Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Drukuj
adres
ul. Józefa Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
pokoje
3 (I piętro), 4 (I piętro), 15 (I piętro)
telefon
25 792 20 31
fax
25 792 27 57
e-mail
Bożena Gierej
Naczelnik Wydziału
pokoje
3 (I piętro)
telefon
25 740 92 90
e-mail

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Agnieszka Marciniak
Zastępca Naczelnika Wydziału
pokoje
15 (I piętro)
telefon
25 740 92 91
e-mail

Ochrona przyrody i gospodarka leśna

Ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka wodna i geologia

Zadania

Wydział Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa prowadzi sprawy wynikające z zakresu prawa wodnego, geologicznego, prawa ochrony środowiska, odpadów, gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony zwierząt, hodowli zwierząt oraz sprawy z zakresu architektury, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

W zakresie gospodarki wodnej:

 1. prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej dla wód (z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych),
 2. przygotowanie materiałów dowodowych do uchwały Rady Powiatu wprowadzającej powszechne korzystanie z wód służące zaspokojeniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych, ustalającej zakres tego korzystania oraz określającej odszkodowanie z budżetu powiatu,
 3. prowadzenie spraw dotyczących ustanowienia na wniosek i koszt właściciela strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęć wody, dla których Starosta jest organem właściwym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego,
 4. prowadzenie spraw dotyczących ustalenia proporcjonalnie do korzyści odnoszonych prze właścicieli gruntu, szczególnych zakresów i terminów wykonania obowiązków celem utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, stosownie do pozwolenia wodnoprawnego lub instrukcji utrzymania systemu urządzeń melioracji wodnych, dla których organem właściwym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta,
 5. prowadzenie spraw ustalających w drodze decyzji nakazanie usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych,
 6. prowadzenie spraw nakazujących w drodze decyzji przywrócenie stanu poprzedniego na koszt tego, kto wykonał roboty lub inne czynności utrudniające ochronę przed powodzią,
 7. prowadzenie spraw z zakresu ustanowienia stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,
 8. przygotowanie pozwoleń wodnoprawnych z zastrzeżeniem pozwoleń wodnoprawnych, dla których organem właściwym do wydania jest Wojewoda,
 9. przygotowanie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z zastrzeżeniem jak w pkt 8,
 10. prowadzenie spraw związanych z przejęciem praw i obowiązków pozwolenia wodnoprawnego z zastrzeżeniem jak w pkt 8,
 11. prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem, cofnięciem lub ograniczeniem pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania lub z odszkodowaniem zastrzeżeniem jak w pkt 8,
 12. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,
 13. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem statutu spółki wodnej,
 14. prowadzenie spraw związanych z włączeniem zakładu do spółki wodnej,
 15. prowadzenie analizy uchwalonych składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej, a w przypadku jeśli są one niewystarczające opracowanie uwagi dla organów spółki na konieczność podwyższenia wysokości tych składek lub innych świadczeń,
 16. opracowanie decyzji dla osób, które nie są członkami spółki wodnej, a które odnoszą korzyść z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,
 17. opracowanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej,
 18. opracowanie decyzji o wyznaczeniu likwidatora spółki wodnej,
 19. opracowanie wniosku o wykreśleniu spółki wodnej z katastru wodnego,
 20. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania na żądanie poszkodowanego w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym,
 21. opracowanie decyzji stwierdzającej przejście w trwały zarząd gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa..
 22. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem kontroli nad działalnością spółek wodnych poprzez:
  • opracowanie decyzji o nieważności decyzji w całości lub w części,
  • opracowanie decyzji o rozwiązaniu zarządu spółki i wyznaczeniu osoby
  • pełniącej jego obowiązki,
  • opracowanie decyzji o powołaniu zarządu komisarycznego,

W zakresie rybactwa śródlądowego:

 1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
 2. przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
 3. wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
 4. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
 5. przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej,
 6. prowadzenie rejestrów sprzętu pływającego,

W zakresie gospodarki leśnej:

 1. przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów ,
 2. prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
 3. wykreślony
 4. przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 5. cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 6. wykreślony
 7. przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów ,
 8. wykreślony
 9. kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 10. przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela,
 11. prowadzenie dokumentacji do ustalenia „rocznego limitu zalesień” na obszarze powiatu,
 12. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia,
 13. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 14. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji stwierdzającej prowadzenie przez właściciela gruntu uprawy leśnej,
 15. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu, przeniesienie praw i obowiązków decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej w tym wypłatę ekwiwalentu na następcę lub spadkobiercę,
 16. przeprowadzenie oceny udatności upraw leśnych,
 17. wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
 18. uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,
 19. zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasu.

W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

 1. prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
 2. przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
 3. prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
 4. przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
 5. przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 6. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
 7. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za niezakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
 8. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych ,
 9. prowadzenie okresowych badań skażenia gleby i roślin na obszarach szczególnej ochrony środowiska,
 10. prowadzenie spraw związanych z umorzeniem całości lub części należności i opłat rocznych, dla inwestycji o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przez samorząd terytorialny,

W zakresie prawa łowieckiego :

 1. przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania , przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny ,
 2. przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
 4. przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

W zakresie postępowania z odpadami:

 1. przygotowanie materiałów do opracowania powiatowego planu gospodarki odpadami,
 2. prowadzenie prac nadzorczych i kontrolnych nad realizacja powiatowego planu gospodarki odpadami,
 3. prowadzenie spraw związanych z wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,
 4. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi do 1 tony odpadów niebezpiecznvch rocznie,
 5. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami od 5 do 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,
 6. prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienie odpadów,
 7. prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
 8. prowadzenie rejestru odpadów, których posiadacz jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów,
 9. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów,
 10. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska,
 11. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk,

W zakresie ochrony i kształtowania środowiska:

 1. prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji o środowisku,
 2. prowadzenie bazy danych dla określenia jakości gleby i ziemi,
 3. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi,
 4. prowadzenie postępowania w sprawie ochrony środowiska zapewniającego udział społeczeństwa,
 5. prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ,
 6. prowadzenie postępowania w sprawie rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi,
 7. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji określającej wysokość kosztów rekultywacji dla sprawcy zanieczyszczenia gleby lub ziemi,
 8. prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,
 9. przygotowanie materiałów dowodowych do uchwały Rady Powiatu o ograniczeniu lub zakazie używania jednostek pływających na wodach,
 10. przygotowanie materiałów dowodowych do sporządzenia mapy akustycznej,
 11. opracowanie materiałów dowodowych dla utworzenia przez Radę Powiatu w drodze uchwały obszaru ograniczonego użytkowania,
 12. prowadzenie spraw celem nałożenia decyzją obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń,
 13. prowadzenie spraw celem ustalenia w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji,
 14. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń ma wprowadzenie do środowiska substancji lub energii,
 15. prowadzenie spraw związanych z wygaszeniem, cofnięciem lub ograniczeniem pozwolenia ,
 16. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem decyzją obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 17. przygotowanie materiałów do opracowania powiatowego programu ochrony środowiska, 18/ prowadzenie publicznie dostępu wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 18. udostępnianie każdemu informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu odpowiednich przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska, o lasach, o odpadach, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, prawa budowlanego i przepisów o scalaniu i wymianie gruntów rolnych i leśnych,
 19. uzgadnianie decyzji oraz wydawanie opinii, odpowiednio, w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jego zakresu,
 20. wydawanie opinii co do konieczności sporządzania raportu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane,
 21. uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć określonych w pkt 21.

W zakresie ochrony przyrody:

 1. popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie ,
 2. opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
 3. prowadzenie rejestru pomników przyrody , stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
 4. opiniowanie zmian przeznaczenia terenu, na których znajduje się starodrzew,
 5. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów ,
 6. przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
 7. prowadzenie rejestru przetrzymywanych na obszarze powiatu roślin i zwierząt (oraz ich uprawę i hodowlę ) podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,
 8. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
 9. naliczanie i pobieranie opłaty za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia,
 10. umarzanie, rozkładanie na raty lub przesunięcie terminu płatności naliczonej opłaty za usuwanie drzew i krzewów,
 11. wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów bez zezwolenia.

W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

 1. przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego,
 2. prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem koncesji,
 3. prowadzenie spraw w zakresie wygaśnięcia koncesji, w tym określenie wykonania przez dotychczasowego przedsiębiorcę obowiązków ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego,
 4. prowadzenie spraw w zakresie zatwierdzenia w drodze decyzji projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
 5. prowadzenie spraw w zakresie zmiany lub uzupełnienia dodatku do projektu zagospodarowania złoża,
 6. prowadzenie spraw w zakresie przeklasyfikowania zmian w zasobach złoża,
 7. prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji i zagospodarowania terenu po działalności górniczej,
 8. prowadzenie spraw w zakresie ustalenia prowadzącemu działalność, w przypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków opłaty eksploatacyjnej,
 9. prowadzenie spraw w zakresie ustalenia zasobów ujęć wód podziemnych jeżeli udokumentowane zasoby lub przewidywana wydajność nie przekracza 50 m3/h,
 10. prowadzenie nadzoru i kontroli poprzez nakazanie utrzymania działalności lub podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo z zatwierdzonym projektem prac geologicznych,
 11. prowadzenie spraw z zakresu koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, które jednocześnie spełniają odpowiednio następujące wymagania:
  • obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,
  • wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3,
  • działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,
 12. prowadzenie spraw w zakresie zobowiązania przedsiębiorcy do wykonania obmiaru wyrobiska w przypadku:
  • zrzeczenia się koncesji,
  • wyczerpania zasobów złoża,
  • naruszenia przepisów o ochronie środowiska,

W zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich :

 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na dopuszczenie na czas określony reproduktora do rozrodu naturalnego.

W zakresie ochrony roślin uprawnych:

 1. prowadzenie spraw dotyczących przekazywania zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,

W zakresie nasiennictwa:

 1. wyrażanie opinii w sprawie wprowadzenia zakazu uprawiania niektórych roślin albo stosowania określonego materiału siewnego,

W zakresie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska:

 1. rozpatrywanie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu oraz przedłożenie danych dla określenia kierunków działania PIOŚ w celu zapewnienia na obszarze powiatu należytej ochrony środowiska,
 2. opracowywanie dla PIOŚ poleceń podjęcia działań w przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

 

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "ŚRL"

 

Pokaż metryczkę
Nazwa
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
test
Data wytworzenia
17 grudnia 2014
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
8 sierpnia 2017
Nazwa
Ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka wodna i geologia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
8 sierpnia 2017
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
8 sierpnia 2017
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
8 sierpnia 2017
Nazwa
podinspektor
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
8 sierpnia 2017
Informację opublikował
Lucyna Kwiatkowska
Data publikacji
8 sierpnia 2017
Nazwa
Bożena Gierej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
8 sierpnia 2017
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
8 sierpnia 2017
Nazwa
Agnieszka Marciniak
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Lucyna Kwiatkowska
Data wytworzenia
8 sierpnia 2017
Informację zmienił
Lucyna Kwiatkowska
Data ostatniej zmiany
8 sierpnia 2017

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.