Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

Drukuj
ZARZĄDZENIE Nr 11/2012
STAROSTY WĘGROWSKIEGO
z dnia 17 lutego 2012 roku
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

Na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223,poz.1458 ze zm.) w związku z art.943 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz.U. z 1998 r. Nr 21,poz.94 ze zm.) zarządzam , co następuje :
§1

Wprowadza się Wewnętrzną Politykę Antymobbingową w Starostwie Powiatowym
w Węgrowie, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Węgrowskiego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Węgrowski
(-)Krzysztof FedorczykZałącznik do Zarządzenia Nr 11/2012
Starosty Węgrowskiego z dnia 17 lutego 2012 roku

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa, zwana dalej WPA, ustala zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, a jej celem jest przeciwdziałanie temu zjawisku.
§2

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1) Komisji Antymobbingowej - należy przez to rozumieć komisję powołaną
przez Starostę Węgrowskiego w celu rozpatrywania skarg
o mobbing.
2) mobbingu- należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszanie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
3)molestowaniu seksualnym – należy przez to rozumieć niepożądane zachowania ze strony przełożonego lub innego pracownika o podtekście seksualnym, w tym żądania lub prośby o przysługi seksualne lub inne zachowania o podtekście seksualnym, wyrażane słownie lub niewerbalnie, w szczególności, gdy odrzucenie takiego zachowania przez pracownika, do którego te zachowania są kierowane, wpływa lub może mieć wpływ na decyzje w zakresie awansu pracownika, zmiany warunków pracy lub płacy, wysokości wynagrodzenia, zakresu zadań, kierowania na szkolenia lub oceny pracy. Za molestowanie seksualne uważane są również niepożądane zachowania o podtekście seksualnym, naruszające zasady dobrych obyczajów, jak również zakłócające lub uniemożliwiające wykonywanie obowiązków służbowych lub stwarzające warunki zastraszenia, wrogości lub poniżenia.
4) dyskryminacji- należy przez to rozumieć zachowanie noszące cechy opisane w pkt 2, a odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
5) Pracodawcy- należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie , zwane dalej Starostwem.
6) Pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.
Rozdział II
Przeciwdziałanie mobbingowi
§3

1. Jakiekolwiek działania lub zachowania noszące znamiona mobbingu nie będą w żaden sposób tolerowane przez Pracodawcę.
2.Aby działania lub zachowania dotyczące Pracownika mogły być uznane za mobbing, muszą spełniać następujące warunki:
1)dotyczą Pracownika lub są przeciwko niemu skierowane,
2)polegają na nękaniu, zastraszaniu, oczernianiu, grożeniu itp.,
3)mają charakter uporczywy, powtarzalny, długotrwały,
4)powodują u poszkodowanego pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
5)powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie tego pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§4

1. Każdy pracownik, który uważa, że doświadczył jakiejkolwiek formy mobbingu,
uprawniony jest do złożenia pisemnej skargi do Starosty , bezpośrednio lub za
pośrednictwem Sekretariatu.
2. Skarga powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem „do rąk
własnych Starosty Węgrowskiego”.
3. Skarga powinna zawierać:
1)przedstawienie stanu faktycznego, czyli działania czy zachowania przełożonych lub współpracowników, które zdaniem skarżącego są mobbingiem,
2)wskazanie z imienia i nazwiska sprawcy bądź sprawców mobbingu,
3) przytoczenie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności ,
4) własnoręczny podpis i datę .
4. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

§5

1. Pracodawca, każdorazowo w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia skargi powołuje Komisję Antymobbingową, zwaną dalej Komisją, której zadaniem jest obiektywne rozpatrzenie skargi, ustalenie czy skarga jest zasadna i czy wystąpiło lub występuje zjawisko mobbingu.

2. Komisja składa się z co najmniej trzech członków.
3. W skład Komisji wchodzą:
1)Sekretarz lub inny upoważniony przez Starostę pracownik , jako Przewodniczący Komisji,
2) przedstawiciel wskazany przez poszkodowanego pracownika,
3)pracownik Wydziału Administracyjno-Społecznego prowadzący sprawy pracownicze lub osoba go zastępująca.

4. W skład Komisji może wchodzić również, o ile zachodzi uzasadniona potrzeba, inna osoba wskazana przez Starostę , mające przygotowanie z zakresu psychologii pracy i rozwiązywania konfliktów społecznych.

5. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy skarga o mobbing, ani osoba wskazana w skardze jako sprawca mobbingu.

6. Komisja powinna rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w ciągu 14 dni od daty złożenia skargi.

7. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika, domniemanego sprawcy
(sprawców) mobbingu i świadków oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, co do zasadności rozpatrywanej skargi.

8. Z postępowania Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji i uczestnicy postępowania. Protokół zawiera w szczególności:
1) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonego postępowania,
ze wskazaniem, czy potwierdziły się zarzuty zawarte w skardze,
2) rozstrzygnięcie,
3) proponowane środki prawne wobec sprawcy lub sprawców mobbingu.

9. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny, z poszanowaniem praw zarówno osób wnoszących skargę, jak i oskarżonych, a fakty ustalone w trakcie postępowania nie mogą być ujawniane publicznie.

10. Protokół z posiedzenia Komisji przekazywany jest Staroście oraz skarżącemu i osobie, której dotyczy skarga do zapoznania, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

11. Protokół z posiedzenia Komisji przechowuje się w aktach osobowych pracownika,
który złożył skargę o mobbing oraz w aktach osobowych sprawcy lub sprawców
mobbingu.

§6

1. W razie uznania skargi za zasadną wobec sprawcy lub sprawców mobbingu, pracodawca może zastosować karę porządkową upomnienia, nagany lub wypowiedzieć warunki pracy.

2. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą lub
sprawcami stosunek pracy.

3. W miarę możliwości Starosta przenosi poszkodowanego pracownika, na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy lub w inny sposób zapobiega bezpośrednim kontaktom poszkodowanego ze sprawcami mobbingu.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
§7

Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy innych komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za tworzenie przyjaznego środowiska pracy.
§8
Zasady postępowania określone w WPA mają również zastosowanie w przypadkach zgłoszenia molestowania seksualnego oraz dyskryminacji.

§9

1.Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów do zapoznania podległych im pracowników z treścią Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia .
2.Oświadczenia o zapoznaniu się z WPA ,zaopatrzone w datę i podpis pracownika powinny być dołączone do akt osobowych pracownika w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do WPA.
3.Zobowiązuje się pracownika prowadzącego sprawy pracownicze do zapoznawania nowych pracowników zatrudnianych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie z niniejszym Zarządzeniem.
§10

Postanowienia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w żaden sposób nie wyłączają prawa pracownika do dochodzenia ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Skorzystanie przez pracownika z takich środków ochrony prawnej nie jest również uzależnione od wcześniejszego zastosowania postanowień Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.

Załącznik do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej
w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

……………………………………. Węgrów, dnia ……………
( Imię i nazwisko pracownika )

……………………………………..
(Wydział – stanowisko pracy)


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową
w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia
Nr 11/2012 Starosty Węgrowskiego w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.
…………………………
(podpis pracownika )
Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
23 lutego 2012
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
23 lutego 2012
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
23 lutego 2012

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.