 3200

zasadnicze zawodowe

-

Sprzątaczka

 

III

2800 - 3200

podstawowe

-

 

 

  Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr  32 /2021

  Starosty Węgrowskiego z dnia 16 sierpnia 2021r.

 Maksymalne kwoty dodatku funkcyjnego

Stanowisko

 

Kwota w złotych

 

Sekretarz Powiatu

 

2600

 

Geodeta Powiatowy

 

2300

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

2000

 

Zastępca Skarbnika

 

2000

 

Naczelnik Wydziału

 

2000

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

1900

 

Audytor wewnętrzny

 

2100

 

Kierownik Referatu/biura/jednostki równorzędnej

 

1800

 

Radca Prawny

 

2000

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

1800

 

Starszy specjalista/specjalista

 

1800

 

inspektor/starszy inspektor

 

1800

 

ZARZĄDZENIE Nr 49/2022

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia  7 grudnia 2022 r.

w sprawie  zmian  w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie”

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) i rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960)  ustalam, co następuje:

§  1. W „Regulaminie   wynagradzania  pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” ustalonym Zarządzeniem Nr  17/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku z późn. zm, dokonuje się następujących zmian:

 1. w § 10, ust. 3 i ust.4 otrzymują  brzmienie:

„3.Nagrody mają charakter uznaniowy i mogą być wypłacane w miarę posiadanych na ten cel środków  finansowych.

4.Nagrody przyznawane są  z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) osiąganie szczególnych osiągnięć w pracy ,

2) zakres odpowiedzialności oraz stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,

3) wykonywanie dodatkowych zadań wykraczających poza zakres obowiązków, za które

    pracownik nie otrzymał dodatku specjalnego;

4) dyspozycyjność ,

5) odpowiedzialność i zaangażowanie,

6) przejawianie  inicjatywy  w zakresie rozwiązań usprawniających pracę,

7) uzyskanie pozytywnej oceny realizacji zadań przez podmioty dokonujące kontroli,

8) przestrzeganie dyscypliny pracy,

9) samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

10) faktyczny okres wykonywania pracy,

11) absencja chorobowa.”

2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia  podania do wiadomości pracowników w  BIP Starostwa Powiatowego w Węgrowie i ma zastosowanie od 1 stycznia 2023 roku.

STAROSTA

(-) Ewa Besztak

   Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr  49/2022

   Starosty Węgrowskiego z dnia  7 grudnia  2022r.

   Wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

Nazwa stanowiska

pracy

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia

w  złotych

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy

 /w latach/

Stanowiska kierownicze urzędnicze:

 

 

Sekretarz Powiatu

 

XVII

 

3490 – 9000

 

wyższe

 

4

 

Geodeta powiatowy

 

XV

 

 

3490 – 8100

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

XV

 

3490 – 7500

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

XV

 

3490 – 7600

 

wyższe

 

5

Naczelnik Wydziału

 

XV

 

3490 – 7800

 

 

 

wyższe

 

5

Zastępca Naczelnika Wydziału 

 

XIII

3490 - 7600

Wyższe

4

Audytor

Wewnętrzny

 

XV

3490 - 7600

wg ustawy o finansach publicznych

Kierownik Referatu/Biura/jednostki równorzędnej

 

XIII

 

3490 - 7300

 

Wyższe

4

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

XIII

3490 - 6500

wyższe

4

Zastępca Skarbnika

XV

3490 -7800

wyższe  wg ustawy o finansach publicznych

3

Administrator bezpieczeństwa informacji

(inspektor ochrony danych)

XIII

3490-7400

wyższe

3

Stanowiska urzędnicze:

 

 

 

 

Radca prawny

 

 

              XIII

 

 

     3490 - 7600

 

 

wg ustawy o radcach

prawnych

 

Starszy inspektor

 

 

XII

 

3490 – 7200

 

Wyższe

 

4

Inspektor

 

 

XII

 

3490 – 7000

 

Wyższe

Średnie

 

3

5

Główny administrator

(baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarzadzania)

XII

3490 – 7000

 

Wyższe

 

4

Starszy administrator

(baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarzadzania)

XI

3490 –  6800

 

Wyższe

 

3

Informatyk urzędu

 

 

XII

3490 – 7200

 

Wyższe

4

Starszy informatyk

XI

 

 

 

 

3490 –  7000

 

 

Wyższe

 

 

3

Starszy specjalista

 

XI

3490 – 7000

 

Wyższe

3

Specjalista do spraw bhp

XI

3490 –6800

 

wyższe wg rozporządzenia w sprawie służby bhp

1

Starszy geodeta

 

 

 

 

 

XI

3490 – 7000

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

3

Geodeta

 

X

 

 

 

 

 

3490 – 6500

 

 

 

 

 

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

średnie

-

 

 

 

3

 

Informatyk

 

 

X

 

3490 -6500

 

 

 

wyższe

średnie

 

-

3

Specjalista

 

X

3490 - 6500

Wyższe

średnie

-

3

 

Podinspektor

 

X

 

3490 – 6500

 

Wyższe

średnie

 

-

3

Referent

 

IX

 

3490 – 5800

 

Średnie

 

2

Księgowy

 

IX

 

3490 – 5900

 

Średnie

 

2

Kasjer

 

IX

 

3490 – 5900

 

Średnie

 

2

Młodszy referent

 

VIII

 

3490 –  4500

 

Średnie

 

-

Młodszy księgowy

 

 

VIII

 

3490 – 4600

 

Średnie

 

-

Starszy archiwista

X

3490 - 5400

Wyższe

średnie

 

-

3

archiwista

IX

3490 - 4900

Średnie

2

Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

 

 

 

 

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

 

             XII

  XI

 

 

     3490 – 5200

 3490 – 5000

 

 

 

        wyższe

wyższe

 

 

 

      3

-

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

X

IX

VIII

3490 – 4700

    3490 – 4600

3490 – 4500

 

Średnie

średnie

średnie

 

3

2

-

 

 

Kierownik

Magazynu

 

IX

 

     3490-5500

 

średnie

 

3

Sekretarka

 

 

IX

3490 - 5500

średnie

-

Pomoc administracyjna

III

3490 - 5000

Średnie

 

-

Kancelista

VII

3490 - 5000

Średnie

2

Młodszy kancelista

VII

3490 - 4800

średnie

-

 

Kierowca samochodu osobowego

 

 

VII

 

 

3490 - 5000

 

wg ustawy prawo o ruchu drogowym

 

Konserwator

VIII

3490 – 5000

zasadnicze zawodowe

-

Sprzątaczka

 

III

3490 - 4500

podstawowe

-

 

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr  49/2022

Starosty Węgrowskiego z dnia 7 grudnia 2022r

Maksymalne kwoty dodatku funkcyjnego

Stanowisko

 

Kwota w złotych

 

Sekretarz Powiatu

 

3500

 

Geodeta Powiatowy

 

2700

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

2400

 

Zastępca Skarbnika

 

2400

 

Naczelnik Wydziału

 

2600

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

2300

 

Audytor wewnętrzny

 

2500

 

Kierownik Referatu/biura/jednostki równorzędnej

 

2200

 

Radca Prawny

 

2600

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

2300

 

Starszy specjalista/specjalista

 

2200

 

inspektor/starszy inspektor

 

2200

 

ZARZĄDZENIE Nr 24/2023

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia  19 czerwca 2023 r.

w sprawie  zmian  w „Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie”

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960)  ustalam, co następuje:

§ 1. W „Regulaminie   wynagradzania  pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” ustalonym Zarządzeniem Nr  17/09 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku z późn. zm, dokonuje się następujących zmian:

1)załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2)załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia  podania do wiadomości pracowników w  BIP Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

STAROSTA

(-) Ewa Besztak

 Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2023 

 Starosty Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2023 r.

Wykaz stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi

Nazwa stanowiska

pracy

Kategoria zaszeregowania

Poziom wynagrodzenia

w  złotych

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

Staż pracy

 (w latach)

Stanowiska kierownicze urzędnicze:

 

 

Sekretarz Powiatu

 

XVII

 

4600 – 9500

 

wyższe

 

4

 

Geodeta powiatowy

 

XV

 

    4300 – 8500

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

XVI

 

4400 – 7600

 

wg ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

XV

 

4300 – 7700

 

wyższe

 

5

Naczelnik Wydziału

 

XV

 

4300 – 7900

 

 

 

wyższe

 

5

Zastępca Naczelnika Wydziału 

 

XIII

4100 - 7700

wyższe

4

Audytor

Wewnętrzny

 

XV

4300 - 7700

wg ustawy o finansach publicznych

Kierownik Referatu/Biura/jednostki równorzędnej

 

XIII

 

4100 - 7400

 

wyższe

4

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

XIV

4200 - 6600

wg przepisów o ochronie informacji niejawnych

 

Zastępca Skarbnika

XV

4300 -7800

wyższe  wg ustawy o finansach publicznych

3

 Inspektor ochrony danych

(Administrator bezpieczeństwa informacji)

 

XIV

4200-7500

wg przepisów o ochronie danych osobowych

 

Stanowiska urzędnicze:

 

 

 

 

Radca prawny

 

 

           XIII

 

 

     4100 - 7700

 

 

wg ustawy o radcach

prawnych

 

Starszy inspektor

 

 

XIII

 

4100 – 7300

 

wyższe

 

4

Starszy inspektor powiatowy

XI

3900 -7000

wyższe

średnie

3

5

Inspektor

 

 

XI

 

3900 – 7000

 

wyższe

średnie

 

3

4

Inspektor powiatowy

X

3800 - 6000

wyższe

średnie

-

3

Główny administrator

(baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarzadzania)

XIII

4100 – 7100

 

wyższe

 

4

Starszy administrator

(baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarzadzania)

XI

3900 –  6800

 

wyższe

Średnie

3

5

Informatyk urzędu

 

 

XIII

4100 – 7300

 

wyższe

4

Starszy informatyk

XI

 

 

 

 

3900 –  7000

 

 

wyższe

średnie

 

 

3

5

Informatyk

X

3800 -6500

 

wyższe

średnie

-

3

Starszy specjalista

 

XI

3900 – 7000

 

wyższe

średnie

3

5

Specjalista do spraw bhp

XI

3900 –6800

 

wyższe wg rozporządzenia w sprawie służby bhp

 

Starszy geodeta

 

 

 

 

 

XI

3900 – 7000

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

średnie geodezyjne

 

3

 

 

5

Geodeta

 

X

 

 

 

 

 

3800 – 6500

 

 

 

 

 

wyższe

geodezyjne i kartograficzne

 

średnie

geodezyjne

2

 

 

 

3

 

Młodszy geodeta

 

 

IX

 

3700 -6300

 

 

 

wyższe

średnie

 

-

2

Specjalista

 

X

3800 - 6500

wyższe

średnie

-

3

 

Podinspektor

 

X

 

3800 – 6500

 

wyższe

średnie

 

-

3

Starszy referent

IX

3700 -6000

wyższe

średnie

-

2

Referent

 

VIII

 

3650 – 5800

 

Średnie

 

3

Księgowy

 

IX

 

3700 – 5900

 

wyższe

średnie

 

-

2

Kasjer

 

VIII

 

3650 – 5900

 

wyższe

średnie

 

-

1

Młodszy referent

 

VII

 

3600 –  4600

 

średnie

 

-

Młodszy księgowy

 

 

VII

 

3600 – 4600

 

średnie

 

-

Starszy archiwista

X

3800 - 5400

Wyższe

średnie

 

-

3

archiwista

VII

3600 - 4900

Średnie

-

Stanowiska pomocnicze i obsługi

 

 

 

 

 

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

 

             XII

  XI

 

 X

 

 

     4000 – 5300

 3900 – 5200

 

3800 - 4900

 

 

       wyższe

wyższe

średnie

wyższe

średnie

 

 

 

      4

3

5

2

4

 

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

 

IX

 

VIII

VII

 

3700 – 4900

   

    3650 – 4700

3600 – 4600

 

 

wyższe

średnie

średnie

średnie

 

-

3

2

-

 

Kierownik

Magazynu

 

X

 

     3800-5500

 

wyższe

średnie

 

2

4

Sekretarka

 

 

VII

 

3600 - 5500

średnie

-

Pomoc administracyjna

IV

3450 - 5000

zasadnicze

 

-

Kancelista

VIII

3650 - 5000

średnie

zasadnicze

2

3

Młodszy kancelista

VII

3600 - 4800

średnie

zasadnicze

-

2

 

Kierowca samochodu osobowego

 

 

VI

 

 

3550 - 5000

 

wg ustawy prawo o ruchu drogowym

 

Konserwator

 

V

3500 – 5000

zasadnicze

-

Sprzątaczka

 

II

3350 - 4500

podstawowe

-

 

  Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2023 

 Starosty Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2023 r.

Maksymalne kwoty dodatku funkcyjnego

Stanowisko

 

Kwota w złotych

 

Sekretarz Powiatu

 

3500

 

Geodeta Powiatowy

 

2700

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

2400

 

Zastępca Skarbnika

 

2400

 

Naczelnik Wydziału

 

2600

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 

2300

 

Audytor wewnętrzny

 

2500

 

Kierownik Referatu/biura/jednostki równorzędnej

 

2200

 

Radca Prawny

 

2600

 

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

2300

 

Starszy specjalista/specjalista

 

2200

 

starszy inspektor/inspektor

 

2200

 

Informatyk urzędu

 

2200

 

Informatyk/Starszy informatyk

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
5 czerwca 2009
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
5 czerwca 2009
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
19 czerwca 2023
Nazwa
zmiany w regulaminie wynagrdzania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
15 marca 2019
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
15 marca 2019

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.