Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Drukuj

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/08

Starosty Węgrowskiego

z dnia 17 marca 2008 roku

Regulamin

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, zwany dalej „Regulaminem” tworzy się na podstawie :

1) ustawy z dnia 4 marca 1994 . o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. ),

2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz.U. Nr 24, poz. 168 z późn. zm.) i innych przepisów wykonawczych do ustawy, o której mowa w pkt 1,

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa :

1) zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym Węgrowie, zwanego dalej ,,funduszem”,

2) kryteria i sposób przyznawania świadczeń osobom uprawnionym do korzystania z funduszu.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o ;

1) ,,pracodawcy” – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Węgrowie .

2) ,,Staroście ” - rozumie się przez to Starostę Węgrowskiego,

3) ,,ustawie” – rozumie się przez to ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 roku.

§ 3

1. W Starostwie tworzy się jeden fundusz, bez względu na charakter pracy osób

uprawnionych lub rodzaj świadczeń finansowych ze środków funduszu.

2. Do korzystania ze świadczeń funduszu, na zasadach określonych szczegółowo dla

poszczególnych rodzajów świadczeń, są uprawnione następujące osoby :

a) pracownicy Starostwa, bez względu na charakter i wymiar czasu pracy, w tym

korzystający z urlopów macierzyńskich i wychowawczych,

b) emeryci i renciści, z którymi rozwiązano w Starostwie stosunek pracy w związku z ich

przejściem na emeryturę lub rentę,

c) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a) i b),

3. Pracownicy nabywają prawo do korzystania ze świadczeń funduszu po przepracowaniu w

Starostwie co najmniej 6 miesięcy.

4. Za uprawnionych do świadczeń funduszu członków rodzin, uważa się :

a) współmałżonka,

b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu uprawnionego dzieci własne lub dzieci

przysposobione, które nie ukończyły 18 roku życia.

§ 4

1. Zakres korzystania ze świadczeń funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej

i materialnej osoby uprawnionej, w szczególności od dochodu na osobę w gospodarstwie

domowym.

2. Jeżeli z przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu nie wynika nic innego, dla celów

indywidualnego określania wysokości świadczenia, pracownik składa oświadczenie o

wysokości dochodu brutto na jednego członka gospodarstwa domowego. Dochód

brutto ustala się wg następujących zasad :

a) dochodem gospodarstwa domowego są wszelkie dochody osób wspólnie

zamieszkujących i gospodarujących, podlegające opodatkowaniu podatkiem

dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o kwotę świadczonych na rzecz

dzieci, nie będących pod opieką uprawnionego, alimentów ustalonych wyrokiem lub

ugodą sądową . W dochodzie gospodarstwa domowego uwzględnia się kwotę

alimentów, otrzymywanych na rzecz znajdujących się pod opieką uprawnionego dzieci

na podstawie wyroku lub ugody sądowej ;

b) dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy przy prowadzeniu tej działalności przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższej od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone.

3. Dochodem na osobę w gospodarstwie domowym jest kwota wynikająca z podzielenia

dochodu gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 5, przez liczbę osób

pozostających w tym gospodarstwie.

4. Uprawniony deklaruje wysokość dochodu poprzez zaliczenie go do jednego z trzech

przedziałów :

a) przedział pierwszy – przy dochodach brutto na osobę w gospodarstwie domowym nie

przekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) przedział drugi – przy dochodach brutto na osobę powyżej 100% i nie więcej niż

150% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) przedział trzeci – przy dochodach brutto przekraczających 150% minimalnego

wynagrodzenia za pracę.

5. Oświadczenie o wysokości dochodu według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Regulaminu należy złożyć w terminie do 15.lutego każdego roku.

Rozdział II. Tworzenie i dysponowanie funduszem

§ 5

1 . Fundusz tworzy się z następujących środków :

a) odpisu podstawowego, naliczanego dla pracowników i emerytów lub rencistów

zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz zwiększeń tego odpisu,

b) nie wykorzystanych w poprzednim roku środków funduszu,

c) darowizn oraz zapisów osób fizycznych i prawnych,

d) odsetek od środków funduszu zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym,

e) oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

f) innych środków.

2. Odpis podstawowy na fundusz wynosi :

a) na każdego pełnozatrudnionego pracownika – 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia

miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku

poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiła kwotę wyższą,

b) na każdego emeryta lub rencistę 6,25% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa

w lit. a)

c) wysokość odpisu zwiększa się o 6,25% na każdą zatrudnioną osobę w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

§ 6

1. O przeznaczeniu środków decyduje Starosta, ustala coroczne kierunki i formy działalności socjalnej, wysokość poszczególnych świadczeń.

2. Preliminarz finansowy funduszu opracowuje corocznie Wydział Finansowy w oparciu o wytyczne Starosty, skonsultowane z przedstawicielem załogi . Wzór preliminarza przedstawia załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozdział III. Bezzwrotne formy pomocy socjalnej

oraz zasady przyznawania świadczeń

§ 7

1. Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych maja charakter fakultatywny

(uznaniowy).

Decyzja o ich przyznaniu jest uzależniona od wielkości posiadanych środków oraz

sytuacji życiowej, rodzinnej i wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie

pracownika ubiegającego się o przyznanie świadczeń socjalnych.

2. Podstawą do przyznania pracownikowi świadczenia z funduszu jest dochód określony w oświadczeniu wymienionym w § 4, a mianowicie :

a) 100 % świadczenia przy zadeklarowaniu dochodu w pierwszym przedziale;

b) 85% świadczenia przy zadeklarowaniu dochodu w drugim przedziale;

c) 70% świadczenia przy zadeklarowaniu dochodu w trzecim przedziale.

3. Świadczenia dla emerytów i rencistów przyznawane są w jednakowej, ustalonej przez

Starostę wysokości , bez obowiązku składania oświadczenia o dochodzie.

4. Wnioski o uzyskanie pomocy z funduszu należy składać w formie pisemnej do Wydziału

Administracyjno - Społecznego na formularzu według ustalonego wzoru wraz z

wymaganymi dołączonymi załącznikami lub ich poświadczonymi kopiami. Wzór

formularza o świadczenie socjalne zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu.

5. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania lub nie przyznania świadczenia z funduszu

podejmuje Starosta.

§ 8

Fundusz przeznacza się w szczególności na następujące cele :

a) dofinansowanie wypoczynku pracowników,

b) pomoc materialną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w formie świadczeń rzeczowych lub zapomóg losowych,

c) finansowanie lub dofinansowanie udziału uprawnionych w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych lub turystycznych,

d) okolicznościowe świadczenia finansowe lub rzeczowe dla uprawnionych,

e) pożyczki na cele mieszkaniowe,

f) dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku pracowników,

i dzieci pracowników w szczególności kolonie, obozy, formy turystyki szkolnej.

§ 9

1. Do otrzymania, raz do roku, zryczałtowanej wypłaty na dofinansowanie kosztów

wypoczynku są uprawnieni ci pracownicy, którzy złożą zaakceptowany wniosek o urlop

wypoczynkowy, nie krótszy niż dwa tygodnie.

2. Kwotę brutto zryczałtowanej wypłaty na pokrycie kosztów wypoczynku organizowanego

we własnym zakresie, jak i dopłatę do wypoczynku dzieci, ustala się z uwzględnieniem

przedziałów dochodowych oraz proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu

zatrudnienia w roku kalendarzowym.

§ 10

Dopłaty do zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży można uzyskać po złożeniu wniosku o dofinansowanie z załączoną fakturą wystawioną przez organizatora

danej formy wypoczynku. Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i

młodzieży do lat 18 zwolnione jest z podatku dochodowego.

§ 11

W ciągu jednego roku kalendarzowego pracownik może skorzystać z jednej formy dofinansowania wymienionej w § 9 albo § 10.

§ 12

1. O udzielenie jednorazowej, bezzwrotnej zapomogi pieniężnej dla osób znajdujących się w

trudnej sytuacji życiowej i materialnej mogą się ubiegać:

a) pracownicy

b) emeryci i renciści.

2. Okolicznościami uzasadniającymi ubieganie się o zapomogę pieniężną są zwłaszcza :

choroba uprawnionego, a także choroba lub śmierć osoby bliskiej uprawnionemu

( małżonka, dziecka lub rodziców), jak również istotna szkoda w majątku

uprawnionego, powstała w skutek okoliczności losowych, od niego niezależnych ( np.

pożar, kradzież itp.).

3. Podstawę udzielania pomocy stanowi wniosek uprawnionego skierowany do Starosty. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym , lub inny dokument poświadczający wysokość uzyskiwanego dochodu oraz wszelkie dokumenty, świadczące o okolicznościach, z którymi jest związane ubieganie się o świadczenie, jak w szczególności :

a) rachunki za opłacone przez uprawnionego świadczenia lub środki lecznicze,

zaświadczenie lekarskie, itp.

b) postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie popełnionego przestępstwa na

szkodę uprawnionego,

c) akt zgonu osoby bliskiej,

d) oświadczenia świadków.

4. Zapomogę przyznaje się w miarę posiadanych środków, różnicując jej wysokość w zależności od dochodu wnioskodawcy, w kwocie nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę .

§ 13

W ramach świadczeń, o których mowa w § 8 lit. c) Regulaminu, pracodawca może w szczególności :

1. finansować w całości lub części koszt udziału pracowników, ich współmałżonków oraz

dzieci w imprezach kulturalnych, jak zwłaszcza ; spektakle teatralne, pokazy filmów,

koncerty muzyczne, wystawy.

2. finansowanie w całości lub części udziału pracowników w spotkaniach integracyjnych

organizowanych przez Starostwo.

§ 14

W ramach świadczeń ,o których mowa w § 8 lit.d ) pracodawca może w szczególności 1/finansować zakup prezentów z okazji świąt,

2/zakup paczek dla dzieci ,które nie ukończyły 14 roku życia.

Rozdział IV. Pożyczki na cele mieszkaniowe

§ 15

1. Pożyczki na cele mieszkaniowe, przysługują pracownikom nie częściej niż jeden raz

w ciągu 3 lat .

2. Prawo do złożenia wniosku o pożyczkę mieszkaniową mają pracownicy, którzy całkowicie spłacili poprzednią pożyczkę i nie mają innych wymagalnych zobowiązań stosunku do pracodawcy z jakiegokolwiek tytułu (np. z tytułu zaliczki lub odpowiedzialności odszkodowawczej pracowników ).

§ 16

1. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielone z przeznaczeniem na :

1/ uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych,

2/ zakup budynku lub lokalu mieszkalnego,

3/ nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,

4/ budowę domu jednorodzinnego,

5/ pokrycie kosztów wykupu lokalu mieszkalnego na własność,

6/ adaptację pomieszczeń na lokale mieszkalne,

7/ remont lub modernizację lokali i budynków mieszkalnych,

8/ kaucje i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zmianie mieszkań.

2. Świadczenia określone w pkt 1-6 przyznawane są w wysokości do 4.000,00 zł, natomiast określone w pkt.7-8 w wysokości do 3.000,00 zł.

3. Świadczenia, o których mowa w pkt.1-6 i pkt.8 przyznawane są pod warunkiem przedstawienia niezbędnych dokumentów .

4. Pożyczek na remont i modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego udziela się bez względu na tytuł prawny uprawnionego do lokalu.

§ 17

1. Pożyczki na cele mieszkaniowe udziela się na podstawie wniosku pracownika,

zaakceptowanego przez Starostę.

2. Umowę pożyczki sporządza Wydział Finansowy na formularzu według wzoru ustalonego

w załączniku nr 5 do Regulaminu, określa w szczególności :

a) kwotę pożyczki w wysokości określonej we wniosku pracownika, jednak nie wyższą

niż ustaloną w preliminarzu.

b) przewidziany okres spłaty w miesiącach, jednak nie dłuższy niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3,

c) stałe oprocentowanie pożyczki w stosunku rocznym, które wynosi – 2 %

3. Okres spłaty pożyczki, udzielonej na wniosek pracownika zatrudnionego na czas

określony nie powinien być dłuższy niż czas, na który zawarto umowę o pracę.

4. W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, przed zawarciem umowy uprawniony przedstawia

oświadczenie dwóch poręczycieli będących pracownikami Starostwa zatrudnionymi

na czas nieokreślony, sporządzone według wzoru ustalonego w załączniku nr 7 do

Regulaminu.

5. Spłaty pożyczki potrąca się w równych ratach miesięcznych według harmonogramu spłat ,

załączonego do umowy pożyczki, z miesięcznego wynagrodzenia za pracę pożyczkobiorcy, na co wyraża on zgodę poprzez podpisanie umowy zawierającej stosowną klauzulę. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do spłaty z wynagrodzeń poręczycieli, odpowiedzialnych posiłkowo w przypadku niespłacenia zobowiązania przez pożyczkobiorcę. Wzór harmonogramu spłat stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.

§ 18

1. W przypadku ustania ( rozwiązania lub wygaśnięcia) stosunku pracy pożyczkobiorcy, cała

pozostała do spłaty kwota pożyczki wraz z oprocentowaniem staje się natychmiast

wymagalna i podlega potrąceniu ze wszystkich świadczeń przypadających

pożyczkobiorcy do wypłaty z tytułu stosunku pracy jak np. : ekwiwalent za

niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odszkodowanie za skrócony termin

wypowiedzenia, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pracownik

wyraża zgodę na potrącenie poprzez podpisanie umowy pożyczki, zawierającej stosowna

klauzulę.

2. Pożyczkobiorca , który po zawarciu umowy nawiązał stosunek pracy z innym

pracodawcą, może wnioskować do Starosty o przyjęcie potrącenia spłaty pożyczki z

wynagrodzenia u aktualnego pracodawcy. Warunkiem zaakceptowania wniosku jest

złożenie potwierdzonej kopii przyjętego przez aktualnego pracodawcę upoważnienia do

dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okolicznościami losowymi, okres spłaty, na

pisemny i umotywowany wniosek pracownika, może zostać wydłużony, nie więcej

jednak niż o 12 miesięcy.

4. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy nie spłacona część pożyczki podlega umorzeniu.

5. Umorzenie pożyczki może także nastąpić na pisemny wniosek pożyczkobiorcy

uzasadniony trudną sytuacją materialną bądź zdrowotną lub innymi ważnymi względami

życiowymi. Umorzenie może nastąpić po spłaceniu co najmniej 50% pożyczki.

6. Przy wydłużeniu okresu spłaty lub umorzeniu pożyczki obowiązuje forma pisemna pod

rygorem nieważności.

7. Spłata pożyczki przed terminem nie ma wpływu na wysokość zobowiązania pracownika,

w tym na kwotę należnego pracodawcy oprocentowania.

Rozdział V. Przepisy końcowe i wprowadzające

§ 19

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy.

§ 20

Ustala się załączniki do Regulaminu :

1/załącznik Nr 1- wzór oświadczenia o dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym

2/załącznik Nr 2 – wzór preliminarza finansowego funduszu,

3/załącznik Nr 3 – wzór wniosku o świadczenie z funduszu,

4/załącznik nr 4 – wzór wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe,

5/ załącznik nr 5 - wzór umowy o pożyczkę mieszkaniową,

6/załącznik nr 6– wzór harmonogramu spłat pożyczki mieszkaniowej,

7/załącznik nr 7 – wzór oświadczenia poręczycieli,

§ 21

Regulamin podlega zaopiniowaniu przez przedstawiciela wybranego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Węgrowie na zebraniu ogólnym.

.

§ 22

Wszelkie zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzane jedynie w trybie właściwym do jego ustalenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS

............................................. Węgrów, dnia ……...........
(Imię i nazwisko uprawnionego)

...................................................................
(Status uprawnionego: pracownik / emeryt itp.)

...................................................................
(Ulica, nr domu i mieszkania)

...................................................................
(Kod i miejscowość zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

Stosownie do § 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie oświadczam, że dochód miesięczny na osobę w moim gospodarstwie domowym wynosi :

1)nie więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę / 1126 zł w 2008 r./;

2)więcej niż 100% ,ale mniej niż 150 % minimalnego wynagrodzenia za pracę / 1127 zł - 1689 zł/ ;

3) powyżej 150 % minimalnego wynagrodzenia za pracę / powyżej 1690 zł/ *

W przypadku zmiany w czasie roku kalendarzowego , zobowiązuję się złożyć stosowne oświadczenie.

……………………….

/ podpis /

* odpowiednie podkreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS

...............................................................

(pieczęć nagłówkowa)

PRELIMINARZ FINANSOWY
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

na rok ………..

Rodzaj wpływu / wydatku ZFŚS

Kwota zł

I. Stan początkowy środków ZFŚS

II. Wpływy ZFŚS, w tym:

II.a. odpis podstawowy

II.b. odpisy z tytułu opieki socjalnej nad emerytami
i rencistami

II.c odsetki od lokat środków funduszu

II.d odsetki od pożyczek mieszkaniowych

II.e. inne wpływy spłata pożyczek mieszkaniowych

III. Wydatki ZFŚS, w tym:

III.a. dofinansowanie wypoczynku pracowników

III.b. pomoc materialna, rzeczowa i ekwiwalenty dla osób w trudnej sytuacji życiowej

III.c. udział uprawnionych w imprezach kulturalnych i rekreacyjnyvh

III.d. zakupy do wspólnego użytku.

III.e. okolicznościowe świadczenia rzeczowe
dla uprawnionych

III.f. pożyczki na cele mieszkaniowe

IV. Stan końcowy środków ZFŚS (plan)

Zatwierdzam :

………….……………………….

/ podpis Starosty /
Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS

...................................................................
(Imię i nazwisko uprawnionego)

...................................................................
(Status uprawnionego: pracownik / emeryt itp.)

...................................................................
(Ulica, nr domu i mieszkania)

...................................................................
(Kod i miejscowość zamieszkania)

Do
Starosty Węgrowskiego

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Uprzejmie proszę o przyznanie mi następującego świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: ............................................................................................, w wysokości .................... zł (słownie: .............................................................................................................................................. .............................................. złotych).

Krótkie uzasadnienie wniosku: ................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem ZFŚS. Dochód na osobę w moim gospodarstwie domowym wynosi (proszę podać przedział przez postawienie znaku „x”):

nie więcej niż minimalne wynagrodzenie za pracę

więcej niż 100% i nie więcej niż 150% min. wynagr.

powyżej 150% minimalnego wynagrodzenia

…………………………………..

/ podpis wnioskodawcy/
Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS

...................................................................
(Imię i nazwisko uprawnionego)

...................................................................
(Status uprawnionego: pracownik / emeryt itp.)

...................................................................
(Ulica, nr domu i mieszkania)

...................................................................
(Kod i miejscowość zamieszkania)

Do
Starosty Węgrowskiego

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Uprzejmie proszę o przyznanie mi pożyczki ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości ............................ zł (słownie: ................................ ......................................................................................... złotych).

Zgodnie z obowiązującym regulaminem funduszu, uzyskane środki przeznaczę na cele mieszkaniowe [1] , a w szczególności na: ................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mieszkam w lokalu o powierzchni ............ m2, zajmowanym łącznie przez ..... osób.

Na żądanie Pracodawcy, zobowiązuję się przed zawarciem umowy pożyczki dostarczyć kosztorys remontu mieszkania lub inne dokumenty uzasadniające wniosek.

…………………………………….

/podpis wnioskodawcy/
Strona 2 wniosku:

1. Stwierdzam, że Pan(i) ....................................................................................................... jest zatrudniony(a) w ........................................................ im. ......................................... w ..................................... od dnia ............................................... r., na stanowisku ............................................................... w wymiarze ............................................................. na czas .......................................... .

Węgrów, dnia ............................................ 20.... r. .................................................

(Pieczęć i podpis Pracownika Kadr)

2. Stwierdzam, że Pan(i) ....................................................................................................... nie jest zadłużony(a) w stosunku do Pracodawcy z tytułu pożyczek lub innych zobowiązań finansowych.

Węgrów, dnia ............................................ 20.... r. .........................................................

(Pieczęć i podpis Skarbnika lub osoby upoważnionej)


Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS

UMOWA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Nr ..................................

zawarta dnia ............................... 20.... r. w Węgrowie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Węgrowie, zwanym dalej „Pracodawcą”, reprezentowanym przez Pana………………………………- Starostę Węgrowskiego a Panią /Panem . .....................................................,.............................................................................., zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”, zam. w ................................................, ul. ................................................. .

§ 1

1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz obowiązującego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pracodawca zobowiązuje się do wypłaty Pożyczkobiorcy kwoty ..................................................... zł (słownie: ............................................................................................................................ złotych), tytułem pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „funduszem”, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Pożyczkobiorcę.

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się przeznaczyć pożyczkę wyłącznie na cel mieszkaniowy, wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

1. Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Oprocentowanie pożyczki jest stałe przez cały okres jej spłaty i wynosi ....... % w stosunku rocznym, płatne przy pierwszej racie w wysokości ………….

2. Okres spłaty wynosi ....... lat(a). Pożyczkobiorca będzie spłacać pożyczkę w równych ratach miesięcznych, po ..................... zł (słownie: ........................................................... .................... złotych). Harmonogram spłat stanowi załącznik do niniejszej umowy.

3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami losowymi, na umotywowany wniosek Pożyczkobiorcy okres spłaty pożyczki może zostać wydłużony, jednak nie więcej niż o jeden rok.

§ 3

1. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącania co miesiąc rat kapitału pożyczki wraz z odsetkami, w wysokości wynikającej z § 2 umowy, z przysługującego mu do wypłaty wynagrodzenia za pracę, poczynając od miesiąca.................................................. .

2. Na swój wniosek, Pożyczkobiorca może również spłacić pożyczkę w inny sposób, uzgodniony z Pracodawcą w aneksie do umowy.

§ 4

W celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca przedstawia, jako załącznik do niniejszej umowy, oświadczenie dwóch poręczycieli, będących pracownikami Pracodawcy.


§ 5

1. Nie spłacona kwota pożyczki, wraz z kwotą pożyczki umorzonej warunkowo, staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że Pracodawca wyrazi zgodę na spłacenie rat po ustaniu zatrudnienia.

2. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenie zobowiązania z tytułu niespłaconej pożyczki wraz z odsetkami ze wszystkich świadczeń ze stosunku pracy, przypadających do wypłaty w momencie ustania lub po ustaniu zatrudnienia, jak w szczególności z: ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody rocznej, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy emerytalnej, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy lub innych świadczeń pieniężnych.

§ 6

Niniejsza umowa, jak też warunki spłaty pożyczki, mogą zostać zmienione wyłącznie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Węgrowie oraz kodeksu cywilnego.

§ 8

Sporządzono w ..... egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Pracodawca, jeden Pożyczkobiorca ................................................................................................................. .

Pożyczkobiorca Pracodawca


Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS

HARMONOGRAM SPŁAT
pożyczki mieszkaniowej nr .......................

Okres (miesiąc)

Odsetki

Kapitał

Cała rata
(II+III)

Kapitał pozostały do spłaty

Spłaty narastająco

I

II

III

IV

V

VI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

..............................................................
(Skarbnik)

..............................................................
(Starosta)


Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELI

My, niżej podpisani pracownicy ........................................................ im. ............................... w ................, zwanego dalej „Pracodawcą”:

1. ................................................................, zam. w .................................................... ................................., ...................................., dow. os. .....................................,

2. ................................................................, zam. w .................................................... ................................., ...................................., dow. os. .....................................,

poręczamy spłatę pożyczki mieszkaniowej udzielonej Pani/Panu. ................................................... ................................................. (nr umowy ..................................), dalej „Pożyczkobiorcy”.

W razie nieuregulowania zobowiązania Pożyczkobiorcy wobec Pracodawcy w terminie
i wysokości określonej w umowie i niemożliwością wyegzekwowania zwrotu pożyczki
w inny sposób, w szczególności przez potrącenie ze świadczeń pieniężnych należnych Pożyczkobiorcy, jako solidarnie odpowiedzialni wyrażamy zgodę na pokrycie niespłaconej przez Pożyczkobiorcę kwoty.

W przypadku ponoszenia odpowiedzialności za dług Pożyczkobiorcy, upoważniamy Pracodawcę do potrącania zwrotu niespłaconej pożyczki z naszych wynagrodzeń,
nagród, premii, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Przyjmujemy do wiadomości, iż każdemu z poręczycieli Pracodawca będzie potrącać jedną drugą zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikającego z umowy pożyczki.

Podpisy poręczycieli:

...........................................................

...........................................................

Stwierdzam zgodność podpisów:

...........................................................
(Pieczęć i podpis upoważnionego Pracownika)

Akceptuję:

...........................................................
(Pieczęć i podpis Starosty)[1] Zgodnie z regulaminem ZFŚS, w szczególności remont lub modernizacja zajmowanego mieszkania (bez względu na tytuł prawny do lokalu).

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
20 marca 2008
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
20 marca 2008
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
5 czerwca 2009

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.