Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Drukuj

Zarządzenie Nr 32 /10

Starosty Węgrowskiego

z dnia 23 sierpnia 2010 roku

w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych i funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
( Dz.U. Nr 223, poz.1458 ) i art.17 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz.U. z 1998 r. Nr 21,poz.94 z późn.zm.)oraz § 13 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonego Uchwałą Nr IX/67/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia
12 września 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie zarządzam , co następuje:

I.Postanowienia ogólne.

§1

1.Ustala się zasady podnoszenia kwalifikacji i funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

2. Ustalenie zasad podnoszenia kwalifikacji i funkcjonowania systemu szkoleń ma na celu określenie warunków udzielania pomocy pracownikom podnoszącym swoje wykształcenie na studiach wyższych i podyplomowych oraz przyjęcie polityki szkoleniowej obejmującej analizę potrzeb szkoleniowych, planowanie i realizację szkoleń oraz ocenę ich efektywności.

3.Ustalony system szkolenia ma zapewnić stałe doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników i podwyższanie jakości pracy .

§ 2.

Ilekroć w tekście jest mowa o :

1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie reprezentowane prze Starostę Węgrowskiego.

2) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Węgrowskiego

3) Naczelniku Wydziału rozumie się przez to także pracownika na samodzielnym stanowisku pracy.

4) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie.

II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach wyższych lub podyplomowych .

§ 3.

1.Pracownicy Starostwa mogą podejmować naukę na studiach wyższych w systemie zaocznym lub na studiach podyplomowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeb pracodawcy nauka na studiach wyższych lub podyplomowych może odbywać się na wniosek pracodawcy.

3. Pracownik pobierający naukę na studiach wyższych lub podyplomowych na wniosek pracodawcy otrzymuje urlop szkoleniowy , a także może uzyskać dofinansowanie czesnego do wysokości 100%.

4.Pracownik odbywający studia wyższe lub podyplomowe za zgodą pracodawcy może uzyskać dofinansowanie nauki do wysokości 50 % czesnego.Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania czesnego jest zgodność kierunku studiów z zajmowanym stanowiskiem pracy.

§ 4.

1. Wyrażenie zgody na podjęcie studiów wyższych lub podyplomowych następuje na pisemny wniosek pracownika zawierający następujące dane :

1)imię i nazwisko pracownika,

2)nazwę komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik,

3)oznaczenie stanowiska zajmowanego przez pracownika,

4)datę zawarcia i rodzaj umowy o pracę,

5)rodzaj i kierunek studiów , które zamierza podjąć pracownik

6)czas trwania studiów,

7)nazwę uczelni,

8)roczną wysokość opłaty za pobieranie nauki

9)uzasadnienie, w tym określenie wpływu podniesienia kwalifikacji na wykonywaną pracę oraz związku z pracą wykonywaną na danym stanowisku pracy;

10) 0pinię bezpośredniego przełożonego.

2. Wniosek należy składać do Starosty za pośrednictwem Wydziału Administracyjno-Społecznego - stanowiska do spraw kadrowych. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 7 do Zarządzenia.

§ 5.

1.Wyrażając zgodę na podjęcia przez pracownika studiów , Starosta bierze pod uwagę potrzeby oraz możliwości finansowe Starostwa w danym roku kalendarzowym, jak również dotychczasowe kwalifikacje pracownika, staż pracy oraz ocenę świadczonej pracy dokonaną przez bezpośredniego przełożonego.

2.O decyzji Starosty pracownik zostaje poinformowany na piśmie. Odpowiedź przygotowuje Wydział Administracyjno-Społeczny – stanowisko do spraw kadrowych.

§ 6.

1.Pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki w przypadku, gdy w trakcie nauki lub po jej zakończeniu, w terminie określonym w ust.2 :

1)rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,

2)pracodawca rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,

3)pracownik powtarza semestr (rok) nauki, z powodu niezadowalających wyników w nauce lub bez uzasadnionej przyczyny przerwie naukę lub jej nie podejmie.

2.Jeżeli kwota kosztów dofinansowania studiów wynosi :

1) do 3 tysięcy złotych – termin wynosi 1 rok od zakończenia nauki,

2)od 3 do 6 tysięcy złotych – termin wynosi 2 lata od momentu ukończenia nauki,

3)powyżej 6 tysięcy złotych – termin wynosi 3 lata od momentu zakończenia nauki.

§ 7.

1.Z pracownikiem podejmującym naukę na studiach wyższych lub podyplomowych zawierana jest umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki stron .

2.W uzasadnionych przypadkach, umowa, o której mowa w ust.1, może być zawierana z pracownikiem, który rozpoczął naukę wcześniej z własnej inicjatywy bez uzgadniania z pracodawcą

3.Umowę sporzadza się w trzech egzemplarzach: 1- do akt osobowych, 2- do Wydziału Finansowego, 3- dla pracownika. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

III.Szkolenia.

§ 8.

1.Pracownicy kierowani są na szkolenia doskonalące ich kwalifikacje zawodowe na zajmowanym stanowisku pracy.

2.W postępowaniu mającym na celu wybór pracownika do udziału w szkoleniu, bierze się pod uwagę :

1)zgodność tematyki szkolenia z zakresem zadań realizowanym przez pracownika,

2)kwalifikacje pracownika,

3)dotychczasowy udział w szkoleniach

§ 9.

1.Wydział Administracyjno-Społeczny opracowuje roczny plan szkoleń. Opracowanie planu następuje na podstawie informacji Naczelników Wydziałów o potrzebach szkoleniowych wynikających z konieczności pogłębiania wiedzy merytorycznej , przewidywanej zmiany przepisów prawnych itp.

2.Propozycje planu szkoleń na następny rok kalendarzowy Naczelnicy Wydziałów opracowują i przekazują do Wydziału Administracyjno-Społecznego w terminie do 25 września każdego roku.

3.Wydział Administracyjno-Społeczny dokonuje analizy zgłoszonych propozycji i na ich podstawie przygotowuje w terminie do dnia 30 września każdego roku, projekt rocznego planu szkoleń na rok następny.

4.Plan szkoleń podlega zatwierdzeniu przez Starostę.

Wzór planu szkoleń stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§10.

1.Skierowanie pracownika na szkolenie odbywa się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2.Zgłoszenie podlega akceptacji przez Sekretarza pod względem zgodności z rocznym planem szkoleń i przez Skarbnika Powiatu pod względem finansowym.

3.Ostateczną decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje Starosta.

4.Koszty szkolenia i delegacji pokrywa pracodawca.

5.Polecenie wyjazdu służbowego przygotowuje pracownik Wydziału Administracyjno-Społecznego prowadzący sprawy szkoleń .

§ 11.

1.Po zakończonym szkoleniu pracownik zobowiązany jest do :

1/złożenia w Wydziale Administracyjno-Społecznym zaświadczenia o odbytym szkoleniu,

2/wypełnienia ankiety indywidualnej oceny efektywności szkolenia, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2.Kserokopię dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia włącza się do akt osobowych pracownika.

§ 12.

1.Środki finansowe na realizację szkoleń ustala się corocznie w budżecie Powiatu, stosownie do możliwości finansowych .

2. Wydział Administracyjno-Społeczny wspólnie z Wydziałem Finansowym odpowiada za racjonalne gospodarowanie budżetem na szkolenia oraz prowadzi monitorowanie jego wykorzystania.

§13.

1.Wydział Administracyjno-Społeczny zakłada i prowadzi dla każdego pracownika kartę szkolenia.

2.Karta szkolenia zawiera następujące dane :

1)imię i nazwisko pracownika,

2)temat szkolenia,

3)termin szkolenia ,

4)nazwę organizatora,

5)ocenę szkolenia wystawioną przez pracownika,

3.Wzór karty szkolenia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§14.

1.Corocznie w terminie do 31 stycznia , Wydział Administracyjno Społeczny opracowuje
i przedkłada Staroście sprawozdanie z realizacji planu szkoleń.

2.Wzór zestawienia stanowi załącznik Nr 6 d niniejszego zarządzenia.

IV.Przepisy końcowe.

§15.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 roku Nr 21,poz.94, z późn.zm.) i ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 51,poz.307 z późn.zm.)

§16.

Zachowują moc wszystkie umowy na szkolenie pracowników zawarte przed dniem podpisania zarządzenia.

§17.

Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów do zapoznania podległych im pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

§18.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 19.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32 /10

z dnia 23 sierpnia 2010r. Starosty Węgrowskiego

w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych

oraz funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie

Powiatowym w Węgrowie

UMOWA Nr ………

zawarta w dniu ………… pomiędzy Starostwem Powiatowym w Węgrowie, reprezentowanym przez …………… – Starostę Węgrowskiego, zwanym dalej ,,pracodawcą”, a Panią/em , zam. w …………………………………………., zwanym dalej „pracownikiem”.

§ 1

Pracownik zobowiązuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i w związku z tym od dnia ............. rozpoczyna naukę na …… letnich studiach wyższych/podyplomowych w systemie zaocznym w …………………………………., na kierunku: …………………………………….. .

/ nazwa uczelni /

§ 2

Pracodawca zobowiązuje się wobec Pracownika do udzielenia w czasie odbywania nauki następujących świadczeń:

- płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze ............. dni w ostatnim roku nauki.

- płatnego zwolnienia z części dnia roboczego w wymiarze ............. godzin w tygodniu,

- pokrycia czesnego za naukę w wysokości .... % , po przedstawieniu indeksu potwierdzającego zaliczenie semestru, bądź przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie semestru i okazaniu dowodu wpłaty.

- inne .........................................................................................................................

§ 3

1. Pracownik, po otrzymaniu od Pracodawcy świadczeń wymienionych w § 2 niniejszej umowy jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu kosztów tych świadczeń (w całości lub części), jeżeli bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie nauki lub tę naukę przerwie.

2. W przypadku powtarzania przez Pracownika roku (semestru) nauki z powodu niezadowalających wyników w nauce pracodawca może odmówić udzielania świadczeń wymienionych w § 2 w okresie powtarzania roku (semestru).

§ 4

1. Jeżeli Pracownik, po otrzymaniu od Pracodawcy świadczenia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, w trakcie nauki oraz po jej ukończeniu w terminie ............. (nie dłuższym niż 3 lata):

a) rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,

b) z którym Pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy

c) dokona nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie na podstawie art. 943 Kodeksu pracy

jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Pracodawcę na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki.

2. Pracownik nie ma obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w § 2, mimo rozwiązania stosunku pracy, jeżeli zostało ono spowodowane:

a) szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie Pracownika, stwierdzonym orzeczeniem lekarskim, w razie gdy pracodawca nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim,

b) brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,

§ 5

Niniejsza umowa wiąże Strony na okres od dnia rozpoczęcia nauki, o której mowa w § 1 do dnia ............. (co do zasady maksymalnie do upływu okresu 3 lat licząc od dnia zakończenia nauki).

§ 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 roku Nr 21,poz.94, z późn.zm.) i ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 51,poz.307 z późn.zm.)

§ 8

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, egz.Nr 1 – akta osobowe, egz.Nr 2- Wydział Finansowy , egz.Nr 3 - pracownik.

..................................... ...............................................................

(podpis pracownika ) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania pracodawcy)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32 /10

z dnia 23 sierpnia 2010r. Starosty Węgrowskiego

w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych

oraz funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie

Powiatowym w Węgrowie

Wydział ……………………. Węgrów, dnia ………………………

Wyrażam zgodę :

………………………..

/podpis Starosty/

Zgłoszenie na szkolenie

Zgodnie z planem szkoleń na rok 20… proszę o skierowanie na szkolenie niżej wymienionego pracownika :

1/Pracownik : ………………………………………………………………………………….

2/Temat szkolenia : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

3/instytucja szkoląca :

…………………………………………………………………………………………………..

4/miejsce szkolenia :…………………………………..Koszt :…………………………………

5/Termin szkolenia :…………………………………………………………………………….

6/Uzasadnienie :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….

/podpis Naczelnika Wydziału/

Akceptuję :

…………………………… …………………………………….

podpis Sekretarza Powiatu podpis Skarbnika Powiatu

· do zgłoszenia należy dołączyć ofertę szkolenia wraz z formularzem szkolenia

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32 /10

z dnia 23 sierpnia 2010r. Starosty Węgrowskiego

w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych

oraz funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie

Powiatowym w Węgrowie

Ankieta oceny efektywności szkolenia

1/Pracownik : ………………………………………………………………………………….

2/Temat szkolenia : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

3/instytucja szkoląca :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4/miejsce szkolenia :………………………………5)Koszt :………………………………….

6/Termin szkolenia :…………………………………………………………………………….

7.Ocena poziomu merytorycznego (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

1 (najniższa)

2

3

4

5

6 (najwyższa)

8.Ocena przydatności, spełnienia oczekiwań (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

1 (najniższa)

2

3

4

5

6 (najwyższa)

9.Ocena sposobu przekazania wiadomości (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

1 (najniższa)

2

3

4

5

6 (najwyższa)

10.Ocena przygotowania materiałów szkoleniowych (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

1 (najniższa)

2

3

4

5

6 (najwyższa)

11.Ocena instytucji szkolącej (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

1 (najniższa)

2

3

4

5

6 (najwyższa)

12.Ogólna ocena szkolenia (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

1 (najniższa)

2

3

4

5

6 (najwyższa)

…………………………….. ………………………………

( data ) ( podpis)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 32 /10

z dnia 23 sierpnia 2010r. Starosty Węgrowskiego

w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych

oraz funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie

Powiatowym w Węgrowie

Karta szkolenia pracownika

Imię i nazwisko pracownika :

…………………………………………………………………………………………….

Wydział : ……………………………………………………………………………………………

L.p.

Temat szkolenia

Data

Liczba dni

Instytucja szkoląca

Cena

szkolenia

Ocena szkolenia

( w skali 1-6)

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 32 /10

z dnia 23 sierpnia 2010r. Starosty Węgrowskiego

w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych

oraz funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie

Powiatowym w Węgrowie

…………………………………. …. Węgrów, dnia …………………..

( imię i nazwisko )

……………………………………..

(Stanowisko pracy)

…………………………………….

(Wydział Starosta Węgrowski

Wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie studiów wyższych lub podyplomowych*

1)Data zawarcia i rodzaj umowy o pracę:………………………………………………..

2)Rodzaj i kierunek studiów , które zamierza podjąć pracownik : ……………………………

….….……………………………………………………………………………………………

3) Nazwa uczelni: ………………………………………………………………………………

4) Czas trwania studiów: ……………………………………………………………………….

5) Roczna wysokość opłaty za pobieranie nauki : ……………………………………………..

6)Uzasadnienie( w tym określenie wpływu podniesienia kwalifikacji na wykonywaną pracę oraz związku z pracą wykonywaną na danym stanowisku pracy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7) 0pinia bezpośredniego przełożonego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..

( podpis wnioskodawcy )

* niepotrzebne skreślić

Wniosek należy składać do Starosty za pośrednictwem Wydziału Administracyjno-Społecznego - stanowiska do spraw kadrowych.

Pokaż metryczkę
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
31 stycznia 2008
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
31 stycznia 2008
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
31 sierpnia 2010

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.