Petycje

Petycje

Drukuj

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195)

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań  i kompetencji adresata petycji.

Forma złożenia petycji:

Petycję można złożyć:

 • w formie pisemnej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Węgrowie pokój nr 16
   w godzinach pracy Starostwa lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • pisemną zgodę na złożenie petycji w przypadku, gdy petycja składana jest w interesie podmiotu trzeciego;
 • imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania lub siedzibę, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego, w którego imieniu składana jest petycja.

Tryb rozpatrywania petycji:

 • petycję złożoną anonimowo pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • jeżeli Starosta Węgrowski jest niewłaściwy do rozpatrywania petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego
  do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję;
 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma;
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Węgrowie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
  w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana
  o dane dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji;
 • podmiot rozpatrujący petycję gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji;
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia ( w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu);
 • Starosta Węgrowski zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia
  w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opłaty:

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Węgrowskiego

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1  Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. 1.2015 wszczęcie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdu marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzoncje substancje oraz przedstawienie jakie czynności w prawie podjął powiatowy rzecznik konsumentów. 16-11-2015 zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Węgrowskiego

w 2018 r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1.2018 Zwrócenie się z postulatem wykonania przez Powiat Węgrowski odcinków dróg Trzebucza-granica powiatu węgrowskiego, Wyględówek-granica powiatu węgrowskiego 18-04-2018 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
2

Edyta Sadowska Sołtys Wsi Adamów i Natolin

Anna Jasińska Sołtys Wsi Świdno

Małgorzata Malinowska Sołtys Wsi Wierzbno

Tadeusz Jabłoński Sołtys Wsi Wólka

2.2018 Wykonanie remontu nawierzchni droki 4245W Wierzbno-Walentów 10.05.2018 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
3 Szulc Efekt Sp. z o. o. 3.2018 Przekazanie wniosku do rozpatrzenia przez SPZOZ w Węgrowie 10.07.2018r zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Zgodnie z prośbą podmiotu wnoszącego petycję, wniosek w niej zawarty w dniu 16.07.2018 r. został drogą elektroniczną przekazany do rozpatrzenia i załatwienia przez Samodzielny Publiczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
4 Szulc Efekt Sp. z o. o. 4.2018 Zwrócenie się z postulatem oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych (węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) za lata 2017 i 2018. 28.08.2018 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Węgrowskiego w roku 2019:  https://bip.powiatwegrowski.pl/.file/lxnkpzgz5b11591oj.pdf

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Węgrowskiego

w 2019 r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1.2019 Dokonania podziału obrębu Majdan na dwa obręby: Majdan i Stary Dwór. 05-07-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
2

 CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

2.2019

Wprowadzenie w życie w Starostwie Powiatowym w Węgrowie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów i opublikowanie jej treści w BIP Starostwa.

Wyznaczenie w Starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki.

Wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń ww. polityki.

Ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

 

31-07-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano do załatwienia Radzie Powiatu  
3 Mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości wsi Rostki i Glina 4.2019 Uwzględnienie w planach inwestycyjnych i budżetowych na 2020 rok utwardzenia drogi powiatowej nr 4217W na odcinku Wrotnów-Rostki 24-09-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano do Wydziału Inwestycij i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Węgrowie  
4 Mieszkańcy wsi Krypy, gm. Wierzbno 5.2019 Budowy chodnika 26-09-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano do Wydziału Inwestycij i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Węgrowie Odpowiedź
5 Mieszkańcy wsi Jarnice 6.2019 Budowy chodnika i ścieżki rowerowej 27-09-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano do Wydziału Inwestycij i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Węgrowie Odpowiedź
6 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 8.2019 zabezpieczenie środków i wybudowanie chodnika dla pieszych w miejscowości Sokółka 09-10-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano do Wydziału Inwestycij i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Węgrowie Odpowiedź
7 Prezes Zarządu Robert Łaniewski Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 9.2019 Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w urządzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dotyczy płatności bezgotówkowej 14-10-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
8 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 10.2019 Sprawa lokalizaji dworca i kasy. 08-11-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Przekazano do Urzędu Miejskiego w Węgrowie

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Węgrowskiego w 2019 roku

W 2019 roku do Rady Powiatu Węgrowskiego wpłynęły 2 petycje złożone przez kancelarię prawną i osoby fizyczne . Jedna petycja dotyczyła wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym w Węgrowie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów i opublikowania jej treści w BIP Starostwa, druga- uwzględnienia w planach inwestycyjnych i budżetowych na 2020 rok utwardzenia drogi powiatowej i uwzględnienie tej inwestycji jako wniosku do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

Po dokonaniu analiz i zasięgnięciu wymaganych opinii  petycje zostały załatwiona przez Radę Powiatu w terminie określonym w ustawie.

Petycje, jak i treść udzielonych odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Węgrowie pod następującym adresem: https://bip.powiatwegrowski.pl/starostwo/dokumenty/petycje.5535

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

     (-) Leszek Redosz

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Węgrowskiego w 2019 roku

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1

CASUS NOSTER Kancelria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

 

3.2019

Wprowadzenie w życie w Starostwie Powiatowym w Węgrowie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów i opublikowanie jej treści w BIP Starostwa.

Wyznaczenie w Starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki.

Wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń ww. polityki.

Ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

 

26-08-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania

 

odpowiedź

2 Mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości wsi Rostki i Glina

7.2019

 

Uwzględnienie w planach inwestycyjnych i budżetowych na 2020 rok utwardzenia drogi powiatowej nr 4217W na odcinku Wrotnów-Rostki oraz uwzględnienie tej inwestycji jako wniosku do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 16-09-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania Odpowiedź

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Węgrowskiego w roku 2020: https://bip.powiatwegrowski.pl/.file/v3xfbm11l556upi.pdf

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Węgrowskiego w 2020r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

1.2020  

Przywrócenie komunikacji autobusowej relacji Węgrów-Wyszków, gm. Liw

 

29-06-2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano do Wydziału Kominikacji i Transportu celem zaopiniowania

Odpowiedź

 

2 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 2.2020 Budowa chodnika i odbudowa drogi przy ul. Wiejskiej w Sadownem 08-07-2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zarząd Powiatu

Zarząd Dróg Powiatowych

Odpowiedź
3 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 3.2020 Przebudowa drogi powiatowej 15-09-2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano do Wydziału Inwestycji i Rozwoju Odpowiedź

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Węgrowskiego w 2020 roku

W 2020 roku do Rady Powiatu Węgrowskiego wpłynęła 1 petycja złożona przez osobę fizyczną i dotyczyła zmiany przepisów prawa miejscowego.

Po dokonaniu analiz i zasięgnięciu wymaganej opinii, petycja została załatwiona przez Radę Powiatu w terminie określonym w ustawie.

Petycja, jak i treść udzielonej odpowiedzi została zamieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Węgrowie pod następującym adresem: https://bip.powiatwegrowski.pl/starostwo/dokumenty/petycje.5535

PRZEWODNICZACY RADY POWIATU

(-) Leszek Redosz

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Węgrowskiego w 2020 roku

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1

Renata Sutor

1.2020

zmiana przepisów prawa miejscowego

 

 

2-01-2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania

 

 Odpowiedź

 

 

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Węgrowskiego w 2021 roku

W 2021 roku do Rady Powiatu Węgrowskiego wpłynęły 2 petycje złożone przez  osobę fizyczną i Stowarzyszenie, a dotyczyły  tej samej sprawy, tj. podjęcia przez Radę Powiatu Węgrowskiego uchwały w sprawie wolności wyboru i pełnej swobody w kwestii przyjmowania szczepionki przeciwko SARS CoV2.

Po dokonaniu analiz i zasięgnięciu wymaganej opinii, pierwsza petycja pozostała bez rozpatrzenia ponieważ nie spełniała wymogów określonych w art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach, druga petycja -została przekazana przez Radę Powiatu organowi właściwemu.

Petycje, jak i treść  odpowiedzi zostały zamieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Węgrowie pod następującym adresem: https://bip.powiatwegrowski.pl/starostwo/dokumenty/petycje.5535

PRZEWODNICZACY RADY POWIATU

(-) Leszek Redosz

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Węgrowskiego w 2021 roku

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1

Paweł Wyrzykowski

1.2021

 

 

„Stop Segregacji Sanitarnej” - dotycząca podjęcia przez Radę Powiatu Węgrowskiego uchwały w sprawie wolności wyboru i pełnej swobody w kwestii przyjmowania szczepionki przeciwko SARS CoV2.

 

8-02-2021 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania

opinia Komisji

 

odpowiedź

 

 

2. Zjednoczenie Konserwatywno-Narodowe Środowisk Patriotycznych Okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego z siedzibą w Siedlcach

2.2021.cz.I

2.2021.cz.II

Stop Segregacji Sanitarnej” - dotycząca podjęcia przez Radę Powiatu Węgrowskiego uchwały w sprawie wolności wyboru i pełnej swobody w kwestii przyjmowania szczepionki przeciwko SARS CoV2. 24.08.2021r. zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania odpowiedź

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Węgrowskiego w roku 2021: https://bip.powiatwegrowski.pl/.file/mjqzzgvjdqe9bu39i.pdf

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Węgrowskiego w 2021 roku

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Mieszkańcy Gminy Korytnica

petycja.1.2021

Sprzeciw wobec budowy Zakładu Produkcji Olejów i Karbonizatu na działkach w obrębie miejscowości Zawady

17.12.2021

zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 Odpowiedź

 

2.

Fundacja im. Nikoli Tesli

 

 

Petycja.2.2021

Zwołanie nadzwyczajnych sesji rad miejskichi gmnnych

21.12.2021r. zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Węgrowskiego w roku 2022: https://bip.powiatwegrowski.pl/.file/7xeser6mnw8pqanew.pdf

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu Węgrowskiego w roku 2022

W 2022 roku do Rady Powiatu Węgrowskiego wpłynęła jedna petycja złożona przez  osobę fizyczną i  dotyczyła  precyzowania przez radnych powiatu swoich wypowiedzi.

Po dokonaniu analizy i zasięgnięciu wymaganej opinii, petycja pozostała bez rozpatrzenia ponieważ zawierała nieusuwalne braki formalne określone w art. 4 ust. 2 ustawy o petycjache, które uniemożliwiały jej merytoryczne rozstrzygnięcie.

Petycja, jak i treść  odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Węgrowie pod następującym adresem: https://bip.powiatwegrowski.pl/starostwo/dokumenty/petycje.5535

PRZEWODNICZACY RADY POWIATU

(-) Leszek Redosz

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Węgrowskiego w 2022 roku

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja.1.2022

 

dot. wypowiedzi radnych

 

21-06-2022 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania

 

Odpowiedź

 

 

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Węgrowskiego w 2023 roku

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Petycja.1.2023

 

w sprawie zwiękzenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

 

14-02-2023 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania  

odpowiedź

 

 

 

 

 

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Węgrowskiego w 2023 roku

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

 

Petycja

 

 

w sprawie zwiękzenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

 

20-4-2023 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    

odpowiedź

 

 

 

 

 

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Administrator
Data wytworzenia
19 listopada 2015
Data publikacji
19 listopada 2015
Informację zmienił
Wojciech Kasperowicz
Data ostatniej zmiany
7 czerwca 2024
Nazwa
Petycja 1.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
16 listopada 2015
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
19 listopada 2015
Nazwa
Odpowiedź 1.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
20 stycznia 2016
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
20 stycznia 2016
Nazwa
Petycja 1.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
23 kwietnia 2018
Nazwa
Odpowiedź 1.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
30 kwietnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
8 maja 2018
Nazwa
Petycja 2.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
10 maja 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
14 maja 2018
Nazwa
Odpowiedź 2.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
1 czerwca 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
15 czerwca 2018
Nazwa
Petycja 3.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marta Brzezik
Data wytworzenia
19 lipca 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
19 lipca 2018
Nazwa
Petycja 4.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
12 września 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
12 września 2018
Nazwa
Odpowiedź 4.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wanda Mroczek
Data wytworzenia
27 listopada 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
30 listopada 2018
Nazwa
Petycja 1.2019
Informację wytworzył
Mieszkańcy Sołectwa Stary Dwór
Data wytworzenia
5 lipca 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
10 lipca 2019
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
11 lipca 2019
Nazwa
Petycja.3.2019
Informację wytworzył
Cezary Łakomy -Radca Prawny
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
25 września 2019
Nazwa
Petycja 4.2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Mieszkańcy wsi Rostki i Glina
Data wytworzenia
24 września 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
26 września 2019
Nazwa
Petycja 5.2019
Informację wytworzył
Mieszkańcy wsi Krypy
Data wytworzenia
26 września 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
8 października 2019
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
11 października 2019
Nazwa
Odpowiedź 5.2019
Informację wytworzył
Ewa Besztak
Data wytworzenia
7 października 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
8 października 2019
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
11 października 2019
Nazwa
Petycja 6.2019
Informację wytworzył
Mieszkańcy wsi Jarnice
Data wytworzenia
27 września 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
8 października 2019
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
11 października 2019
Nazwa
Odpowiedź 6.2019
Informację wytworzył
Ewa Besztak
Data wytworzenia
7 października 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
8 października 2019
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
11 października 2019
Nazwa
Petycja.2.2019
Informację wytworzył
CaSUS NOSTER Kancelaria Radcy Parawnego Konrad Cezary Łakomy
Data wytworzenia
31 lipca 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
11 października 2019
Nazwa
Petycja.7.2019
Informację wytworzył
Sołtys Wsi Rostki
Data wytworzenia
16 września 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
11 października 2019
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
18 lutego 2020
Nazwa
Patrycja 8.2019
Informację wytworzył
Sołectwo Sokółka
Data wytworzenia
8 października 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
28 października 2019
Nazwa
Petycja 9.2019
Informację wytworzył
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Data wytworzenia
14 października 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 października 2019
Nazwa
Odpowiedź 8.2019
Informację wytworzył
Ewa Besztak
Data wytworzenia
14 października 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 października 2019
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
17 lutego 2020
Nazwa
Odpowiedź.3.2019
Informację wytworzył
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Krzysztof Onaszkiewicz
Data wytworzenia
24 października 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
5 listopada 2019
Nazwa
Petycja 10.2019
Informację wytworzył
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Data wytworzenia
8 listopada 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
21 listopada 2019
Nazwa
Klauzula Informacyja RODO
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
1 czerwca 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
21 listopada 2019
Nazwa
Petycja.1.2020
Informację wytworzył
Renata Sutor
Data wytworzenia
28 listopada 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
10 stycznia 2020
Nazwa
Odpowiedź 9.2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
13 grudnia 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
17 lutego 2020
Nazwa
Odpowiedź 1.2020
Informację wytworzył
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego - Krzysztof Onaszkiewicz
Data wytworzenia
11 października 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
18 lutego 2020
Nazwa
Odpowiedź 1. 2019
Informację wytworzył
Malgorzata Plewka
Data wytworzenia
9 sierpnia 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
26 lutego 2020
Nazwa
Petycja.Starostwo.1.2020
Informację wytworzył
Przedstawiciele Wyszkowa, Ossolina, Pierzchał, Ziomak i Oszczerzy
Data wytworzenia
28 czerwca 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
7 lipca 2020
Nazwa
Odpowedź.1.2020
Informację wytworzył
Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia
28 kwietnia 2020
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
7 lipca 2020
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
8 lipca 2020
Nazwa
Petycja.Starostwo.2.2020
Informację wytworzył
Mieszkańcy miejscowości Sadowne
Data wytworzenia
29 czerwca 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 lipca 2020
Nazwa
Petycja.Starostwo.3.2020
Informację wytworzył
Mieszkańcy miejscowości Stare Lipki
Data wytworzenia
6 września 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
18 września 2020
Nazwa
Odpowiedź.Starostwo.1.2020
Informację wytworzył
Ewa Besztak
Data wytworzenia
15 lipca 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
25 listopada 2020
Nazwa
Odpowiedź.Starostwo.2.2020
Informację wytworzył
Ewa Ufnal
Data wytworzenia
22 września 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
25 listopada 2020
Nazwa
Odpowiedź.Starostwo.3.2020
Informację wytworzył
Karol Pachnik
Data wytworzenia
13 listopada 2020
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
25 listopada 2020
Nazwa
Petycja 1.2021
Informację wytworzył
Paweł Wyrzykowski
Data wytworzenia
8 lutego 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
12 marca 2021
Nazwa
Opinia 1.2021
Informację wytworzył
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Data wytworzenia
10 marca 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
17 marca 2021
Nazwa
Odpowiedź.1.2021
Informację wytworzył
Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia
25 marca 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
7 kwietnia 2021
Nazwa
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Węgrowskiego w 2020 roku
Informację wytworzył
Ewa Besztak
Data wytworzenia
21 maja 2021
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
21 maja 2021
Nazwa
Petycja.2.2021 cz.I
Informację wytworzył
Zjednoczenie Konserwatywno-Narodowe środowisk Patriotycznych Okręgu Ostrolęckiego z siedziba w Siedlcach
Data wytworzenia
24 sierpnia 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
2 września 2021
Nazwa
Petycja.2.2021.cz.II
Informację wytworzył
Zjednoczenie Konserwatywno-Narodowe środowisk Patriotycznych Okręgu Ostrolęckiego z siedziba w Siedlcach
Data wytworzenia
24 sierpnia 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
2 września 2021
Nazwa
Odpowiedz.2.2021
Informację wytworzył
Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia
30 września 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
11 października 2021
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
11 października 2021
Nazwa
petycja.1.2021
Informację wytworzył
Mieszkańcy Gminy Korytnica
Data wytworzenia
15 grudnia 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
5 stycznia 2022
Nazwa
Odpowiedź.2021
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
27 stycznia 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
5 stycznia 2022
Nazwa
Petycja2.2021
Informację wytworzył
Fundacja im. Nikoli Tesli
Data wytworzenia
21 grudnia 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
21 stycznia 2022
Nazwa
Odpowiedź.2.2021
Informację wytworzył
Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
17 grudnia 2021
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
21 stycznia 2022
Nazwa
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Węgrowskiego w roku 2019
Informację wytworzył
Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
5 maja 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
5 maja 2022
Nazwa
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Węgrowskiego w roku 2020
Informację wytworzył
Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
5 maja 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
5 maja 2022
Nazwa
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Węgrowskiego w roku 2021
Informację wytworzył
Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
5 maja 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
5 maja 2022
Nazwa
Petycja.1.2022
Informację wytworzył
wyłączenie jawności w trybie ustwy o petycjach
Data wytworzenia
21 czerwca 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
1 lipca 2022
Nazwa
Odpoiwedz.1.2022
Informację wytworzył
Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia
25 sierpnia 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
30 sierpnia 2022
Nazwa
Petycja 1.2023
Informację wytworzył
wyłączenie jawności
Data wytworzenia
14 lutego 2023
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
21 lutego 2023
Nazwa
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Węgrowskiego w roku 2022
Informację wytworzył
Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
30 marca 2023
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
30 marca 2023
Nazwa
Odpowiedź petycja
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Natalia Komorowska
Data wytworzenia
11 maja 2023
Informację opublikował
Wojciech Kasperowicz
Data publikacji
12 maja 2023
Nazwa
Petycja 1.1.2023
Informację wytworzył
Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia
19 kwietnia 2023
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
22 maja 2023
Nazwa
Petycje 2023
Informację wytworzył
Natalia Komorowska
Data wytworzenia
10 maja 2024
Informację opublikował
Wojciech Kasperowicz
Data publikacji
10 maja 2024
Informację zmienił
Wojciech Kasperowicz
Data ostatniej zmiany
10 maja 2024
Nazwa
PETYCJA AS.152.1.2024
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Natalia Komorowska
Data wytworzenia
28 maja 2024
Informację opublikował
Wojciech Kasperowicz
Data publikacji
29 maja 2024
Nazwa
Petycja_numer_2024'01_z_dnia_06'05'2024
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Natalia Komorowska
Data wytworzenia
28 maja 2024
Informację opublikował
Wojciech Kasperowicz
Data publikacji
29 maja 2024

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.