Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Drukuj
adres
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów
telefon
25 74 09 235 (Biuro Obsługi Interesanta)
e-mail
Małgorzata Plewka
Geodeta Powiatowy
pokoje
26 (I piętro)
telefon
25 74 09 220
e-mail

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Biuro Obsługi Interesanta

pokoje
17 (parter)
telefon
25 74 09 235
25 74 09 223

Wprowadzanie zmian w operacie Ewidencji Gruntów i Budynków

Gospodarka Nieruchomościami

e-mail

Prowadzenie rejestru cen nieruchomości

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

e-mail
Marcin Sokulski
Kierownik
pokoje
15 (parter)
telefon
25 74 09 222

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zadania

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

W skład Wydziału wchodzi:

1. Referat Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami , który wykonuje następujące zadania:

1) bieżąca aktualizacja operatów ewidencji gruntów i budynków,

2) wydawanie wypisów i wyrysów oraz informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków,

3) prowadzenie zbiorów dowodów zmian dla każdej jednostki ewidencyjnej,

4) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,

5) prowadzenie rejestru cen nieruchomości,

6) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

7) uwierzytelnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,

8) programowanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji i weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków,

9) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

10) prowadzenie prac związanych ze scaleniem i wymiana gruntów,

11) tworzenie zasobów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu, prowadzenie ewidencji zasobów oraz gospodarowanie zasobami

nieruchomości,

12) regulowanie stanu prawnego dróg i innych nieruchomości będących w posiadaniu Skarbu Państwa lub Powiatu,

13) przygotowywanie do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości Powiatu,

14) naliczanie, aktualizacja i zawiadamianie o wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu nieruchomości,

15) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego oraz postępowania w sprawach ograniczenia własności nieruchomości,

16) ustalanie odszkodowań: za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, za części nieruchomości pod projektowane drogi publiczne, za nieruchomości wywłaszczone lub za szkody wynikłe na skutek ograniczenia własności nieruchomości,

17) prowadzenie postępowań w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

18) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie własności działki gruntu i działki pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę,

19) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności,

20) prowadzenie postępowań o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe bądź mienie gromadzkie i ustalenie wykazu osób uprawnionych do

udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów ich gospodarstw oraz wielkości udziałów we wspólnocie,

21) składanie wniosków do ksiąg wieczystych dotyczących praw do nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystywania i udostępniania,

3) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,

4) udostępnianie danych z zasobu,

5) wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych robót,

6) kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

7) ewidencjonowanie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentów ilustrujących zasób,

8) ocena stanu zasobu i wnioskowanie potrzeby wykonywania stosownych prac,

9) tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,

10) zakładanie osnów szczegółowych,

11) koordynacja realizacji prac dotyczących tego samego obszaru, zgłoszonych przez różnych wykonawców prac,

12) ochrona znaków geodezyjnych,

13) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie danych
i opracowań kartograficznych gromadzonych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

14) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

15) wprowadzanie uzgodnionych przebiegów tras uzbrojenia na analogową mapę zasadniczą lub na mapę prowadzoną informatycznie w systemie Ewmapa,

16) prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

17) obsługa kancelaryjna Zespołu.

Pokaż metryczkę
Nazwa
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Artur Gago
Data wytworzenia
9 marca 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
1 kwietnia 2019
Nazwa
Geodeta Powiatowy
Informację wytworzył
test
Data wytworzenia
20 lutego 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
1 kwietnia 2019
Nazwa
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Elwira Popławska
Data wytworzenia
2 kwietnia 2019
Informację opublikował
Agnieszka Grala
Data publikacji
2 kwietnia 2019
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
2 kwietnia 2019
Nazwa
Biuro Obsługi Interesanta
Informację wytworzył
Marcin Sokulski
Data wytworzenia
19 lutego 2016
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
7 grudnia 2021
Nazwa
Wprowadzanie zmian w operacie Ewidencji Gruntów i Budynków
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Elwira Popławska
Data wytworzenia
1 kwietnia 2019
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
1 kwietnia 2019
Nazwa
Gospodarka Nieruchomościami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marcin Sokulski
Data wytworzenia
19 lutego 2016
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
19 lutego 2016
Nazwa
Prowadzenie rejestru cen nieruchomości
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Elwira Popławska
Data wytworzenia
1 kwietnia 2019
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
1 kwietnia 2019
Nazwa
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Artur Gago
Data wytworzenia
9 marca 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
5 kwietnia 2019
Nazwa
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Elwira Popławska
Data wytworzenia
1 kwietnia 2019
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
1 kwietnia 2019
Nazwa
Podinspektor
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
30 lipca 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
24 września 2015
Nazwa
Podinspektor
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Agnieszka Grala
Data wytworzenia
24 września 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
25 listopada 2020
Nazwa
Inspektor
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Agnieszka Grala
Data wytworzenia
24 września 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
24 września 2015
Nazwa
Starszy Geodeta
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Agnieszka Grala
Data wytworzenia
24 września 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
1 kwietnia 2019
Nazwa
Inspektor
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Agnieszka Grala
Data wytworzenia
24 września 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
25 listopada 2020
Nazwa
Kierownik
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Agnieszka Grala
Data wytworzenia
24 września 2015
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
5 października 2016
Nazwa
p.o. Kierownika
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Elwira Popławska
Data wytworzenia
2 kwietnia 2019
Informację opublikował
Agnieszka Grala
Data publikacji
2 kwietnia 2019
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
15 stycznia 2021
Nazwa
Podinspektor
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Agnieszka Grala
Data wytworzenia
24 września 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
24 września 2015
Nazwa
Starszy geodeta
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Agnieszka Grala
Data wytworzenia
24 września 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
24 września 2015
Nazwa
Podinspektor
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marcin Sokulski
Data wytworzenia
20 lutego 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
20 lutego 2019
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
23 października 2019
Nazwa
Pomoc administracyjna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Elwira Popławska
Data wytworzenia
23 października 2019
Informację opublikował
Agnieszka Grala
Data publikacji
23 października 2019
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
25 listopada 2020
Nazwa
Geodeta #1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Agnieszka Grala
Data wytworzenia
24 września 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
24 września 2015
Nazwa
Geodeta
Informację wytworzył
Test Test
Data wytworzenia
20 lutego 2015
Informację opublikował
Test Test
Data publikacji
20 lutego 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
25 listopada 2020
Nazwa
Starszy Geodeta #3
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Agnieszka Grala
Data wytworzenia
24 września 2015
Informację zmienił
Agnieszka Grala
Data ostatniej zmiany
1 kwietnia 2019

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.