Wydział Administracyjno-Społeczny

Wydział Administracyjno-Społeczny

Drukuj
adres
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów
pokoje
4 (niski parter), 35 (II piętro), 40 (II piętro), 41 (II piętro), 42 (II piętro), 43 (II piętro)
telefon
(25) 740 92 07
fax
(25) 740 92 19
Hanna Zenik
Naczelnik
pokoje
43 (II piętro)
e-mail

Zadania

Wydział Administracyjno - Społeczny zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę Rady i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg
i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, realizuje zadania
z zakresu problematyki prawno-administracyjnej i ochrony zdrowia.

 Do zakresu działania Wydziału należy :

 

W zakresie spraw organizacyjnych :

1)opracowywanie projektów regulaminów , zarządzeń i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Starostwa;

2)koordynowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji;

3) prowadzenie ewidencji porozumień dotyczących powierzenia prowadzenia zadań administracji publicznej jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom;

4)prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego;

5) prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty;

6) nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

7)zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i korespondencji;

8) prowadzenie kancelarii ogólnej;

9)prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi;

10)koordynowanie działań w zakresie udostępnia informacji publicznej i  zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;

11)przesyłanie  aktów prawnych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;

12)zapewnienie warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych wynikających z obowiązujących przepisów;

13)wykonywanie czynności organizacyjnych i sprawozdawczych  dotyczących  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

W zakresie spraw pracowniczych :

1) prowadzenie akt i  spraw osobowych pracowników  Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych ( z wyłączeniem jednostek oświatowych), Powiatowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego, Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego;

2)zgłaszanie  pracowników, ewentualnie członków ich rodzin, oraz  zleceniobiorców  do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ich wyrejestrowywanie;

3)prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników;

4)przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze urzędnicze;

5)organizowanie konkursów na stanowiska kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych ( z wyłączeniem jednostek oświatowych);

6)prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej;

7)koordynowanie spraw z zakresu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników;

8) gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń;

9) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników;

10) prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników;

11)prowadzenie spraw w zakresie szkolenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

12)prowadzenie rejestru umów z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, w szczególności  umów zlecenia i umów o dzieło, umów w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

 

W zakresie spraw obywatelskich i innych:

1)  prowadzenie postępowania w sprawach rzeczy znalezionych;

2)załatwianie spraw związanych z udzielaniem pomocy repatriantom w zakresie ustalonym przez ustawę o repatriacji.

 

w zakresie obsługi Rady Powiatu :

1)przygotowywanie i gromadzenie materiałów niezbędnych do pracy Rady i jej komisji;

2) przygotowywanie materiałów niezbędnych na posiedzenia Rady i komisji;

3)  protokołowanie obrad Rady i posiedzeń komisji;

4) prowadzenie rejestrów uchwał Rady , wniosków i opinii komisji, interpelacji i wniosków radnych;

5) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady , wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym Naczelnikom  Wydziałów i czuwanie nad ich terminowym załatwianiem;

6) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;

7) umożliwianie wglądu do uchwał i protokołów z sesji Rady.

  

w zakresie obsługi Zarządu Powiatu:

1) prowadzenie dokumentacji Zarządu;

2) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu;

3) protokołowanie posiedzeń Zarządu;

4) prowadzenie rejestru uchwał;

5) prowadzenie dokumentacji związanej z wyborami i referendum.

w zakresie ochrony zdrowia:

1) prowadzenie zadań związanych z wykonywaniem przez samorząd powiatowy funkcji podmiotu tworzącego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie;

2)realizacja zadań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką schorzeń cywilizacyjnych;

3)ustalanie godzin pracy aptek i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu;

4)udział w opracowywaniu i realizacji oraz w ocenie efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

5)przekazywanie wojewodzie  informacji o zrealizowanych  lub podjętych  zdaniach z zakresu zdrowia  publicznego;

6)prowadzenie spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

 w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

1)zarządzanie budynkami i lokalami administracyjnymi;
2) prowadzenie remontów i konserwacji urządzeń oraz sprzętu biurowego;
3) zapewnienie ochrony obiektów Starostwa;
5) zabezpieczenie i gospodarowanie mieniem;
6) zapewnienie porządku i czystości w pomieszczeniach Starostwa;
7) gospodarka transportem zakładowym;

8)zaopatrzenie Starostwa w sprzęt, urządzenia, materiały biurowe, pieczęcie, druki ścisłego zarachowania;
9) prowadzenie archiwum zakładowego;
10) zapewnienie łączności i małej poligrafii dla potrzeb Starostwa;
11)prowadzenie i realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Starostwie.

 

W zakresie obsługi informatycznej:

1)opracowywanie koncepcji i planów rozwoju systemów informatycznych w Starostwie;

2) utrzymywanie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego w stałej sprawności;

3)proponowanie lub opiniowanie zakupu sprzętu i oprogramowania, sukcesywnej wymiany zużytych i przestarzałych składników wyposażenia ;

4)nadzór nad wykonywaniem napraw gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

 

 

 

Pokaż metryczkę
Nazwa
Wydział Administracyjno-Społeczny
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
17 grudnia 2014
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
30 kwietnia 2021
Nazwa
Inspektor #5
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
17 października 2019
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
17 października 2019
Nazwa
Naczelnik
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
17 października 2019
Informację zmienił
Marta Brzezik
Data ostatniej zmiany
8 marca 2024
Nazwa
Starszy Inspektor
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Marta Brzezik
Data wytworzenia
24 listopada 2021
Informację zmienił
Marta Brzezik
Data ostatniej zmiany
24 listopada 2021
Nazwa
Starszy Inspektor
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
3 listopada 2021
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
3 listopada 2021
Nazwa
Starszy Inspektor
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
3 listopada 2021
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
3 listopada 2021
Nazwa
Starszy Informatyk
Informację wytworzył
Marta Brzezik
Data wytworzenia
4 stycznia 2022
Informację zmienił
Marta Brzezik
Data ostatniej zmiany
4 stycznia 2022
Nazwa
Archiwista
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Hanna Zenik
Data wytworzenia
1 lutego 2018
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
1 lutego 2018
Nazwa
Inspektor
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Artur Gago
Data wytworzenia
26 marca 2015
Informację zmienił
Artur Gago
Data ostatniej zmiany
26 marca 2015
Nazwa
podinspektor
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Starosta Węgrowski
Data wytworzenia
17 października 2019
Informację zmienił
Hanna Zenik
Data ostatniej zmiany
17 października 2019
Nazwa
Podinspektor ds. promocji
Informację wytworzył
Test Test
Data wytworzenia
20 lutego 2015
Informację opublikował
Test Test
Data publikacji
23 lutego 2015
Informację zmienił
Piotr Fabiańczuk
Data ostatniej zmiany
18 lutego 2016
Nazwa
Podinspektor
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe
Informację wytworzył
Piotr Fabiańczuk
Data wytworzenia
17 lutego 2016
Informację opublikował
Piotr Fabiańczuk
Data publikacji
17 lutego 2016
Nazwa
pomoc administracyjna
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
5 października 2016
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
5 października 2016
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
7 lutego 2017
Nazwa
podinspektor
Informację wytworzył
Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia
5 kwietnia 2022
Informację opublikował
Magdalena Dąbkowska
Data publikacji
5 kwietnia 2022
Informację zmienił
Magdalena Dąbkowska
Data ostatniej zmiany
5 kwietnia 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług

Copyright © 2014

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.