Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Petycje

Drukuj

Zasady przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195)

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań  i kompetencji adresata petycji.

Forma złożenia petycji:

Petycję można złożyć:

 • w formie pisemnej w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Węgrowie pokój nr 16
   w godzinach pracy Starostwa lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • pisemną zgodę na złożenie petycji w przypadku, gdy petycja składana jest w interesie podmiotu trzeciego;
 • imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania lub siedzibę, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego, w którego imieniu składana jest petycja.

Tryb rozpatrywania petycji:

 • petycję złożoną anonimowo pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • jeżeli Starosta Węgrowski jest niewłaściwy do rozpatrywania petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego
  do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję;
 • o tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma;
 • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Węgrowie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
  w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest niezwłocznie aktualizowana
  o dane dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji;
 • podmiot rozpatrujący petycję gdy stwierdzi braki formalne, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji;
 • petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia ( w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu);
 • Starosta Węgrowski zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia
  w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opłaty:

Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Węgrowskiego

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1  Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. 1.2015 wszczęcie kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdu marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzoncje substancje oraz przedstawienie jakie czynności w prawie podjął powiatowy rzecznik konsumentów. 16-11-2015 zgodnie z art. 15 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Węgrowskiego

w 2018 r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1.2018 Zwrócenie się z postulatem wykonania przez Powiat Węgrowski odcinków dróg Trzebucza-granica powiatu węgrowskiego, Wyględówek-granica powiatu węgrowskiego 18-04-2018 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
2

Edyta Sadowska Sołtys Wsi Adamów i Natolin

Anna Jasińska Sołtys Wsi Świdno

Małgorzata Malinowska Sołtys Wsi Wierzbno

Tadeusz Jabłoński Sołtys Wsi Wólka

2.2018 Wykonanie remontu nawierzchni droki 4245W Wierzbno-Walentów 10.05.2018 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
3 Szulc Efekt Sp. z o. o. 3.2018 Przekazanie wniosku do rozpatrzenia przez SPZOZ w Węgrowie 10.07.2018r zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Zgodnie z prośbą podmiotu wnoszącego petycję, wniosek w niej zawarty w dniu 16.07.2018 r. został drogą elektroniczną przekazany do rozpatrzenia i załatwienia przez Samodzielny Publiczny Zakłąd Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
4 Szulc Efekt Sp. z o. o. 4.2018 Zwrócenie się z postulatem oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych (węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc) za lata 2017 i 2018. 28.08.2018 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Starosty Węgrowskiego

w 2019 r.

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
 1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1.2019 Dokonania podziału obrębu Majdan na dwa obręby: Majdan i Stary Dwór. 05-07-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
2

 CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

2.2019

Wprowadzenie w życie w Starostwie Powiatowym w Węgrowie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów i opublikowanie jej treści w BIP Starostwa.

Wyznaczenie w Starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki.

Wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń ww. polityki.

Ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

 

31-07-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano do załatwienia Radzie Powiatu  
3 Mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości wsi Rostki i Glina 4.2019 Uwzględnienie w planach inwestycyjnych i budżetowych na 2020 rok utwardzenia drogi powiatowej nr 4217W na odcinku Wrotnów-Rostki 24-09-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano do Wydziału Inwestycij i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Węgrowie  
4 Mieszkańcy wsi Krypy, gm. Wierzbno 5.2019 Budowy chodnika 26-09-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano do Wydziału Inwestycij i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Węgrowie Odpowiedź
5 Mieszkańcy wsi Jarnice 6.2019 Budowy chodnika i ścieżki rowerowej 27-09-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano do Wydziału Inwestycij i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Węgrowie Odpowiedź
6 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 8.2019 zabezpieczenie środków i wybudowanie chodnika dla pieszych w miejscowości Sokółka 09-10-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Przekazano do Wydziału Inwestycij i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Węgrowie Odpowiedź
7 Prezes Zarządu Robert Łaniewski Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 9.2019 Petycja o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia w urządzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dotyczy płatności bezgotówkowej 14-10-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
8 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 10.2019 Sprawa lokalizaji dworca i kasy. 08-11-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Przekazano do Urzędu Miejskiego w Węgrowie

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Węgrowskiego w 2019 roku

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1

CASUS NOSTER Kancelria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

 

3.2019

Wprowadzenie w życie w Starostwie Powiatowym w Węgrowie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów i opublikowanie jej treści w BIP Starostwa.

Wyznaczenie w Starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki.

Wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń ww. polityki.

Ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

 

26-08-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania

 

odpowiedź

2 Mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości wsi Rostki i Glina

7.2019

 

Uwzględnienie w planach inwestycyjnych i budżetowych na 2020 rok utwardzenia drogi powiatowej nr 4217W na odcinku Wrotnów-Rostki oraz uwzględnienie tej inwestycji jako wniosku do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 16-09-2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania Odpowiedź

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Powiatu Węgrowskiego w 2020roku

Lp. Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (*) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1

Renata Sutor

1.2020

zmiana przepisów prawa miejscowego

 

 

2-01-2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji przekazano Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania

 

 

 

(*) w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

Pokaż metryczkę
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Administrator
Data wytworzenia
19 listopada 2015
Data publikacji
19 listopada 2015
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
26 lutego 2020
Nazwa
Petycja 1.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
16 listopada 2015
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
19 listopada 2015
Nazwa
Odpowiedź 1.2015
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
20 stycznia 2016
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
20 stycznia 2016
Nazwa
Petycja 1.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
18 kwietnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
23 kwietnia 2018
Nazwa
Odpowiedź 1.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
30 kwietnia 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
8 maja 2018
Nazwa
Petycja 2.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
10 maja 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
14 maja 2018
Nazwa
Odpowiedź 2.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
1 czerwca 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
15 czerwca 2018
Nazwa
Petycja 3.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marta Brzezik
Data wytworzenia
19 lipca 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
19 lipca 2018
Nazwa
Petycja 4.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
12 września 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
12 września 2018
Nazwa
Odpowiedź 4.2018
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wanda Mroczek
Data wytworzenia
27 listopada 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
30 listopada 2018
Nazwa
Petycja 1.2019
Informację wytworzył
Mieszkańcy Sołectwa Stary Dwór
Data wytworzenia
5 lipca 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
10 lipca 2019
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
11 lipca 2019
Nazwa
Petycja.3.2019
Informację wytworzył
Cezary Łakomy -Radca Prawny
Data wytworzenia
26 sierpnia 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
25 września 2019
Nazwa
Petycja 4.2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Mieszkańcy wsi Rostki i Glina
Data wytworzenia
24 września 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
26 września 2019
Nazwa
Petycja 5.2019
Informację wytworzył
Mieszkańcy wsi Krypy
Data wytworzenia
26 września 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
8 października 2019
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
11 października 2019
Nazwa
Odpowiedź 5.2019
Informację wytworzył
Ewa Besztak
Data wytworzenia
7 października 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
8 października 2019
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
11 października 2019
Nazwa
Petycja 6.2019
Informację wytworzył
Mieszkańcy wsi Jarnice
Data wytworzenia
27 września 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
8 października 2019
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
11 października 2019
Nazwa
Odpowiedź 6.2019
Informację wytworzył
Ewa Besztak
Data wytworzenia
7 października 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
8 października 2019
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
11 października 2019
Nazwa
Petycja.2.2019
Informację wytworzył
CaSUS NOSTER Kancelaria Radcy Parawnego Konrad Cezary Łakomy
Data wytworzenia
31 lipca 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
11 października 2019
Nazwa
Petycja.7.2019
Informację wytworzył
Sołtys Wsi Rostki
Data wytworzenia
16 września 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
11 października 2019
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
18 lutego 2020
Nazwa
Patrycja 8.2019
Informację wytworzył
Sołectwo Sokółka
Data wytworzenia
8 października 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
28 października 2019
Nazwa
Petycja 9.2019
Informację wytworzył
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Data wytworzenia
14 października 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 października 2019
Nazwa
Odpowiedź 8.2019
Informację wytworzył
Ewa Besztak
Data wytworzenia
14 października 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
31 października 2019
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
17 lutego 2020
Nazwa
Odpowiedź.3.2019
Informację wytworzył
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Krzysztof Onaszkiewicz
Data wytworzenia
24 października 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
5 listopada 2019
Nazwa
Petycja 10.2019
Informację wytworzył
wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
Data wytworzenia
8 listopada 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
21 listopada 2019
Nazwa
Klauzula Informacyja RODO
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
1 czerwca 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
21 listopada 2019
Nazwa
Petycja.1.2020
Informację wytworzył
Renata Sutor
Data wytworzenia
28 listopada 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
10 stycznia 2020
Nazwa
Odpowiedź 9.2019
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Wiesława Komorowska
Data wytworzenia
13 grudnia 2019
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
17 lutego 2020
Nazwa
Odpowiedź 1.2020
Informację wytworzył
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego - Krzysztof Onaszkiewicz
Data wytworzenia
11 października 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
18 lutego 2020
Nazwa
Odpowiedź 1. 2019
Informację wytworzył
Malgorzata Plewka
Data wytworzenia
9 sierpnia 2019
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
26 lutego 2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.