Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Drukuj

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze został wprowadzony Zarzadzeniem Nr 26/2016 Starosty Węgrowskiego z dnia 20 lipca 2016 roku, zmieniony Zarządzeniem Nr 21/2018 Starosty Węgrowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr  26 /2016

STAROSTY WĘGROWSKIEGO

z dnia 20 lipca  2016 roku

 

w sprawie „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Węgrowie” 

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2016 roku poz. 814) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku poz.902) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.W celu zapewnienia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, ustala się „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Węgrowie”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 3.Traci moc Zarządzenie nr 28/09 Starosty Węgrowskiego  z dnia 15 lipca  2009 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

 

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                        STAROSTA

                                                                                                                   /-/Krzysztof Fedorczyk

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2016  

Starosty Węgrowskiego  z dnia  20 lipca 2016r.                     

Regulamin naboru

na wolne stanowiska urzędnicze

w Starostwie Powiatowym w Węgrowie .

                                                           

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych, w Starostwie Powiatowym w Węgrowie  w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.
2. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie przy naborze na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego , których nie dotyczą odrębne przepisy  w tym zakresie.

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1)Regulaminie -należy przez to rozumieć Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Węgrowie;
2) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Węgrowskiego;
3) kierowniku – należy przez to rozumieć naczelników wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych, dla których ustalono inny tytuł służbowy, wchodzących w skład Starostwa Powiatowego;
4) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Węgrowie, odpowiednio: wydział, referat, samodzielne stanowisko;
5) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie;
6) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Węgrowski;
7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r, poz. 902);
8) wolnym stanowisku urzędniczym, należy przez to rozumieć stanowisko, na które zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik;
9) nieposzlakowanej opinii kandydata na pracownika – należy przez to rozumieć opinię podkreślającą dobre cechy osobowości kandydata, takie jak: bezstronność, uczciwość, odpowiedzialność, przestrzeganie norm prawnych moralnych w życiu osobistym i zawodowym, oraz oznaczającą kandydata budzącego zaufanie i szacunek w społeczności lokalnej, posiadającego autorytet, który poprzez brak kompromitujących go faktów nie będzie narażony na szantaż i daje rękojmię etycznego postępowania również na stanowisku pracy.

 

§ 3.


1 Zatrudnienie pracownika w wyniku przeprowadzonego naboru następuje na podstawie umowy o  pracę.
2. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 6 ustawy .

 

 § 4.

 Regulamin nie ma zastosowania do:
1) stanowisk obsadzanych na podstawie wyboru i powołania;
2) stanowisk pomocniczych i obsługi;
3) pracowników, których status określają inne przepisy niż ustawa;
4) pracowników zatrudnianych na zastępstwo (chorobowe, macierzyńskie lub w związku z przypadkami losowymi);
5) stanowisk doradców i asystentów;
6) pracowników przeniesionych do pracy z innych jednostek samorządowych;
7) pracowników zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesunięcia wewnętrznego.

Rozdział II

 Planowanie rekrutacji

§ 5.

 1. Potrzeba naboru na wolne stanowisko może pojawić się w szczególności w wyniku:
  1) planowanych zmian w strukturze organizacyjnej Starostwa;
  2) zmiany przepisów nakładających na Powiat nowe kompetencje i zadania;
  3) zmian w stanie zasobów kadrowych (rozwiązanie umowy o pracę, przejście na emeryturę, rentę itp.).

 2. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Starosta z inicjatywy własnej lub na wniosek kierownika komórki organizacyjnej.

 3. Kierownik komórki organizacyjnej składawniosek o rozpoczęcie naborudo Starosty. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 6.

1.Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 – opisu stanowiska na wakujące miejsce .Wzór formularza opisu stanowiska pracy stanowi załącznik  Nr 2 do Regulaminu.
2. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać:
1) dokładne określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy ;

2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osoby, która ma zajmować dane stanowisko;

3) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

3. W przypadku stanowiska kierowniczego lub samodzielnego, czynności przewidziane dla kierownika komórki organizacyjnej wykonuje Sekretarz Powiatu.

 

§ 7.

1. Zgoda Starosty na zatrudnienie pracownika powoduje rozpoczęcie procedury naboru kandydata na wolne stanowisko.

 2.Czynności rekrutacyjne powinny być rozpoczęte w terminie pozwalającym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy.

 

 

Rozdział III

Etapy naboru

§ 8.

 1. Nabór obejmuje następujące etapy:

 2. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko;

 3. powołanie komisji rekrutacyjnej;

 4. przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych;

 5. wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych;

 6. przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

 7. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru ;

 8. podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę;

 9. ogłoszenie wyników naboru.

 

Rozdział IV. Ogłoszenie o naborze

 

§ 9.

 

1. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Starostwa, na okres co najmniej 10 dni przed upływem terminu do składania dokumentów.


2. Ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności :

1) nazwę i adres  pracodawcy;

2) określenie stanowiska na jakie dokonywany jest nabór;

3) określenie wymagań na dane stanowisko zgodnie z jego opisem, ze wskazaniem wymagań niezbędnych i dodatkowych;

4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wykaz dokumentów  jakie powinna zawierać oferta;

6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów;

7) informację o warunkach pracy na danym stanowisku;

       8) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Rozdział V

 Komisja rekrutacyjna

 

§ 10.

 

1.W celu przeprowadzenia naboru Starosta powołuje Komisję Rekrutacyjną, zwaną
w dalszej treści Komisją.

 

2.W skład Komisji wchodzą:

1) Sekretarz lub Wicestarosta  jako Przewodniczący Komisji;

2) kierownik   komórki organizacyjnej do której prowadzony jest nabór lub wyznaczony przez Starostę pracownik  Starostwa;

3)pracownik prowadzący sprawy kadrowe.

 

3.Starosta może powołać do składu Komisji inne osoby niż wymienione w ust.2.

 

4. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym.
 

5. W skład Komisji nie może wchodzić osoba pozostająca z kandydatem na dane stanowisko w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. W przypadku ujawnienia takich okoliczności po powołaniu komisji, Starosta dokonuje zmian w składzie komisji.

 

6. Komisja działa do czasu zakończenia naboru na wolne stanowisko pracy.

 

 

Rozdział VI

 

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 

§ 11.

1. Dokumenty od kandydatów na dane stanowisko są przyjmowane po upublicznieniu ogłoszenia o naborze ,w miejscu  i w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

2. Dokumenty należy składać wyłącznie w formie pisemnej. Oferta powinna zawierać:

1) curriculum vitae (cv);

            2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

            3) kserokopie świadectw pracy;

4) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

5) oświadczenie o niekaralności;

6)oświadczenia i  inne dokumenty określone w ogłoszeniu w zależności od wymagań szczególnych na dane stanowisko.

 

3.Przyjmowane są wyłącznie dokumenty sporządzone w języku polskim, jako języku urzędowym RP.

 

 

Rozdział VII

           

Wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych

 

§12.

 

1. Wstępnej analizy, która polega na porównaniu złożonych przez kandydatów  dokumentów z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

 

2. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów są odrzucane jako niespełniające wymagań formalnych. Oferty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu
o naborze nie są rozpatrywane.

 

§ 13.

Osoby, które spełniają wymagania formalne zostają zaproszone do kolejnego etapu naboru. Powiadomienia kandydatów dokonuje się w formie pisemnej lub telefonicznie.

 

§14.

1.Po przeprowadzonej ocenie formalnej sporządza się i upublicznia informację, ile osób zgłosiło się do naboru oraz ile aplikacji spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu.


2. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 

Rozdział VIII

           

Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

§ 15.

 

 1. W zależności od liczby kandydatów kolejny etap polega na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. W przypadku 6 i więcej niż 6 kandydatów Komisja przeprowadza test z wiedzy merytorycznej wymaganej na stanowisku, na które aplikuje kandydat oraz z wiedzy ogólnej na temat funkcjonowania samorządu .

 3. W przypadku 5 i mniej niż 5 kandydatów Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

§ 16.

 

 1. Test składa się z nie więcej jak9pytańlub zadań .

 2. Każda odpowiedź na pytanie testu punktowana jest w skali od 0 do 1pkt.

 3. Sprawdzone testy parafują wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej i dołączają do dokumentów aplikacyjnych odpowiednio każdego z kandydatów.

 4. Z kandydatami, którzy osiągnęli najlepsze wyniki testu (nie więcej niż 5 osób) Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

   

  § 17.

 

1. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikację danych zawartych w złożonych dokumentach, jak również omówienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności na danym stanowisku, umiejętności dodatkowych (np. obsługa komputera, urządzeń biurowych itp.) i oczekiwań kandydata.

 

2. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się stosowanie tzw. próbek pracy.
W zależności od stanowiska może to być między innymi:

1) rozmowa w języku obcym(sprawdzenie umiejętności językowych),

2) pisanie pisma pod dyktando (sprawdzenie umiejętności szybkiego i bezbłędnego pisania tekstu),

3) przygotowanie projektu pisma urzędowego lub decyzji administracyjnej (sprawdzenie umiejętności zastosowania KPA),

4) prośba o wykonanie kserokopii, skanu pisma (sprawdzenie umiejętności obsługi urządzeń biurowych),

5)wykonanie konkretnej operacji w programie ( znajomość programów wymaganych do pracy na danym stanowisku )

 

3.Ocena kandydatów prowadzona jest metodą punktową. Każdy członek Komisji przydziela kandydatowi od 0 do 10 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.

 

§ 18.

 

W przypadku, gdy nabór wymaga przeprowadzenia testu, ostateczny wynik stanowi suma punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rozdział   IX

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru

§ 19.

1. Po zakończeniu procedury naboru Komisja sporządza protokół, który zawiera:

 1. określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór;

 2. skład komisji przeprowadzającej nabór;

 3. liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

 4. informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru;

 5. liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ,nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art.13 a ust.2 ustawy;

 6. uzasadnienie dokonanego wyboru.

           

 1. Komisja przedstawia Staroście protokół i najlepszych kandydatów, według opinii Komisji, z którymi Starosta przeprowadza rozmowę.

   

Rozdział   X

Ogłoszenie wyników naboru

§ 20.

1. Informacja o wyniku naboru upowszechniana jest przez umieszczenie na tablicy informacyjnej  w Starostwie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja zawieszana jest  na okres co najmniej trzech miesięcy.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska urzędniczego;
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejscowość zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego z kandydatów.
3. Jeżeli w okresie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole dotyczącym tego naboru. Przepisy ust. ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział XI

 Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 21

1.Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostaje wyłoniony w procesie rekrutacji, są dołączane do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do II etapu i zostały wymienione w protokole, będą przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób  nieodebrane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu

naboru

……………………................ Węgrów, dn .............................

(komórka organizacyjna)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA

Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ................................... w ......................... ........................................................................

(nazwa komórki)

Wakat powstaje z powodu m.in:(*)

a) przejścia pracownika na emeryturę, rentę,

b) powstania nowej komórki,

c) zmiany przepisów prawnych, wprowadzenia nowych zadań do realizacji,

d) innej sytuacji: ............................................................................................ .

Uzasadnienie: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

_____________________________

* - niepotrzebne skreślić

......................................................

(data, podpis i pieczęć osoby

kierującej komórką organizacyjną

lub nadzorującej pracę tej komórki)

Załączniki:

1) Opis stanowiska pracy

2) Zakres obowiązków

3) Analiza skutków finansowych

OPIS STANOWISKA PRACY

I. DANE PODSTAWOWE

1.Nazwa stanowiska pracy: (np. : referent, kasjer, księgowy, podinspektor, informatyk, inspektor, radca prawny, kierownik referatu, audytor wewnętrzny, naczelnik wydziału)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Wymiar czasu pracy: ………………………………………………………………………………...

3. Nazwa komórki organizacyjnej: (podać nazwę wydziału, samodzielnego stanowiska pracy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nazwa komórki wewnętrznej w komórce organizacyjnej: (podać nazwę referatu w wydziale , albo nazwę samodzielnego stanowiska pracy tej komórce)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Symbol komórki organizacyjnej i komórki organizacyjnej wewnętrznej w komórce organizacyjnej: (podać symbol określony w Regulaminie Organizacyjnym)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Relacje stanowiska do innych stanowisk, jednostek, podmiotów:

pracownik zastępuje:

pracownik jest zastępowany przez:

pracownik współpracuje z: (wskazać właściwe komórki organizacyjne, jednostki podległe, inne instytucje, organy, podmioty)

     

II. ZAKRES ZADAŃ, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. Szczegółowy zakres zadań oraz czynności wykonywanych na stanowisku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Szczegółowy zakres uprawnień służbowych związanych ze stanowiskiem: (np.: uprawnienia do podpisywania określonych dokumentów, samodzielne prowadzenie uzgodnień, koordynowanie określoną pracą)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Zakres odpowiedzialności ponoszonej na stanowisku:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Dostęp do informacji niejawnych i danych osobowych: (podać, czy pracownik w zakresie zadań realizowanych na stanowisku ma dostęp do informacji niejawnych oraz wskazać klauzulę niejawności tych informacji, a w przypadku danych osobowych – wskazać zakres dostępu)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE (ogólne wymagania kwalifikacyjne wynikające wprost z regulaminu naboru)

1. Wykształcenie: (podać stopień – średnie, wyższe zawodowe, wyższe magisterskie, oraz kierunek – specjalność wykształcenia)

niezbędne (konieczne)

dodatkowe (pożądane)

   

2. Doświadczenie zawodowe - staż pracy: (podać wymaganą co najmniej liczbę lat pracy , ewentualnego doświadczenia na określonym stanowisku lub pracy w określonego rodzaju instytucjach)

niezbędny (konieczny)

dodatkowy (pożądany)

   

3. Niezbędna (konieczna) wiedza specjalistyczna lub dziedzinowa: (wyszczególnić hasłowo nazwy przepisów, procedur postępowania oraz zagadnień, które pracownik na danym stanowisku powinien znać, jak również powinien je stosować i z nich korzystać )

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Znajomość języków obcych: (podać rodzaj języka, stopień i zakres znajomości oraz wskazać, czy znajomość może być udokumentowana w określonym stopniu jego znajomości)

niezbędna (konieczna)

dodatkowa (pożądana)

   

5. Cechy osobowości: (podać kluczowe cechy osobowości, którymi powinien charakteryzować się pracownik na stanowisku, np.: wysoka lub niska ekstrawersja, ugodowość, otwartość, krytycyzm, sumienność, odpowiedzialność, zorganizowanie, wytrwałość, realizm w myśleniu, odporność na stres, opanowanie, twórcze podejście, gotowość na zmiany, solidność, wysoka lub niska motywacja, przedsiębiorczość w działaniu, dynamizm, pewność siebie, asertywność, pozytywna emocjonalność, ekspresja, skrupulatność, dokładność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, determinacja w dążeniu do celu, aktywna współpraca, dociekliwość, zaangażowanie, kreatywność, obowiązkowość, pracowitość, opanowanie, zdecydowanie, wnikliwość, spostrzegawczość, cierpliwość, punktualność, sposób bycia, elokwencja, dyskrecja, lojalność)

niezbędne (konieczne)

dodatkowe (pożądane)

   

6. Umiejętności praktyczne: (podać kluczowe, umiejętności praktyczne, które powinien posiadać pracownik na stanowisku, np.: w zakresie obsługi komputera, wskazanych programów komputerowych, określonych maszyn i urządzeń biurowych, przygotowania określonych dokumentów, opracowań, dokonywania tłumaczeń, wykonywania innych określonych czynności)

niezbędne (konieczne)

dodatkowe (pożądane)

   

IV. UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA OPIS STANOWISKA PRACY

Imię i nazwisko:

 

Stanowisko:

 

Data sporządzenia opisu stanowiska pracy Podpis i pieczątka osoby sporządzającej opis stanowiska pracy

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
20 lipca 2016
Informację opublikował
Hanna Zenik
Data publikacji
29 marca 2011
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
28 sierpnia 2018

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.